SV rikta
volume_up
[riktade|har riktat] {verb}

1. allmänt

Jag vill rikta denna uppmaning till både parlamentet och kommissionen.
I should like to address this request jointly to Parliament and to the Commission.
Jag vill emellertid rikta mig till kommissionen i två specifika avseenden.
However, I would like to address two practical points to the Commission.
Jag vill nu rikta mig konkret med två frågor till kommissionär Fischler.
I want now specifically to address two questions to Commissioner Fischler.
Jag skulle också vilja passa på att rikta ett tack till sektorn.
At this point I would also like to direct a word of thanks to the industry.
Samtidigt vill jag passa på att rikta viss kritik mot ordförandeskapet.
At the same time, I would like to direct some criticism at the Presidency.
Jag vill rikta en personlig hyllning till Estland.
(SV) Madam President, I would like to direct a personal note of praise to Estonia.
Konsumenternas inköp skulle rikta in sig på produkter med högre förädlingsgrad.
Consumers would gradually turn their attention more to processed foods.
Låt oss rikta in oss på Konrads betänkande, som faktiskt är ett mycket bra betänkande.
To turn to the issue of the Konrad report, it is a very good report, actually.
Jag vill rikta lite uppmärksamhet på flexibiliteten.
Mr President, I should like to turn the spotlight briefly on flexibility.
rikta (även: sikta, syfta, sträva, måtta)
Vi bör rikta in oss på att utveckla kollektivtrafiken precis som biobränslena.
As well as biofuels, we should aim to develop public transport.
Brottsförebyggande åtgärder måste också rikta in sig på bekämpning av organiserad brottslighet.
Crime prevention measures must also aim to combat organised crime.
Vi bör rikta in oss på att åstadkomma samarbete och förhindra att människor drunknar på sin väg hit.
We should aim to establish cooperation to prevent people drowning at sea.
Jag anser att man bör rikta särskild uppmärksamhet mot regionala utvecklingsprojekt.
I believe that particular attention must be focused on regional development projects.
Jag tror att volontärtjänsten bör rikta in sig på långsiktiga projekt för att erfarenheten från den skall vara tillräckligt utmärkande och långvarig.
I think that the Voluntary Service should be targeted on long-term projects so that the experience is sufficiently impressive and lasting.
Jag kan inte avsluta mitt anförande utan att rikta skarp kritik mot EU:s nya system för prioriterade projekt, även kallat snabbstartsprogrammet.
I cannot end this speech without levelling some harsh criticism at the EU’s new priority projects scheme, known as the Quick-Start Programme.
rikta (även: avpassa)
I viss mening är det så, men vi behöver denna information för att veta hur vi på bästa sätt skall rikta våra ansträngningar och insatser.
This is true in a sense, but we need this data in order to determine how best to direct our efforts.
Jag vill rikta ett varmt tack till kommissionsledamot Verheugen för det anförande han just höll.
   – Mr President, I would like to warmly thank Commissioner Verheugen for the speech he has just delivered, which was an excellent one.
På tal om skattefrågan vill jag rikta följande uppmaning till kommissionsledamot László Kovács: Försök inte laga det som inte är trasigt.
I would urge Commissioner Kovács, in relation to taxation, that ‘if it ain’t broke don’t fix it’ and above all ‘don’t break it’!
Jag vill avsluta mitt anförande med att rikta uppmärksamheten mot den roll som kommissionen spelar i de internationella förbindelserna.
I wish to finish my speech by highlighting the role that the Commission plays in terms of international relations.
När det gäller övervakningsprocessen vill jag rikta er uppmärksamhet på den viktiga roll som Världshälsoorganisationen spelar.
With regard to the monitoring process, I wish to draw your attention to the important role being played by the World Health Organisation.
Jag skall också rikta mig, och det gäller för parlamentet, hoppas jag, till arbetsmarknadsparternas commitments .
I would also like to focus on the commitments of the social partners, and I hope the same goes for Parliament, because they too play an important role.
rikta (även: sträcka, jämna, släta)
rikta (även: ställa in)
volume_up
to zero {vb} (adjust zero of gun)

2. militärt: "vapen"

rikta
volume_up
to level at {vb} (weapon)
Alla kan rikta välgrundad kritik mot det tyska pantsystemet.
Everyone can level well-founded criticism at the German deposit system.
Jag skulle på ett personligt plan också vilja rikta er uppmärksamhet på Christofer Fjellners ändringsförslag.
I should, on a personal level, also like to draw your attention to Mr Fjellner's amendments.
Vi försöker dock att på europeisk nivå rikta in det på de gemensamma mål som vi en gång har tagit fram.
We are just trying to target it at European level towards common goals which we have previously defined.

