SV rusa
volume_up
[rusade|har rusat] {verb}

1. slang

rusa (även: kila)
volume_up
to beetle [beetled|beetled] {vb} [GBR] [slang]

2. annat

Det finns ingen anledning att rusa in i denna lagstiftning.
There is no need to rush into this legislation.
Vi får emellertid inte rusa in i detta, eftersom vi skulle kunna kasta ut barnet med badvattnet.
However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
Men med tanke på andra realiteter kan vi inte rusa på.
We cannot, however, rush, in the light of other realities.
You know you're not supposed to barge in here.
Vi ber er att inte falla för frestelsen att rusa huvudstupa in i liberalismen.
We would urge you to beware of the temptation to make a headlong dash towards liberalism.
rusa (även: fly, flyga upp, fara, flyga)
Skulle vi kunna få reda på hur mycket tid vi har på oss och om vi måste springa, rusa eller gå snabbt?
Could you please tell us how much time we have, so we know whether to gallop, trot or walk?
rusa (även: fly, löpa, pila)
Att inte handla nu innebär att mänskligheten kommer att rusa vidare mot den vändpunkt där det inte längre finns någon återvändo.
Failure to act now means humankind will hurtle towards a tipping point from which there is no return.
Och i mina tankar så skulle jag rusa framåt och tänka på vad jag skulle ge i gensvar, medan de höll på med att tala färdigt.
And in my mind, I just kind of raced ahead and thought of what I was going to say back, while they were still finishing up.
rusa (även: fly, tappa, droppa, vara)
We need to walk, not run.
Go running off to the wild by yourself?
och du säger att du jobbar med utbildning, man kan se blodet rusa till deras ansikte.
and you say you work in education, you can see the blood run from their face.
rusa (även: kila, borra i sank)
Förbundskansler Schröder kommer inte att uppnå sitt mål att under valåret komma fram till 3,5 miljoner arbetslösa, eftersom siffran troligen kommer att rusa upp till 3,8 miljoner.
Chancellor Schröder will not reach his goal of reducing the number of unemployed to 3.5 million in the election year, since the figure is expected to shoot up to 3.8 million.
rusa (även: kila, osv.)
volume_up
to whip [whipped|whipped] {vb} (move quickly and suddenly)
rusa (även: susa, virvla)

3. fordonsteknik: "motor"

rusa
volume_up
to rev {vb} (motor)

Synonymer (svenska) till "rusa":

rusa
rus
Swedish

Användningsexempel för "rusa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag är övertygad om att detta kommer att få medborgarna i Europa att jublande rusa ut på gatorna.
I am sure this will bring the citizens of Europe cheering out on to the streets.
SwedishDet är uppenbart att det är negativt för säkerhetsstandarderna att rusa fram för att minska kostnaderna.
It is clear that the logic of rushing to reduce costs is a negative factor in terms of safety standards.
SwedishJag anser att vi inte får låta känslorna rusa iväg eller vilseleda människorna i denna fråga.
Something that comes to mind is that we ought not to get carried away with emotion or lead people down the wrong path on this whole subject.
Swedish Kommer även andra medlemsstater med statskulder som riskerar att rusa i höjden att granskas närmare ur denna synvinkel?
 Are other Member States whose state debt threatens to explode to be examined more closely from this point of view?
SwedishSå vi borde kanske ta oss tid och sätta oss ner och tänka efter, i stället för att rusa iväg in i ett enkelt marknadskoncept.
So maybe we should take time to sit down and think, and should not charge like bulls into an easy-market concept.
SwedishBara rusa iväg mot det vilda ensam?
Go running off to the wild by yourself?
SwedishOch i mina tankar så skulle jag rusa framåt och tänka på vad jag skulle ge i gensvar, medan de höll på med att tala färdigt.
And in my mind, I just kind of raced ahead and thought of what I was going to say back, while they were still finishing up.
SwedishJag måste rusa.
SwedishJo, för att fastän det finns tydliga lagar, fastän det finns detaljerade avtal, har det funnits en frestelse, om man kan säga så, att rusa i förväg.
Because even though there are clear laws, even though there are detailed agreements, there has been a temptation, if I may put it that way, to jump ahead.
SwedishJag nämner detta bara som en varning, för vi får inte rusa i väg blint i en riktning utan att verkligen fundera på de svårigheter som är förknippade med detta.
I mention this simply by way of a warning that we must not move blindly in one direction without really reflecting on the complexities involved.
SwedishDet finns därför ingen anledning att rusa in i något som rättsligt kan ifrågasättas och som lämnar varje land att klara sig självt vid förhandlingarna med USA.
Therefore, there is no need to hurry into something that is legally questionable and leaves each country to its own devices when negotiating with the United States.
SwedishFörsöker du ändra reglerna för en nation, kan du inte ge vissa en chans att hålla igen, se hur saker utvecklar sig, och låta andra rusa framåt och testa de nya reglerna.
If you try to change the rules in the nation, you can't give some people a chance to hold back, see how things turn out, and let others zoom ahead and try the new rules.
SwedishDå kan vi göra framsteg med idén som jag tror att alla är för vad gäller den sociala studien, snarare än att rusa in i något som kommer att bli omöjligt att uppnå.
We can then make progress with the idea that I think everyone is in favour of with regard to the social study, rather than rushing into something which will be impossible to achieve.
SwedishJag nämner detta bara som en varning, för vi får inte rusa i väg blint i en riktning utan att verkligen fundera på de svårigheter som är förknippade med detta.
Mr President, the Commission shares the concern at conflicts between communities in Nigeria and condemns all attacks and violence, whether apparently ethnic, religious or social, etc. in origin.
SwedishDetta är en komplicerad fråga som vi inte kan lösa genom att rusa iväg i blindo.
This is a complex issue, which cannot be resolved by rushing it through: REACH is so complicated that it would be wrong to expect to solve all the problems at the approval stage.