"särskilja" - Engelsk översättning

SV

"särskilja" på engelska

SV särskilja
volume_up
[särskilde|har särskilt] {verb}

Vår uppgift är att samordna och särskilja.
Our task is to coordinate and differentiate.
Därför är det absurt att särskilja lagarna om människohandel från prostitutionslagarna.
It is therefore ridiculous to differentiate laws about trafficking in human beings from those pertaining to prostitution.
Och vi måste även kunna erkänna och särskilja vad som är det verkliga problemet och vilken fråga som behöver klargöras närmare.
And we also have to be able to recognise and to differentiate what is the real problem on the one hand and what is the question or issue which needs more clarification.
Vi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
We must distinguish these objectives in the budget and we must not deny these objectives financing.
Det finns inget godkänt test för att särskilja individuellt vaccinerade djur från smittade djur.
There is no approved test to distinguish individually vaccinated animals from infected animals.
Here again, we must distinguish between two cases.
särskilja (även: avskilja, separera, dela upp, sortera)
Man kan inte särskilja kvinnors rättigheter och erkännandet av kvinnans särdrag.
We cannot separate women's rights from the recognition of woman's special nature.
Man kan inte särskilja kvinnors rättigheter och erkännandet av kvinnans särdrag.
We cannot separate women' s rights from the recognition of woman' s special nature.
We must make clearly separate two issues.
Av det skälet försöker rådet framför allt att särskilja de regionala kopplingarna mellan de pågående konflikterna.
For this reason, the Council is particularly looking to discern the regional links between ongoing conflicts.

Synonymer (svenska) till "särskilja":

särskilja
Swedish

Användningsexempel för "särskilja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
Thus, the mid-term review summarises the Lisbon strategy in a simple equation:
SwedishJag kan inte bli mycket tydligare med att särskilja och definiera denna politik.
I could not be clearer in distinguishing and defining that policy.
SwedishDe burmesiska och de kinesiska ledarna är på det hela taget nästan omöjliga att särskilja.
Madam President, all in all the Burmese and Chinese rulers are almost indistinguishable.
SwedishDen avgörande frågan är om vi kan övertyga våra idrottsmän om att de måste särskilja idrotten från pengarna.
The crucial question is whether we can convince our athletes to dissociate sport from money.
SwedishJag kan inte bli mycket tydligare med att särskilja och definiera denna politik.
In a flexible and effective manner, this instrument ought to be able to support initiatives to promote parliamentary democracy.
SwedishDet kan vi inte särskilja från politiken, för kommunikation kan endast bli så bra som det innehåll den utgörs av.
It cannot be disconnected from the policy because communication can only be as good as its content.
SwedishDet går helt klart inte att särskilja initiativet Den intelligenta bilen från initiativet för intelligenta vägar.
It is clear that the "Intelligent Car” initiative cannot be separated from the intelligent road initiative.
SwedishVi kan inte börja särskilja enligt principen, att där har vi ett stycke landsbygd och där har vi stadsområden etc.
We cannot make distinctions on the basis of there being few rural areas here and more urban areas there, etc.
SwedishVi ansåg att det var viktigt att försöka särskilja Cypernkonflikten från integreringen av Central- och Östeuropa i EU.
We thought it was important to try to decouple the Cyprus conflict from the integration of central and eastern Europe into the European Union.
SwedishI fråga om människohandel måste man klart särskilja mellan två områden.
As regards the trafficking in human beings, a clear distinction must be made between two areas: sexual abuse, and the exploitation of labour.
SwedishMan har inte heller gjort någon skillnad på konsumtionsvaror och fast egendom, vilket är en avgörande aspekt för att särskilja garantier.
Nor is any distinction made between perishable and non-perishable goods, which is an essential aspect when defining guarantees.
SwedishEuropaparlamentets majoritet önskar dock särskilja detta system i en väsentlig mening, nämligen dess finansiering.
A majority of the European Parliament wishes, however, to make an important distinction where this system is concerned, namely in the way it is funded.
SwedishDet går inte heller att se några specifikt " europeiska frågor" som går att särskilja ur den nationella debatten och lyfta upp till " Europanivå" .
There are no specific 'European issues' which may be separated from the National debate and raised up to a 'European level' .
SwedishDet går inte heller att se några specifikt " europeiska frågor " som går att särskilja ur den nationella debatten och lyfta upp till " Europanivå ".
There are no specific 'European issues ' which may be separated from the National debate and raised up to a 'European level '.
SwedishÄndringsförslag 18 och 20, som syftar till att särskilja klass 3 och 4-aktiviteter med hänsyn till anmälningskraven, kan inte accepteras.
Amendments Nos 18 and 20, calling for a separation between Class 3 and Class 4 activities as regards notification requirements, cannot be accepted.
SwedishÄven om migrationsflödet är heterogent, så tycker inte vi att detta ger anledning till att inte särskilja de olika fallen.
Although the composition of this flow of migrants is undoubtedly varied, we do not believe that this is a valid excuse for failing to make the necessary distinctions.
SwedishDet är dock lika viktigt att ha i åtanke att vattenpolitiken inte går att särskilja och att ett agerande villkorar alla parter.
But it is also essential to bear in mind that the various elements of water policy cannot be separated, and that action on this aspect will affect all the others.
SwedishFru ordförande, jag tycker att det är uppenbart att det inte går att fortsätta att särskilja EMU å ena sidan och regeringskonferensen å andra sidan.
Madam President, I think that it is very clear that the separation of economic and monetary union from the intergovernmental conference cannot continue.
SwedishMen varför har ingen tänkt på att särskilja adresserna med ett nummer, som telefonnumren, så att man kan undvika piratverksamheten på Internet?
Why, though, is it that nobody has thought of distinguishing between addresses by using numbers, like telephone numbers, for that would avoid Internet piracy?
SwedishFiskeriutskottet godkände ändringsförslag 1 - jag ser att föredraganden är emot att särskilja de båda fiskarterna - som jag hoppas att plenarsammanträdet antar.
The Committee on Fisheries approved Amendment 1 - I see the rapporteur is against separating the two species - and I hope the House will adopt it.