"runtomkring" - Engelsk översättning

SV

"runtomkring" på engelska

EN
SV

runtomkring {preposition}

volume_up
runtomkring (även: om, omkring, runt i)
Människor runtomkring oss lever i rädsla för att bli gripna, slagna och förnedrade, vilket ofta händer.
People round about us live in fear of being arrested, beaten and humiliated, as too often happens.
Den första var att dessa djur fortsätter att bli jagade, dödade med hakapik i runtomkring 8 till 15 dagars ålder.
The first was that these animals continue to be hunted, killed with hakapiks at about eight, 15 days old.
Våra bilar har sensorer med vilka de magiskt kan se allt runtomkring dem och fatta beslut om varje aspekt av körandet.
Our cars have sensors by which they magically can see everything around them and make decisions about every aspect of driving.
runtomkring (även: omkring, runt, runtom)
Metaforen spelar en viktig roll därför att den finns runtomkring oss varje dag, hela tiden.
Metaphor matters because it's around us every day, all the time.
Men ni behöver ändå bara ta en titt runtomkring er för att finna den.
But you just have to look at the words around you and you'll find it.
You need to take another look around.

Användningsexempel för "runtomkring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNaturligtvis utgör vår rikedom en magnet för de fattigare regionerna runtomkring oss.
Naturally, our wealth has a magnetic effect on the poorer regions which surround us.
SwedishMen ni behöver ändå bara ta en titt runtomkring er för att finna den.
But you just have to look at the words around you and you'll find it.
SwedishMetaforen spelar en viktig roll därför att den finns runtomkring oss varje dag, hela tiden.
Metaphor matters because it's around us every day, all the time.
Swedish97 procent av landytan på Galapagosöarna är skyddad men havet runtomkring skövlas på fisk.
97 percent of the land in the Galapagos Islands is protected, but the adjacent sea is being ravaged by fishing.
SwedishMänniskor runtomkring oss lever i rädsla för att bli gripna, slagna och förnedrade, vilket ofta händer.
People round about us live in fear of being arrested, beaten and humiliated, as too often happens.
SwedishDen första var att dessa djur fortsätter att bli jagade, dödade med hakapik i runtomkring 8 till 15 dagars ålder.
The first was that these animals continue to be hunted, killed with hakapiks at about eight, 15 days old.
SwedishDet innebär att den sociala och ekonomiska strukturen runtomkring hamnarna förfaller medan EU hävdar att detta är just vad man bekämpar.
Meanwhile, the British fishing fleet has sunk to less than a quarter of its previous size.
SwedishKonflikten hotar hela regionen runtomkring, eftersom den utvidgas till Tchad och Centralafrikanska republiken.
The conflict is threatening the entire sub-region, extending, as it does, to Chad and to the Central African Republic.
SwedishMänniskor runtomkring oss lever i rädsla för att bli gripna, slagna och förnedrade, vilket ofta händer.
   – Mr President, I would have liked to have said what Mr Menéndez del Valle said in his analysis but will say something else.
SwedishSom att du kan känna intensiv välbehag och andra runtomkring dig kan lida en hel del Nu är frågan, vad är då lycka?
Like, you can feel intense pleasure and some others around you can be suffering a lot. ~~~ Now, what, then, will be happiness?
SwedishVåra bilar har sensorer med vilka de magiskt kan se allt runtomkring dem och fatta beslut om varje aspekt av körandet.
Our cars have sensors by which they magically can see everything around them and make decisions about every aspect of driving.
SwedishDu borde ta dig en titt runtomkring.
SwedishI glest trafikerade stadsområden och på smala slingrande landsvägar kan de medföra fara för cyklister och fotgängare runtomkring.
In low-traffic urban areas and on narrow, winding country roads, they can pose risks for passing cyclists and pedestrians alike.
SwedishVårt mål är att lägga till läkemedel, lägga till tillväxtfaktorer, döda de nerver som orsakar problem och inte vävnaden runtomkring.
We're focused on adding drugs, adding growth factors, killing nerves that are causing problems and not the surrounding tissue.
SwedishDet innebär att den sociala och ekonomiska strukturen runtomkring hamnarna förfaller medan EU hävdar att detta är just vad man bekämpar.
It means that the social and economic fabric around the ports declines, while the EU claims to be combating this particular misery.
SwedishDetta är synnerligen oroande, eftersom vi talar om ett oerhört farligt ämne som vi vet finns i stora mängder runtomkring oss.
This is exceedingly disturbing, as we are talking about an incredibly hazardous substance which we know exists in large quantities in our environment.
SwedishEn lagstiftning för att angripa bullerstörningar,som många medborgare upplever dagligen runtomkring civila flygplatser, är av stor vikt.
Mr President, legislation addressing the noise nuisance experienced by many citizens around civil airports is of major importance.
SwedishFör egen del tror jag att det är något centralt för en bättre förståelse och en större rörlighet för forskare runtomkring Medelhavet.
I, for my part, believe that these are key factors for increasing understanding among researchers and their mobility around the Mediterranean basin.
SwedishMen vårt ursprung och våra rötter formar vår världsåskådning och påverkar vår uppfattning av världen runtomkring på ett betydande sätt.
However, where we come from and what our roots are form our worldview, and this has a significant influence on our perception of the world around us.
SwedishDetta kan underlätta säsongsbundna odlare runtomkring stadsområden vilka också halkar efter då de inte riktigt kan möta året-runt behoven av grönsaker.
This can support seasonal farmers around metro areas who are losing out because they really can't meet the year-round demand for produce.
Lär dig andra ord