SV

ren {adjektiv}

volume_up
Och vi kan garantera att himlen är ren och blå eller en osäker framtid med kärnkraft.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Del ett rör projekt som innefattar mekanismen för ren utveckling (CDM) i kedjan.
Part 1 concerns the Clean Development Mechanism (CDM) projects in the chain.
Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism – CDM) stärktes.
The Clean Development Mechanism was strengthened.
Vin är en ren och klar naturprodukt, klarad och gyllene i glaset.
Wine is a pure and clear product of nature, clear and golden in the glass.
Frågan om energitrygghet och ren energi nämndes.
The question of energy security and clear energy was mentioned.
Tills i dag saknas klara förutsättningar för att joint implementation ska kunna skiljas från en ren exportaffär.
Up to now clear guidelines, which would make joint implementation different from mere export trade, have been lacking.
ren (även: bara, endast, blott)
Tror de att kommissionens ansvarsfrihet är en ren formsak?
Does it believe that giving discharge to the Commission is a mere formality?
Att lägga fram förslag som en ren marknadsföringsploj är också ett slags populism.
Making proposals as a mere publicity stunt is also a form of populism.
För mig är alltså främjande av vildmarksturism en ren motsägelse av begreppet vildmark.
So for me, promoting wilderness tourism is a mere contradiction of the term 'wilderness'.
ren (även: äkta, teoretisk, idel, hel-)
Min fråga är därför: Hur ren måste programvara vara för att vara ren?
My question is therefore: how pure must software be before it is pure?
Och sockerpolitiken - ren och skär protektionism - är bara ett exempel.
The case of sugar - protectionism pure and simple - is only one example.
Jag tycker detta luktar ren handelsprotektionism som nu har kommit i dagen.
This smacks to me of pure commercial protectionism and now it has been exposed.
Men när det gäller cabotage är förslaget en ren besvikelse.
As far as cabotage is concerned, however, the proposal is downright disappointing.
Vilken den exakta orsaken till detta än är, är det naturligtvis en ren skandal.
Whatever the exact reason may be, this is, of course, a downright scandal.
This is downright protectionism.
Med dessa tre plantor, är det möjligt att själv skapa all ren luft man behöver.
With these three plants, you can grow all the fresh air you need.
Dessutom minskar energibehovet i byggnader med hela 15 procent, eftersom det krävs mindre tillförsel av ren luft.
And also a reduction in energy requirements in buildings by an outstanding 15 percent, because you need less fresh air.
Vi alla vill säkert även i framtiden njuta av rent dricksvatten, frisk luft och trygg stadsmiljö.
We certainly want everyone in the future to enjoy clean drinking water, fresh air and a safe city environment.
En ren och oberoende granskningsfunktion bör inrättas.
A genuine, independent audit function should be introduced.
Det kommer också att vara till fördel för de asylsökande som har rent mjöl i påsen.
This would also be beneficial for genuine asylum seekers.
Det rör sig om ett rent tekniskt fel vid utskriften.
There was a genuine, technical error by the services.
Enligt min åsikt är detta ren populism på bekostnad av de mänskliga rättigheterna.
In my view this is sheer populism at the expense of human rights.
Kommer kommissionen även att agera mot ren och skär exploatering?
Will the Commission also crack down on sheer exploitation?
En sådan hållning skulle snabbt urarta i ren protektionism.
Such a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
Och sockerpolitiken - ren och skär protektionism - är bara ett exempel.
The case of sugar - protectionism pure and simple - is only one example.
I annat fall skulle ren och skär konkurrens allvarligt förvärra de nationella konflikterna.
Otherwise simple competition would be dogged by increasing national conflict.
Dessutom handlar det om ren handelspolitik.
Moreover, we are concerned here with trade policy pure and simple.
Tillväxtbegreppet måste äntligen hämtas fram ur den återvändsgränd där den haft en rent kvantitativ betydelse.
The concept of growth must once and for all be taken out of the dead end which is a purely quantitative meaning.
Det vi rent generellt behöver i politiken är förtroende, och EU: s valuta, denna unga europeiska valuta, behöver en alldeles särskild form av förtroende.
We do not believe that the Stability and Growth Pact is dead; it would be wrong to say that it were, for that would enable all those who break it to evade responsibility, both now and in the future.
Då tänkte vi att det kanske rent ekonomiskt kunde bli bra i Hongkong men att det politiskt skulle gå väldigt dåligt.
At the time, the thinking was that in economic terms maybe things would be fine in Hong Kong, but that in political terms things would go very badly.
Å andra sidan är de trafikböter på 100 000 euro som några tvingats betala i mitt hemland Finland rena rama rånet.
Certainly in my country, Finland, the EUR 100 000 fines paid by some amount to just routine fare collections.
Hur skall vi med denna enorma tidspress kunna göra några sakkunniga kontroller eller rent av lägga fram substantiella programförslag?
Just how are we supposed to oversee matters properly, or even submit solid programme proposals under such enormous pressure of time?
Spädbarnsdödlighet, hälsa i allmänhet och utbildning är fortfarande frågor som måste prioriteras i denna region, men trots detta står ren och skär girighet fortfarande i vägen för stabila framsteg.
Infant mortality, health in general and education are still priorities in this region, and yet basic greed still thwarts solid progress.

