"sällan" - Engelsk översättning

SV

"sällan" på engelska

EN
volume_up
mycket sällan {adv.} [exempel]
volume_up
en olycka kommer sällan ensam [ordspråk]
SV

sällan {adjektiv}

volume_up
sällan
Dessutom sker uppbörden av avgifterna sällan på det ställe där utnyttjandet sker.
Moreover, charges are seldom levied as and when they are incurred.
Att spara energi är precis som moderskapet: det beundras alltid och stöds sällan.
Saving energy is like motherhood: it is always admired but seldom supported.
Den andra asymmetrin i detta betänkande yttras sällan så öppet.
The second imbalance in this report has seldom been expressed so blatantly.

Användningsexempel för "sällan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSällan hör vi talas om cyberhedonism, till exempel, hur folk blir mer passiva.
Rarely hear about cyber hedonism, for example, how people are becoming passive.
SwedishFisken på våra tallrikar kommer alltmer sällan från Europeiska unionens vatten.
The fish on our plates comes more and more rarely from European Union waters.
SwedishDet är bara det att vi alltmer sällan lyckas omsätta idéerna i verkliga produkter.
We just manage less and less often to convert these ideas into real products.
SwedishAtt spara energi är precis som moderskapet: det beundras alltid och stöds sällan.
Saving energy is like motherhood: it is always admired but seldom supported.
SwedishDet är sällan EU:s lagstiftning berör så många.
in writing. - (FI) Mr President, rarely has EU legislation affected so many.
SwedishSällan har vi sett ett så tarvligt och nationalistiskt spektakel i detta hus.
We have rarely seen such a miserly and nationalistic spectacle in this House!
SwedishJag tror att det sällan funnits något bättre angreppssätt för europeisk lagstiftning.
I think there has rarely been a better starting point for European legislation.
SwedishKinas WTO-åtaganden sex år efter inträdet fullgörs fortfarande alltför sällan.
China's WTO obligations six years after it became a member are still too often unmet.
SwedishMen detta direktiv är naturligtvis inte perfekt, direktiv är mycket sällan perfekta.
The directive is not, of course, perfect. Directives are very rarely perfect.
SwedishDet är verkligen sällan vi har så mycket tid till förfogande i Europaparlamentet.
It is certainly rare for us to have so much time available in the European Parliament.
SwedishKofi Annan har blivit sjuk, och en släng av influensan har sällan kommit så olägligt.
Kofi Annan has been taken ill, and rarely has a bout of flu come at a worse moment.
SwedishSällan har ett sådant samarbete haft så uppenbara fördelar för hela världen.
Seldom has such cooperation been so obviously of benefit to the whole world.
SwedishRättsliga åtgärder eller förordningar är sällan en praktisk lösning, men SOLVIT är det.
Legal proceedings or regulation are rarely a practical solution, but SOLVIT is.
SwedishInom många frågor saknar vi politik och när vi har en politik är den sällan gemensam.
On many issues we have no policy and when we do it is rarely a common policy.
SwedishVi diskuterar att utvidga en åtgärd som de i själva verket sällan får åtkomst till.
We are discussing extending a measure to which, in practice, they rarely have access.
SwedishDessa släktskapsförhållanden kan dock endast sällan styrkas genom entydiga intyg.
These family relationships can only rarely be proven beyond doubt by official documents.
SwedishDirektiven är mycket djurvänliga men i praktiken tillämpas de ytterst sällan.
The directive is very animal-friendly but in practice far too little is done properly.
SwedishSällan har en debatt varit så aktuell, med tanke på att ni precis kommer från mötet.
Rarely has a debate been so topical, since you have only just come out of the meeting.
SwedishSåsom historien lär oss är den sociala dialogen och regleringar sällan till skänks.
As history teaches us, social dialogue and regulation are rarely granted.
SwedishSom ni ser så är det sällan kammaren är så fullpackad som den är för närvarande.
As you can see, it is only very rarely that the Chamber is as crowded as it is at present.