SV

riktig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Riktig information och upplysning får inte ske i form av reklam.
Accurate information must not be given in the form of advertising.
Det räcker inte för oss att ha en riktig beräkning av när kriserna kommer att drabba oss.
It is not enough for us to settle for an accurate calculation of when crises will strike.
Vare sig den bilden är riktig eller inte så lyckas i alla fall inte den brittiska regeringen avskräcka flyktingarna.
Whether this is an accurate description or not, the British government fails at any rate to discourage refugees.
Det är en riktig seger för parlamentet.
In our opinion, it marks a great step forward and an actual victory for this Parliament.
Expenses are to be paid only for the actual costs incurred, which I think is the right solution.
Sakta men säkert har vi nu fått en riktig ram för minimidirektiv på området för säkerhet och hälsa.
We now have more or less an actual framework of minimum directives in terms of health and safety.
Riktig organisation gällande introduktionen av den gemensamma valutan behövs.
There needs to be appropriate organization concerning the introduction of the Euro.
Hithörande parlamentariska förslag är därför en bra ansats till en riktig lösning.
We therefore believe that Parliament's amendment offers an appropriate way of resolving this problem.
Men vi måste likväl insistera på att informationen förblir relevant och riktig.
We must nevertheless insist that the provision of information remains relevant and appropriate.
Konsumenterna behöver riktig information och de behöver uppmuntran.
The consumers need correct information and they need reassurance.
Det är egentligen inte en riktig analys av syftet med denna tillsats.
That is not strictly speaking a correct analysis of the purpose of this particular additive.
Därför anser jag inte att konspirationsteorin utgör en riktig analys.
Therefore, I do not think the conspiracy theory is a correct analysis.
Jag vill se en riktig inre marknad i funktion på kontrollområdet.
I want to see a genuine internal market operating in the control arena.
Det finns ingen riktig europeisk ekonomisk politik på grund av skillnaderna mellan medlemsstaterna.
There is no genuine European economic policy due to differences between the Member States.
I praktiken har kommissionen ingen riktig handlingsplan för att hantera den växande krisen.
Essentially, the Commission has no genuine plan of action in response to the growing crisis.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Detta är en mycket riktig princip, men vem skall tolka den och vem skall tillämpa den?
Who will interpret this just principle and who will implement it?
riktig (även: lämplig, passande, tillbörlig)
En riktig FN-styrka behövs och den behövs snarast, tillsammans med ett riktigt mandat.
A proper UN force is needed and it is needed quickly with a proper mandate.
En riktig stadga borde omfatta olika bestämmelser som är tillämpbara på ledamöterna.
A proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
Italien var utdömt vid den tiden och fortfarande har inte någon riktig plan lagts fram.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Vi tycker att det verkar saknas en riktig styrning från kommissionens sida.
We feel that there has been a lack of serious monitoring on the part of the Commission.
Under tiden behöver vi dock riktiga och seriösa gränser som gagnar säkerheten och miljön.
In the meantime, however, we want real, serious limits for the sake of safety and the environment.
Den enda visionär som satte sin stolthet i att ge landet som helhet en riktig framtid, Patrice Lumumba, tystades genast.
The only visionary who took pride in giving the country as a whole a serious future, Patrice Lumumba, was promptly silenced.
Det kommer inte att finnas någon fred, rättsstatsprincip, säkerhet eller stabilitet på vår kontinent om man inte skipar riktig rättvisa i alla avseenden.
There will be no peace or rule of law, no security or stability on our continent unless legitimate justice is served in every regard.
2. "äkta, verklig"
Som vanligt finns det ingen riktig debatt, inget direkt samråd med befolkningen.
There is no real debate and, as usual, no direct consultation with the people.
Han har gjort detta till en riktig kampanj, och det verkar vara ett verkligt kall för honom.
He has made a real campaign out of this and a real mission for himself.
Jag undrar om det var en riktig fråga eller om det var ett skämt?
Mr President, I wanted to know if this was a real question or a spoof question.
3. "felfri, korrekt"
riktig (även: rättvis, rätt)
Harmonisering är riktig men den måste gå i rätt riktning.
Harmonization is right, but it has to be in the right direction.
Det är uppenbart att det var en riktig åtgärd och att den genomfördes vid rätt tidpunkt.
It was clearly the right thing to do, and done to the right timetable.
Således är valutakursen riktig för somliga och felaktig för andra.
Thus, the exchange rate is right for some and wrong for others.

Användningsexempel för "riktig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom vanligt finns det ingen riktig debatt, inget direkt samråd med befolkningen.
There is no real debate and, as usual, no direct consultation with the people.
SwedishPrincipen att det är bättre att förebygga än att bota har visat sig vara riktig.
The principle that prevention is better than cure has proven to be true here.
SwedishVi behöver en riktig inre marknad för socker, något som resolutionen inte tar upp.
We need a proper single market in sugar which this resolution does not address.
SwedishJag undrar om det var en riktig fråga eller om det var ett skämt?
Mr President, I wanted to know if this was a real question or a spoof question.
SwedishVi måste lägga tonvikten vid upprättandet av en riktig marknad för riskkapital.
We need to put the emphasis on the creation of a genuine capital risk market.
SwedishEn riktig stadga borde omfatta olika bestämmelser som är tillämpbara på ledamöterna.
A proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
SwedishJag tror att om man vill vara fullständigt noggrann är ingen beräkning riktig.
I believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
SwedishEuropaparlamentets labourgrupp anser att föredragandens allmänna strategi var riktig.
The EPLP believes that the general approach of the rapporteur was the right one.
SwedishMusik, förstår du... riktig musik... inte bara rock ' n ' roll... den väljer dig.
Music, you know -- true music -- not just rock ' n ' roll -- it chooses you.
SwedishVi har en gemensam valuta, men ingen riktig myndighet för den ekonomiska politiken.
It has a single currency but it does not have a genuine economic policy authority.
SwedishAvregleringen av telekommunikationsmarknaderna har blivit en riktig framgång.
The liberalisation of the telecommunications markets has been a real success story.
SwedishRiktig organisation gällande introduktionen av den gemensamma valutan behövs.
There needs to be appropriate organization concerning the introduction of the Euro.
SwedishSå du söker reda på denna artikel och vad du hittar är en riktig del av vetenskapen.
So you go and find this paper, and what you find is it is a real piece of science.
SwedishEndast på detta sätt kan getton och slumområden bli en riktig del av våra städer.
Only in this way will ghettos and slums become proper parts of our cities.
SwedishVi har ingen riktig gemensam kultur när det gäller dessa viktiga punkter i Europa.
We do not really have a common culture in Europe on these important points.
SwedishKan ni försäkra oss om att det inte kommer att bli någon riktig spekulation?
Can you give us any assurance that there will not be any genuine speculation?
SwedishDet betyder att en riktig hantering av fördragskriterierna inte finns för 1998.
This means that there is no chance of meeting the Treaty criteria by 1998.
SwedishJag ber inte om ursäkt för denna inställning för jag är övertygad om att den är riktig.
I make no apology for this approach; I firmly believe that it is the correct one.
SwedishItalien var utdömt vid den tiden och fortfarande har inte någon riktig plan lagts fram.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
SwedishJag skulle vilja gratulera kommissionsledamoten, eftersom hans analys är helt riktig.
I should like to congratulate the Commissioner, as his analysis is entirely correct.