Användningsexempel för "ren" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDel ett rör projekt som innefattar mekanismen för ren utveckling (CDM) i kedjan.
Part 1 concerns the Clean Development Mechanism (CDM) projects in the chain.
SwedishDen är dessutom en ren energikälla som inte producerar några koldioxidutsläpp.
It is, moreover, a clean source of energy that does not produce any CO2 emissions.
SwedishJust det här projektet inspirerades av en ögonblicksbild i mitt liv, en ren slump.
So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
SwedishJag tycker det verkar vara ren egoism, trots hopkoket av mänskliga rättigheter.
This appears to me to be unadulterated egotism, despite the veneer of human rights.
SwedishI dag är det enda sättet att generera ren energi i stor skala just kärnkraft.
Nowadays, the only way to generate clean energy on a large scale is to use nuclear.
SwedishJag tycker detta luktar ren handelsprotektionism som nu har kommit i dagen.
This smacks to me of pure commercial protectionism and now it has been exposed.
SwedishOch vi kan garantera att himlen är ren och blå eller en osäker framtid med kärnkraft.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
SwedishParlamentets återkommande fördömanden förblir ren retorik och får inga effekter.
Parliament' s regular condemnations are merely rhetorical and ineffective.
SwedishVilken den exakta orsaken till detta än är, är det naturligtvis en ren skandal.
Whatever the exact reason may be, this is, of course, a downright scandal.
SwedishHur detta bidrar till ett minskat beroende av avfallsdeponier är en ren gissning.
How this contributes to reducing dependence on landfill is anyone's guess.
SwedishJag ställer mig däremot inte bakom synen på kärnkraft som ren energikälla.
However, I do not support the view that nuclear power is a clean energy source.
SwedishParlamentets återkommande fördömanden förblir ren retorik och får inga effekter.
Parliament's regular condemnations are merely rhetorical and ineffective.
SwedishMitt eget land, Skottland, skulle kunna bli världsledande på ren, grön, förnybar energi.
My own country, Scotland, could lead the world in clean, green renewable energy.
SwedishDe vill ha samma sak som jag, dvs. ren, rättvis märkning av tjärsand och oljeskiffer.
They want what I want, which is proper, fair labelling of tar sands and oil shales.
SwedishDessa leverantörer kan nu leverera mindre ren ström än vad konsumenten kräver.
Those suppliers can now supply less clean electricity than the consumer is asking for.
Swedish. - (PT) Detta betänkande innehåller bland annat en ren missuppfattning.
in writing. - (PT) Amongst other things, this report contains a veritable misconception.
SwedishEn sådan plan leder också till hög energieffektivitet och ren förbränning.
At the same time, such a plan leads to high energy efficiency and clean combustion.
SwedishDet är ren propaganda, och innehåller ingenting annat än positiva saker om fördraget.
It is pure propaganda, and only has positive things to say about the Treaty.
SwedishDet är synd att parlamentet inte hördes i förväg som en ren formalitet.
It is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
SwedishDu kan använda AutoFormat för formatering av textdokument och ren ASCII-text.
AutoFormat can be used to format text documents and for plain ASCII texts.