SV

riktning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Det handlar om att införliva riktning, reformering, lagstiftning och beslutsamhet.
It is about direction, reform, legislation and decisiveness to implement.
Europaparlamentets resolution är ett acceptabelt bidrag i denna riktning.
The European Parliament's resolution is an acceptable contribution in this direction.
Därför är kommissionens betänkande ett viktigt steg i denna riktning.
The Commission's report therefore constitutes an important step in this direction.
Jag tror att den riktning, som kommissionen och rådet slagit in på, är den rätta.
I feel that the course embarked upon by the Commission and the Council is the right one.
Självklart borde det i det femte ramprogrammet tas upp några åtgärder i denna riktning.
The fifth framework programme should of course include some action in this respect.
Det är med detta i minnet som jag hoppas att utvecklingspolitiken ska ta rätt riktning.
It is with this in mind that I hope development policy takes the right course.
Jag är övertygad om att parlamentet kommer att fortsätta i denna riktning med ännu större kraft och vision.
I am confident this Parliament will continue in this direction with even more drive and more vision.
Vi hjälpte och uppmuntrade på så sätt rådet att driva sin politik i riktning mot riktmärkesmetoden.
We were therefore helping and encouraging the Council to drive its policy in the direction of the benchmark method.
Resultatet är att vi har flugit i rätt riktning, men vi har lyckats landa utan landningsbana.
On the ground, we have no borders any more; I can get in the car and drive from Berlin to Paris or from Paris to Rome without undergoing checks.
riktning (även: linje, ätt, rad, gräns, tråd, spår, bana, fil, led, ledning)
volume_up
line {substantiv}
Livet är inte längre en enda linje som går i en riktning i en dimension.
Life is not anymore just one line going in one direction in one dimension.
Detta öppnar dörren för ett tillvägagångssätt som förefaller vara ett steg i rätt riktning.
This line of thinking leads to an approach, which, in our view, is heading in the right direction.
I sitt yttrande över betänkandet går budgetutskottet i samma riktning.
In its opinion, the Committee on Budgets takes the same line.
riktning
volume_up
movement {substantiv} (direction)
Vi måste bidra till att stärka den försiktiga utvecklingen i riktning mot större öppenhet.
We must help to strengthen the cautious movement towards greater openness.
Jag hoppas att den kommer att ta fart igen i rätt riktning.
I hope that more movement will take place in the right direction.
Direktiv 2004/22/EG var ett viktigt steg i denna riktning.
Directive 2004/22 was an important step in this movement.
volume_up
run {substantiv}
Vi kommer att rösta emot alla ändringsförslag som går i motsatt riktning i förhållande till detta.
We shall vote against any amendments which run counter to these considerations.
Trots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
Låt oss gå i den riktning som John Bowis ’ betänkande leder oss i, och arbeta med denna målsättning för ögonen.
Large-scale patient mobility should be unnecessary if a Member State discharges its responsibilities with a well-run, efficient health service.
Ändå är det en förutsättning för att vi skall kunna ändra riktning.
There is no desire to make joint decisions, but this is vital if we are to be able to change tack.
Det betänkande vi har framför oss utgör ett antal sunda steg i den riktningen, steg som inom en nära framtid måste byggas ut.
Finally, in order to make a change of tack possible, we as politicians must shoulder our responsibility.
Vi kan inte bara foga oss efter vem som helst som råkar ha makten i Förenta staterna vid en viss tidpunkt, där Clintonadministrationen går i en riktning och Bushadministrationen i en annan.
We cannot just fall in with whoever happens to be in power in America at the time, with the Clinton administration taking one tack and the Bush administration taking another.
Det är en farlig tendens för vårt resurssystem, i riktning mot mellanstatlighet och en FN-inriktning.
It is a dangerous tendency, going towards intergovernmentalism, towards the UN-isation of our system of resources.
Vi upplever nu en farlig tendens i riktning mot en irakisering och våld mellan stammarna i Mellanöstern.
We are now seeing a dangerous tendency towards the Iraqisation and tribalisation of violence in the Middle East.
är tendenser i denna riktning märkbara i konventet.
It is particularly with reference to the subsidiarity principle that the occasional tendency in that direction is noticeable in the Convention.
riktning (även: sätt, väg, gång, vis, möjlighet, råd, håll, bana, metod, avseende)
volume_up
way {substantiv}
Men lösningen uppstår inte genom att man fördunklar fakta i en eller annan riktning.
But no solution will be generated by obfuscating facts in one way or the other.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Detta betänkande utvisar i vilken riktning politiken bör utvecklas.
This report points the way in which policies should be developed.
Ingen av dem har förlorat riktningen i denna fråga.
Neither of them lost their bearings in dealing with this topic.
I vilken riktning är det möjligt att föra Europas framtid, med hänsyn till fördragens extrema och alltmer tvingande innehåll?
Bearing in mind the extremely, and increasingly, restrictive aspects of the Treaty, in what ways can we hope to shape the future of Europe?
Vi behöver dock röra oss i den riktningen och samtidigt komma ihåg de två principer om ömsesidighet och asymmetri som våra handelspolitiska samtal bygger på.
But we need to move in this direction while bearing in mind the two principles of reciprocity and asymmetry which underpin our trade talks.
riktning
Ingen av dem har förlorat riktningen i denna fråga.
Neither of them lost their bearings in dealing with this topic.
riktning (även: ström, vattendrag, strömning)
2. bildligt
Det visar en fullständig oförmåga att förstå problemet och innebär att ansträngningarna leds i en fullkomligt felaktig riktning.
It shows total failure to understand the problem and channelling efforts into an entirely erroneous direction.
Beklaga emellertid inte det luxemburgska ordförandeskapet: vi är mycket små, men vi är tillräckligt starka för att styra rådets debatter i rätt riktning.
But there is no need to feel sorry for the Luxembourg Presidency: we are very small, but we are quite strong enough to channel the Council's debate in the right direction.
Det är mycket viktigt att vi får de grundläggande byggstenarna till den sociala dialogen på plats i ansökarstaterna, och vi måste börja kanalisera resurser i denna riktning.
It is very important that we get the basic building blocks of social dialogue in place in the applicant countries and we need to begin to channel resources in that direction.

