"resurser" - Engelsk översättning

SV

"resurser" på engelska

SV

resurser {pluralis}

volume_up
Och mänskliga resurser är som naturliga resurser; de är ofta djupt nedgrävda.
And human resources are like natural resources; they're often buried deep.
Det finns inga nya resurser, och det som sker är en omfördelning av befintliga resurser.
There are no new resources; what is happening is a redistribution of existing resources.
EU behöver resurser för att göra detta: nya och nyskapande resurser.
Europe will need resources in order to do this: new and innovative resources.
Därför är ett effektivt utnyttjande av resurser en prioriterad fråga för kommissionen.
This is why resource efficiency is a priority for this Commission.
Det är de begränsade resurser som vi spenderar medan vi är på den här jorden.
It's the finite resource that we're spending while we're on this earth.
Vi kommer också att bli tvungna att arbeta med egna resurser för EU-budgeten.
Moreover, we will need to work on an own resource for the EU budget.

Användningsexempel för "resurser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste släppa loss vår inneboende energi och utnyttja våra resurser fullt ut.
We must release all our existing energies and harness our resources to the full.
SwedishDet är därför väldigt viktigt att vi förenar alla våra resurser i det avseendet.
It is very important, therefore, that we pool all our reserves in that respect.
SwedishFram till juli 2002 förfogar kommissionen också över resurser från EKSG-budgeten.
Lastly, the Commission also has resources from the ECSC budget until July 2002.
SwedishAlla medlemsstater satsar enorma resurser på att bekämpa den pågående epidemin.
All Member States are putting huge resources into combating the current outbreak.
SwedishÄnda sedan EU grundades har unionen letat efter sätt att förstöra dessa resurser.
Ever since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
SwedishKommissionen har för avsikt att tilldela säkerhetsområdet ytterligare resurser.
The Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
SwedishMot bakgrund av klimatförändringen behöver vi alla resurser som vi kan uppbåda.
In the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.
SwedishDetta kommer att kräva utnyttjande av alla våra instrument och betydande resurser.
This will require deployment of all our instruments and considerable resources.
SwedishEuropeiska unionen har dock skaffat sig resurser för att bemöta dessa attacker.
However, the European Union has established the means to respond to these attacks.
SwedishPå grund av bristen på tekniska resurser har de inte alltid blivit färdiga i tid.
These have not always been ready in time due to a lack of technological resources.
SwedishEmellertid pekar frågan utan tvivel på problemen: resurser och marknadsföring.
However, the question certainly points out the problems: resources and publicity.
SwedishVi behöver verkligen fler mänskliga resurser och större expertis kring detta.
We do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
SwedishVi måste anslå resurser till detta och därför skapa utrymme för det i vår budget.
We have to commit resources to this and make room for it in our budget, therefore.
SwedishFrontex måste stärkas, och de resurser som krävs för detta måste tillhandahållas.
FRONTEX has to be strengthened, and the means necessary for this must be provided.
SwedishAngående: Omfördelning av regional- och strukturfondernas finansiella resurser
Subject: Reallocation of financial resources in the regional and cohesion funds
SwedishDe måste handla och ge oss resurser för att genomföra denna omskrutna politik.
They must act and give us the resources for implementing this much-vaunted policy.
SwedishUppfyllandet av dessa och andra prioriteringar kräver dock ekonomiska resurser.
The fulfilment of these and other priorities requires financial resources, however.
SwedishJag anser att det är viktigare att vi koncentrerar oss på att spara in på resurser.
I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
SwedishI dag verkar solidaritetsfondens finansiella resurser vara svåra att utnyttja.
Today, the financial resources of the Solidarity Fund seem difficult to implement.
SwedishVad vi inte heller behöver är att slösa med EU:s resurser på spektakulära firanden.
What we also do not need is to expend EU resources on spectacular celebrations.