3. bildligt

Detta är en kritik som jag främst vill rikta mot dem som föreslår att man skall upprätta fullständiga federala strukturer inom Europeiska unionen.
This is a criticism I would level against those in particular who propose putting into effect complete federal structures within the European Union.
rikta
Alla kan rikta välgrundad kritik mot det tyska pantsystemet.
Everyone can level well-founded criticism at the German deposit system.
Jag skulle på ett personligt plan också vilja rikta er uppmärksamhet på Christofer Fjellners ändringsförslag.
I should, on a personal level, also like to draw your attention to Mr Fjellner's amendments.
Vi försöker dock att på europeisk nivå rikta in det på de gemensamma mål som vi en gång har tagit fram.
We are just trying to target it at European level towards common goals which we have previously defined.

Synonymer (svenska) till "rikta":

rikta

Användningsexempel för "rikta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
SwedishJag vill rikta ett stort tack till kommissionsledamoten för hans ord.
Mr President, I should like to thank the Commissioner very much for his answers.
SwedishDessutom vill jag återigen rikta uppmärksamheten motden europeiska bolagsstadgan.
I also want to ask again for attention be paid to the European company statute.
SwedishJag vill dock rikta uppmärksamhet på regleringen av atypiska anställningsformer.
However, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
SwedishJag instämmer inte med dem som försöker rikta in debatten på en av dessa aspekter.
I do not agree with those who seek to focus the debate on one of these aspects.
SwedishMan skulle till exempel kunna överväga att rikta in sig på respektive produktslag.
We could perhaps consider gearing the limitation period to the type of product.
SwedishNär det gäller särskilda förslag, skall jag rikta in mig på tre centrala frågor.
As far as specific proposals are concerned, I will concentrate on three key issues.
SwedishDärför vill jag rikta ett varmt tack till dem som har arbetat med denna resolution.
As such, I would like to warmly thank those who have worked on this resolution.
SwedishOckså vår grupp vill rikta uppmärksamheten på en rad nya förebyggande åtgärder.
Our group also wishes to draw attention to a new raft of preventive measures.
SwedishVi vill därför rikta uppmärksamheten mot vissa viktiga punkter i betänkandet.
That is why we are drawing attention to a number of crucial points in our report.
SwedishVi cementerar skillnaderna i Europa i stället för att rikta in oss på harmonisering.
We concrete over the divergences in Europe instead of aiming for harmonisation.
SwedishJag vill rikta er uppmärksamhet mot frågan om kiropraktik.
(EL) Mr President, I wish to draw your attention to the question of chiropractic.
SwedishAllt som allt vill jag rikta ett stort tack till revisionsrätten för denna rapport.
All in all, I would like to thank the Court of Auditors very much for this report.
SwedishJag vill bara rikta uppmärksamheten på den sista frågan - frågan om säkerhet.
I would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
SwedishNär detta är sagt, vill jag gärna rikta kommissionens uppmärksamhet på två frågor.
Having said that, I would like to draw the Commission's attention to two questions.
SwedishSom läkare vill jag framför allt rikta fokus mot konsekvenser för människors hälsa.
As a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
SwedishJag skulle också vilja rikta uppmärksamheten mot skydd av immateriella rättigheter.
I would also like to draw attention to the protection of intellectual rights.
SwedishJag vill rikta ett personligt tack till er och till hela den svenska regeringen.
I wish to thank you personally and, indeed, the entire Swedish Government.
SwedishJag skall också rikta in mina kommentarer på meddelandet om grönboken.
Mr President, I shall also focus my remarks on the Green Paper communication.
SwedishJag vill rikta ett par särskilda ord av tacksamhet till generalsekreteraren.
I am also going to say a few words of special thanks to the Secretary-General.