Användningsexempel för "riktning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishDet speglar också den riktning i vilken det konstitutionella fördraget tog oss.
It also reflects the direction in which the Constitutional Treaty was taking us.
SwedishI det avseendet har Österrikes ordförandeskap inneburit ett steg i rätt riktning.
In this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
SwedishGläder han sig över att vi rör oss i rätt riktning när det gäller genomförandet?
Is he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
SwedishDet betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
SwedishMot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
Against this background, this proposal for a directive is along the right lines.
SwedishDetta är i alla fall en överenskommelse som är ett litet steg i rätt riktning.
This is at all events an agreement which is a small step in the right direction.
SwedishDe förslag som socialistgruppen lämnat går i detta sammanhang i denna riktning.
On those lines, the proposals made by the Socialist Group head in that direction.
SwedishDelegeringen av befogenheter till kommissionen är också ett steg i samma riktning.
The delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.
SwedishEnligt min uppfattning går det föreliggande kompromissförslaget i rätt riktning.
In my view, the present compromise recommendation points in a good direction.
SwedishBetänkandet från Jacek Saryusz-Wolski är också ett viktigt steg i denna riktning.
The report from Mr Saryusz-Wolski is also an important step in this direction.
SwedishJag anser att vi i dag kommer att kunna ta ett betydande steg i rätt riktning.
I see us, today, as being able to take a significant step in the right direction.
SwedishHär anser jag att det är värt att ge dem en knuff i rätt riktning i framtiden.
Here, I think, it is worth giving them a push in the right direction in future.
SwedishParlamentets resolution innebär en kraftfull och positiv signal i denna riktning.
Parliament's resolution provides a forceful and positive signal in this direction.
SwedishVan Hultenbetänkandet är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt.
The van Hulten report is a step in the right direction, but it is not enough.
SwedishJag hoppas att det är denna typ av tekniskt samarbete som vi nu går i riktning mot.
I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.
Swedish.– Jag välkomnar dessa steg i riktning mot en reglering av handeln med råtobak.
   . I welcome these steps to regulate the international trade in raw tobacco.
SwedishDenna kompromiss är bara ett första steg, men det är ett steg i rätt riktning.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
SwedishAlla förslag som går i riktning mot en miljöförbättring i Europa skall hyllas.
All proposals aimed at improving the environment in Europe are to be welcomed.
SwedishTrots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.

Synonymer (svenska) till "riktning":

riktning
Swedish