SV

rutt {utrum}

volume_up
2. "resväg"
rutt (även: trad, färdväg, route)
volume_up
route {substantiv}
Men en rutt norr om Amerika måste vara fritt tillgänglig för alla.
A route north of America must be freely available to all, however.
Det är nödvändigt att utforma och slå fast en rutt som gör att vi rent allmänt kan ta en medelväg.
It is necessary to devise and to identify a route that takes you, broadly speaking, down the middle.
Vilka åtgärder ämnar kommissionen vidta för att få Sabena att upphöra med diskrimineringen av ekonomiklasspassagerare på denna rutt?
What measures does the Commission propose to take to put pressure on Sabena to halt the discrimination against economy class travellers on this route?
rutt
volume_up
lane {substantiv} (travel route)
Öppnandet av en rutt, farleden, i samband med förändringarna i regionen har dessutom oerhört stor betydelse för hur folk ser på Arktis.
In addition, the opening of a route, the sea lane, in connection with changes in the region, is having a huge influence on the way people are looking at the Arctic.
rutt (även: linje, ätt, rad, riktning, gräns, tråd, spår, bana, fil, led)
volume_up
line {substantiv}
För att skapa nya rutter behövs en kritisk massa, och det kan ta ett eller två år innan vi har denna.
The setting up of these new lines requires critical mass and it could be one or two years before these resources are available.

Användningsexempel för "rutt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen en rutt norr om Amerika måste vara fritt tillgänglig för alla.
A route north of America must be freely available to all, however.
SwedishDet är nödvändigt att utforma och slå fast en rutt som gör att vi rent allmänt kan ta en medelväg.
It is necessary to devise and to identify a route that takes you, broadly speaking, down the middle.
SwedishI min hemstad Cork finns det ett förslag om en ny rutt mellan hamnen i Cork och en hamn i Spanien.
In my own city of Cork and ports there, there is a proposal for a new service between that port and a port in Spain.
SwedishKolla luftfartsverkets info om helikopterns rutt.
SwedishDessutom har det landet stakat ut en rutt för dessa högriskfartyg, som utsätter oss övriga medlemsstater för en risk.
Moreover, that country has mapped out a course for these high-risk ships, as a result of which other Member States are put at risk.
SwedishJag hoppas att det ungerska ordförandeskapet kommer att följa den rutt som Belgien slagit in på med fokus på Europeiska unionens gemensamma intressen.
I hope that the Hungarian Presidency will follow the route taken by Belgium with a focus on the overall interests of Europe.
SwedishJa, jag heter Rutt.
SwedishVilka åtgärder ämnar kommissionen vidta för att få Sabena att upphöra med diskrimineringen av ekonomiklasspassagerare på denna rutt?
What measures does the Commission propose to take to put pressure on Sabena to halt the discrimination against economy class travellers on this route?
SwedishFartyg som inte håller måttet får inte kunna undgå inspektion, oavsett vilken rutt de färdas och var de lägger till på europeiskt vatten.
Ships that are not up to standard must not be able to escape inspection, regardless of their shipping route and where they are calling in European waters.
SwedishJag tänker på principen om ömsesidigt ansvar för att skydda passagerare som gäller alla flygbolag som flyger på samma rutt och som har platser tillgängliga.
I refer to the principle of mutual liability to protect the passengers of all airlines that fly the same route and have available seats.
SwedishÖppnandet av en rutt, farleden, i samband med förändringarna i regionen har dessutom oerhört stor betydelse för hur folk ser på Arktis.
In addition, the opening of a route, the sea lane, in connection with changes in the region, is having a huge influence on the way people are looking at the Arctic.
SwedishVid konferensen i Tripoli blev det emellertid uppenbart att det finns ytterligare en afrikansk rutt, den öst-västliga, som vi också bör uppmärksamma.
It became clear at the Tripoli Conference, however, that there is a further African route, the East-West route, that should also be the focus of our attention.
SwedishVi talar om ändringar som innebär att skapa en rutt som går 20 km längre norr- eller söderut, som till exempel i fallet södra Ronchi.
We are talking about modifications which consist of establishing a route with differences of 20 km to the north or to the south, as happens for example in the case of south Ronchi.
SwedishJag kommer från en europeisk huvudstad till Strasbourg - via en annan europeisk huvudstad enligt kortaste möjliga rutt.
I took the shortest route possible from a European capital to Strasbourg via another European capital, and the journey took fourteen hours.
SwedishMed ändringsförslag 7 förstärker man skyldigheten för fartygets destinationsstat att vidarebefordra mottagen information till alla gemenskapens stater som berörs av fartygets rutt.
Amendment 7 strengthens the obligation on destination States to convey information received to all Community States along the route to be taken by the said boat.
SwedishDen nya tekniken bör utnyttjas effektivt, bland annat vid den ökande elektroniska handeln så att varje transaktion kan skötas med bästa möjliga val av rutt och optimal service.
New technology must be utilised effectively, for example in increasing ebusiness, so that the most suitable route and services can be obtained for various situations.
SwedishOm man inte dra upp en rutt med ett precist och klart mål i sikte för alla är unionen enligt vår mening dömd att driva vind för våg vad institutionerna och demokratin beträffar.
Unless a course is set towards a specific objective which is clear for all, in our opinion, the Union is destined to go adrift both institutionally and democratically.
SwedishDenna klausul, som vanligtvis förekommer i de luftfartsavtal som förhandlas fram av kommissionen, medger beskattning av ett tredjelands lufttrafikföretag som trafikerar en rutt inom EU.
This clause, which generally features in air agreements negotiated by the Commission, allows for the taxation of a third-country carrier when it operates a flight within the EU.
SwedishCentrets uppgift är just att utrota illegal handel av förbjudna ämnen som äger rum längs denna rutt, antingen med fartyg eller flyg över Atlanten till Europa eller Västafrika.
Its task is precisely the eradication of illegal trade in banned substances that is taking place via this route, that is, either by sea or by air, across the Atlantic, towards Europe or West Africa.

Synonymer (svenska) till "rutt":

rutt
ruta