SV rycka
volume_up
[ryckte|har ryckt] {verb}

Now we need to pull our socks up.
EU kan inte längre vänta på tillväxt i Förenta staterna, unionen måste själv rycka upp sig från träsket av massarbetslöshet, olämpliga investeringar och oförmåga till samordning.
No longer can Europe wait for growth in the United States; it must pull itself by its own bootstraps out of the swamp of mass unemployment, inadequate investment and inability to coordinate.
Underhuggare tenderar att dyka upp varhelst pengar är inblandade, enbart i avsikt att rycka åt sig något för egen vinning.
Jackals tend to appear wherever money is involved, with the sole aim of snatching something for themselves.
Paula Radcliffe, hon som är säker på att rycka åt sig den stora vinsten ur Derartu Tulus under-underdoghänder tar sig plötsligt åt benet och börjar tappa.
Paula Radcliffe, the one person who is sure to snatch the big paycheck out of Derartu Tulu's under-underdog hands, suddenly grabs her leg and starts to fall back.
rycka (även: slita, dra, streta, slita i)
rycka (även: vrida, nypa)
rycka (även: skaka)

Synonymer (svenska) till "rycka":

rycka

Användningsexempel för "rycka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet skulle helt rycka undan grunden för fördragets mellanstatliga formkaraktär.
That would entirely remove the basis for the intergovernmental nature of the treaty.
SwedishDu kan rycka på axlarna, men det ska bli intressant att höra ditt perspektiv på detta.
You can shrug, but it will be interesting to hear your perspective on this.
SwedishNu vill man alltså rycka in med katastrofbistånd som en kortsiktig klösning.
Now it wants to march in with emergency aid as a short-term solution.
SwedishVi måste investera i dessa länders självständighet och rycka undan marken för nationalism.
We must invest in these countries' independence and cut the ground away from nationalism.
SwedishKofi Annan vill ha en styrka för snabba insatser som kan rycka ut för freden.
Kofi Annan wants a rapid reaction force to intervene for peace.
SwedishVi måste sluta att rycka upp häckar, fylla igen dammar och lägga betong över vattendrag.
We must stop tearing down our hedges, filling up our ponds and concreting over our waterways.
SwedishSanningen är att vi vet att kommissionen har en lång väg att gå innan den kan rycka upp sig.
The truth is, we know that the Commission has a long way to go in getting its act together.
SwedishEU får inte rycka på axlarna och säga ”vad kan vi göra åt det?”.
Europe must not shrug its shoulders and say 'what can we do about it?'.
SwedishStäll den frågan till den genomsnittlige medborgaren och han eller hon kommer att rycka på axlarna.
Put the question to the average citizen and he will shrug his shoulders.
SwedishInformationssamhället verkar alltså rycka allt närmare.
The launching of the information society seems ever closer and more possible.
SwedishRådet måste rycka upp sig angående Doharundan och arbeta hårdare för världshandelsavtal.
The Council should get its act together on the Doha Round and work harder towards world trade agreements.
SwedishAtt utvisa dem skulle därför vara att på nytt rycka upp dem med rötterna.
Expelling them would therefore uproot them once again.
SwedishVi måste rycka upp oss ur den letargi som har karakteriserat energiförnyelsen under de senaste årtiondena.
We need to snap out of the lethargy that has characterised energy innovation in recent decades.
SwedishEU-institutionerna bör inte bara rycka på axlarna.
The European institutions should not simply shrug their shoulders.
SwedishOrganiserad brottslighet är ett tusenhövdat monster som vi måste rycka ut det finansiella hjärtat och lungorna på.
Organised crime is a multi-headed monster whose financial heart and lungs need to be ripped out.
SwedishDärför håller vi på att rycka undan mattan för oss själva genom vårt sätt att utnyttja marken.
Thus we are in the process of pulling the rug out from under our own feet by the way we are currently using our soils.
SwedishDet är därför också bra att EU kan rycka ut med stöd till att klara av stora flyktingströmmar.
It is, therefore, also a good thing that the EU should be able to come up with aid in support of large influxes of refugees.
SwedishJag uppmanar kommissionsledamoten att rycka upp sig, strama upp sig, läsa om sin OAV-rapport och visa resultat.
I urge you, Commissioner, to sharpen up your act, stiffen your backbone, reread your FVO report and deliver.
SwedishHär måste kommissionen snarast rycka upp sig.
The Commission has some urgent reworking to do here.
SwedishVi måste rycka in här och ge människor en chans.
We have to jump in here and give people a chance.