SV

rykte {neutrum}

volume_up
rykte
volume_up
reputation {substantiv} ((favourable) repute)
Det förstör parlamentets rykte, och det förstör vår arbetsglädje.
It would destroy Parliament's reputation and spoil the pleasure of our work.
Det är inte underligt att EU: s rykte inte är särskilt gott hos allmänheten för tillfället.
No wonder the EU's reputation at the moment is not very high with the public.
Undersökningskommittén kommer inte att kunna svärta ner hans rykte på något sätt.
The committee of inquiry will not dim this reputation in any way.
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
volume_up
fame {substantiv}
The dragon slayer's fame reaches even here.
rykte (även: hörsägen, prat)
Olyckligtvis kommer detta att ge miljöpolitiken ett dåligt rykte.
Unfortunately, this is going to give environment policy a bad name.
Ingen vill ha dåligt rykte i världen, och Afghanistan är inget undantag.
Nobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
Fall som detta ger det europeiska rättsliga samarbetet dåligt rykte.
Cases like this give European judicial cooperation a bad name.
Det är ett bra tillfälle för landet att förbättra sitt dåliga rykte på området.
It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
Schüssel är en man med ett hedersamt rykte i europeisk politik.
Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics.
Fram till alldeles nyligen var Kroatiens rykte långt ifrån perfekt – även om jag erkänner att ansträngningar gjordes.
Until recently, Croatia's record was far from perfect – though I recognise that efforts were being made.
rykte (även: berömmelse, ryktbarhet)
Det är bra för parlamentets rykte att vi skickade tillbaka betänkandet som nu i stället fastställer som ett mål: ett drogfritt samhälle.
Mr President, Parliament's image will have been enhanced by the decision, supported by my group, to refer this report back to committee.
I rapporten från Alvaro de Soto, FN:s särskilde samordnare, kritiseras kvartettens strategi grundligt, och bidrar föga till EU:s rykte.
The report by Mr de Soto, the United Nations Special Coordinator, roundly criticises the strategy of the Quartet, and does little for the reputation of the Union itself.
Vår oro förstärks om det rykte som rapporterades för några dagar sedan stämmer - nämligen att kommissionen kraftigt vill begränsa parlamentets tillgång till information.
Our concern is strengthened if the rumour reported a few days ago is true - namely that the Commission wants to limit severely the access of Parliament to information.
rykte
Genom en skola på Sagreshalvön fick ert land rykte om sig som en sjöfartsnation.
From a school on the Sagres peninsula, your country gained world repute as a nation of navigators.
Förslaget till tjänstedirektiv är ett förslag med dåligt rykte.
   – Mr President, the proposal for a directive on services is a proposal of ill repute.
Hans arbete bevisar att EU är närmare européerna än vad det har rykte om sig att vara, och att EU lyssnar på kritik.
Its work shows that the EU is closer to Europeans than it is reputed to be, listening as it does to criticism.
rykte
volume_up
rumour {substantiv} [GBR]
Det går ett rykte om att något snabbt kommer att göras åt det.
Rumour has it that this situation will soon change.
Det var inget rykte, som ni hävdade nyss.
Commissioner, that was not a rumour, as you have just claimed; a meeting really did take place.
Det går ett rykte om att kommissionen skulle betala lön till sina anställda under en strejk.
There is a rumour going around that the Commission would pay its employees a salary during a strike.
Det blir veckans nyhet, och förstör FN: s goda rykte.
This will be the news story of the week, and will damage the UN permanently.
rykte (även: viskning, sus)
rykte
volume_up
rumor {substantiv} [USA]
Trojanarna reagerar på varje rykte...... och sneglar på varandra.
Trojans jumping at every rumor...... pointing fingers at each other.
There's always been a rumor.
I heard a horrible rumor.

Användningsexempel för "rykte" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm vi inte håller oss till fakta ger vi parlamentet dåligt rykte, enligt min åsikt.
If we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
SwedishAnnars kommer kommissionen att få dåligt rykte, försvagas och se sin makt minska.
If he is not, he will emerge discredited and weakened, with his powers diminished.
SwedishDet är ett bra tillfälle för landet att förbättra sitt dåliga rykte på området.
It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
SwedishVi tycker att jordbrukspolitiken i allmänhet har ett för negativt rykte i Europa.
We think that in general the CAP is not sufficiently well regarded in Europe.
SwedishÄndå omges det ofta av ett falskt rykte av att bebos av notoriska euroskeptiker.
And yet it is still too often known falsely for its notorious Euro-sceptics.
SwedishGör man så ser man för det första till att detta rykte får en viss trovärdighet.
If you do that, then you are, for a start, making the rumour credible to some degree.
SwedishDenna omröstning skulle inte få rykte om sig att vara en framtvingad omröstning.
This vote on approval would not give the impression of being a forced vote.
SwedishJag ser ingen annan möjlighet att reparera det positiva rykte som vi hade byggt upp.
I see no other way of restoring the good reputation we had previously established.
SwedishNär ordförandeskapsperioden började hade ni rykte om er att vara klimatskeptiker.
You started your Presidency with the reputation of being climate-sceptics.
SwedishJag skäms ibland över britternas rykte i Europa på grund av fotbollshuliganerna.
I am sometimes ashamed of Britain's reputation across Europe for its football hooligans.
SwedishJag hoppas att parlamentet lever upp till detta rykte under morgondagens röstning.
I hope that Parliament lives up to this reputation during tomorrow's vote.
SwedishHan hade ett rykte av att han brukade stympa folk som satte sig upp mot honom.
He's gotten a reputation for routinely hacking off the Iimbs of those who opposed him.
SwedishFörslaget till tjänstedirektiv är ett förslag med dåligt rykte.
   – Mr President, the proposal for a directive on services is a proposal of ill repute.
SwedishDet är att svärta ned deras rykte att påstå att deras siffror inte ger en sann bild.
It is a slur on their reputation to suggest their figures do not give a true picture.
SwedishIngen vill ha dåligt rykte i världen, och Afghanistan är inget undantag.
Nobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
SwedishFör det andra, och det är viktigt, kommer de europeiska vinernas rykte att skadas igen.
Secondly and importantly, the reputation of European wine will be damaged yet again.
SwedishBulgariens rykte skamfilas till förmån för kortsiktiga politiska vinster.
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
SwedishLite mer kontroll över oss själva skulle inte skada vårt rykte bland väljarna.
A little more control over ourselves would not harm our reputation amongst the electorate.
SwedishDet är inte underligt att EU:s rykte inte är särskilt gott hos allmänheten för tillfället.
No wonder the EU' s reputation at the moment is not very high with the public.
SwedishKommissionens bristande förvaltning fläckar alla europeiska institutioners rykte.
The Commission's poor management tarnishes the reputation of all the European institutions.

Synonymer (svenska) till "rykte":

rykte
ryka
Swedish