SV

sätt {neutrum}

volume_up
Vi måste faktiskt hitta ett sätt att stödja de här länderna på ett bättre sätt.
We have to really find a way of supporting those countries in a better way.
På detta sätt skulle institutionerna vara bundna på samma sätt som länderna.
In this way, the institutions would be bound in the same way as the countries.
Men metaforen är ett sätt att tänka innan den blir ett sätt att uttrycka sig.
But metaphor is a way of thought before it is a way with words.
Denna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.
This approach is successfully reflected in the report now under discussion.
Gemenskapens sätt att ta itu med de här regionernas problem har utvecklats långsamt.
A changes in the Community approach to the problems in those regions has been slow.
Det finns mycket att hylla i det sätt att angripa problemet som föreslås av föredraganden.
There is much to be praised in the approach to the problem suggested by the rapporteur.
Men trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
But of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
Det är naturligtvis en sak som på intet sätt kan göra mig och min partigrupp tillfreds.
This is of course totally unsatisfactory as far as I and my group are concerned.
Det är ju på ett sätt det de har valt oss parlamentsledamöter för att göra.
That is of course, in a way, what they have elected ourselves, as MEPs, to do.
sätt (även: mode, vis, mönster, snitt, klädmode)
(EN) Jag försökte verkligen inte svara på ett diplomatiskt sätt, utan på ett tydligt sätt.
I certainly did not try to reply in a diplomatic fashion, but in a clear fashion.
Och kungen svarade på ett sätt som faktiskt har förvandlat oss fyra årtionden senare.
The king responded in a fashion that actually has transformed us four decades later.
Vi behandlar dessa patienter på ett väldigt grovt och klumpigt sätt i nuläget.
We treat these patients in a rather crude fashion at this point in time.
volume_up
kind {substantiv}
På ett sätt är det att gå tillbaka till den gamla idén om centraliserad kalkylering.
And in some ways, it's sort of back to the kind of old idea of centralized computing.
Sådana avgifter för luftfartsskydd måste därför administreras på ett öppet sätt.
So, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Sådana omlokaliseringar är skadliga för våra intressen på många sätt.
Relocation of this kind is detrimental to our interests in many ways.
sätt (även: vis)
volume_up
manner {substantiv} (different types of, a variety of)
Planeringsprocessen måste genomföras på ett rättvist och nyskapande sätt.
The planning process must be implemented in a fair and innovative manner.
Kina och Vietnam subventionerar exporten av skor på ett oacceptabelt sätt.
China and Vietnam are subsidising the export of footwear in an unacceptable manner.
Konsten med livet är att hantera dessa risker och osäkerheter på ett förståndigt sätt.
The trick is to deal with these risks and uncertainties in a judicious manner.
sätt (även: metod, system)
På ett enhetligt sätt regleras också sättet för beräkning av tidsfristerna.
There are also uniform rules on the method for calculating such periods.
Åldersgränsen har varit ett sätt att reglera mängden ansökningar.
The age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
Då borde man väl kunna göra på samma sätt med de nya kandidatländerna.
The same method could no doubt be adopted with the new candidate countries.
På vilket sätt avser kommissionen att jämka samman alla dessa aspekter på problemet?
How does the Commission plan to reconcile all these aspects of the problem?
För det tredje måste vi arbeta på ett konsekvent sätt med en bindande sysselsättningsplan.
Thirdly, we must work in a consistent manner on a binding employment plan.
Först då kan den på ett trovärdigt sätt ta ledningen i Accra och lägga fram en ambitiös plan.
Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
sätt (även: metod, typvärde)
volume_up
mode {substantiv}
The European Central Bank' s mode of functioning is to stay on the surface.
Men den här funktionen sätter du på eller stänger av redigeringsläget.
Use this function to activate/deactivate the edit mode.
Med den här ikonen sätter du på och stänger av redigeringsläget för den aktuella databastabellen.
Use this icon to turn the edit mode for the current database table on or off.
sätt
volume_up
modus {substantiv}
This modus operandi is unacceptable.
Ni anser att vi här behöver nya sätt att agera.
You feel that we need a new modus operandi here.
Det skulle leda till ett helt annat sätt att relatera till varandra i framtiden.
That would, of course, enable us to change the whole modus operandi between us in the future.
På samma sätt ändrar du mallen Högersida så att den har Vänstersida som nästa formatmall.
You can modify the Right Page style in the same way, setting Next Style to Left Page.
I Kroatien kom förra året en ny regering till makten på ett något mindre dramatiskt sätt.
In somewhat less dramatic style, Croatia changed governments last year.
Detta är elementen i fredsprocessen på Netanyahus sätt!
Such is Mr Netanyahu's style of peace process.
sätt (även: vis)
volume_up
wise {substantiv}
Det här är ett sätt att vidareutbilda sig och utvecklas både professionellt och karriärmässigt, säger Silje Gustafsson.
This is a way to continue to learn and develop both professionally and career-wise, says Silje Gustafsson.
   – För all del, herr kommissionär, ni har till fullo utnyttjat er talartid på ett klokt sätt.
You have made full and wise use of your speaking time.
Och vi missbrukar denna stora förmåga vi har att styra världen på ett klokt sätt och håller på att förstöra världen.
And we are abusing this great power we have to be wise stewards, and we're destroying the world.

Användningsexempel för "sätt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishNovo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
SwedishJag vill därför förespråka att man tar itu med problemet på ett integrerat sätt.
I would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
SwedishOm den hanteras på rätt sätt innebär globaliseringen någonting mycket positivt.
If handled in the right way, globalisation has something very positive about it.
SwedishJag är den första att fördöma det sätt som mänskliga rättigheter hotas på Kuba.
I am the first to denounce the way in which human rights are threatened in Cuba.
SwedishPå så sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishUnder de kommande åren bör vi investera mer i det vitryska folket på detta sätt.
In the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
SwedishPå så sätt skulle vi få ett körkort som vi kan använda också i resten av Europa.
In that way, we should obtain a driving licence we can use in the rest of Europe.
SwedishPå så sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
In that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
SwedishDet är fel att förolämpa minnet av så många offer för förintelsen på detta sätt.
It is wrong to insult the memory of so many victims of the holocaust in this way.
SwedishOch det finns en möjlighet att framställa europeisk politik på ett positivt sätt.
It also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
SwedishDetta har nu övertagits på sätt och vis av kompromissen ändringsförslagen 18-23.
This has now been overtaken in a sense by the compromise Amendments Nos 18 to 23.
SwedishDetta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
That cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
SwedishPå samma sätt bör ett närmare samarbete komma till stånd med de regionala råden.
In the same way, there should be closer cooperation with the regional councils.
SwedishPå detta sätt uppfyller vi också två viktiga rekommendationer av föredraganden.
In this sense we are responding to two of the rapporteur's main recommendations.
SwedishDet är inte lämpligt att ett parlament inskränker sig ekonomiskt på detta sätt.
It is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
SwedishHär har direktivet om miljökonsekvensbedömningar genomförts på ett dåligt sätt.
Here, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.
SwedishFör att detta på lämpligt sätt ska noteras lämnar jag in denna röstförklaring.
To place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
SwedishDet har hänt för mycket för att det inte ska beaktas på ett meningsfullt sätt.
Too much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
SwedishDet finns mycket vi kan göra, men vi måste betrakta situationen på ett annat sätt.
There is a lot that we can do, but we have to look at the situation differently.

Synonymer (svenska) till "sätt":

sätt
sätta