SV

reklam {utrum}

volume_up
Det har också tillämpats för att förbjuda TV-reklam och indirekt reklam.
It has also been used to ban TV advertising and indirect advertising.
Reklam som inte är uttryckligen tillåten skulle förbjudas i framtiden.
Advertising that is not expressly permitted is then to be banned in the future.
Det är inte information, det är inte reklam och det är inte det ena eller det andra.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
volume_up
ad {substantiv} (advertisement)
Vi kommer aldrig få se en liknande reklam eftersom Nike vill faktiskt att du köper deras skor.
You'll never see an ad like that because Nike actually wants you to buy their shoes.
Den här raden visas med grön färg och innehåller adressen till den webbplats som du gör reklam för.
Appearing in green, this line of your ad shows the address of the website that you're promoting.
Om det inte finns några relevanta annonser för din sökning visas ingen reklam.
If there are no relevant ads to show with your search, then we won't you show any.
volume_up
advert {substantiv} (advertisement)
De sponsrar oss, och vi gör reklam för tvättmedel.
Well, they sponsor us, we do their advert for washing powder.
Det är också sorgligt att till och med barnprogram kan avbrytas av reklam.
It is also saddening that even children's programmes can be interrupted by adverts.
Det står också någonting om reklam för sexuella tjänster.
There is also something about adverts for sexual services.
Det är knappast reklam för ansvarsfull ekonomisk förvaltning.
It is hardly an advertisement for responsible financial governance.
Att ha nått fram till detta sista steg är positiv reklam för Europaparlamentet.
To have reached this final stage is a positive advertisement for the European Parliament.
EU har redan spenderat enorma belopp på propaganda och på att göra reklam för sig självt.
The EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
We have provided him with superb publicity.
Ytterligare en uppgift för EU vore att göra bättre reklam för de områden som besöks mer sällan.
An additional task for the EU would be to improve the publicity for the areas that are visited less frequently.
Jag skall inte upprepa den premiss om uttalades alldeles nyss: jag skulle kunna anklagas för oegentlig reklam.
Mr President, I do not intend to repeat the premise put forward earlier for fear of being accused of improper publicity.
reklam (även: fakturering, affischering)
Ytterligare lite reklam för djuren i haven, Vibrio fischeri lever i den här tioarmade bläckfisken.
Again, another plug for the animals in the ocean, Vibrio fischeri lives in this squid.
Jag tackar fru Read för att hon gör så bra reklam för mitt elektroniska nyhetsbrev.
Mr President, I thank Mrs Read for giving such a good plug to my electronic newsletter.
En kampanj som gör reklam för fördelarna med EU, organiserad av EU:s centrala ”propagandaavdelning” i Bryssel.
A campaign plugging the benefits of the European Union, organised by a Brussels 'Propaganda Staffel'.
reklam
volume_up
spot {substantiv} (advertisement)

Användningsexempel för "reklam" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishReklam är effektivt först när det kopplas till en specialitet eller ett varumärke.
Advertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
SwedishOm det inte finns några relevanta annonser för din sökning visas ingen reklam.
If there are no relevant ads to show with your search, then we won't you show any.
Swedish(NL) Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
These days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
SwedishReklam är ett positivt verktyg, såväl för den inre marknaden som för konsumenterna.
Advertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
SwedishForskning visar att reklam har stor inverkan på konsumtions- och inköpsmönster.
Research shows that advertising impacts greatly on consumption and buying behaviour.
SwedishProblemen med marknadsföring och reklam kan inte tillskrivas media som sådan.
The problem with marketing and advertising cannot be ascribed to the media as such.
SwedishInformationen måste klart kunna skiljas från kommersiell reklam och annonser.
The information must be clearly distinguished from commercial advice or advertising.
SwedishVarför har vi inte en affisch med reklam för Solvit i alla våra valkretskontor?
Why do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?
SwedishVi borde använda detta som reklam för en riktigt stor framgång för EU:s utveckling.
We should publicise this as a really great success for European development.
SwedishDet är inte information, det är inte reklam och det är inte det ena eller det andra.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
SwedishVilseledande reklam och oseriösa affärsmetoder är dåligt för den inre marknaden.
Misleading advertising and dishonest trading practices are bad for the Internal Market.
SwedishÄr en varningsetikett och tidsbegränsning av tv-reklam för mycket begärt?
Is a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
SwedishSådan reklam påverkar framför allt unga människor, vilket är ännu allvarligare.
Such advertising affects young people above all, which can make its impact more severe.
SwedishVi borde använda detta som reklam för en riktigt stor framgång för EU: s utveckling.
We should publicise this as a really great success for European development.
SwedishOm det bara handlar om rena åsikter så anses dessa naturligtvis inte vara reklam.
As far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.
SwedishDessutom finns det dussintals kryphål i lagstiftningen om denna typ av reklam.
Furthermore, there are dozens of loopholes in the legal framework of such advertising.
SwedishStaden vill visa sin enorma potential och göra reklam för sig själv bland européer.
It wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
SwedishDet är också sorgligt att till och med barnprogram kan avbrytas av reklam.
It is also saddening that even children's programmes can be interrupted by adverts.
SwedishAtt nu lägga ned pengar på att göra reklam för euron vore dumt och oansvarigt.
To spend money now promoting the euro would be foolish and irresponsible.
SwedishFöretagen skulle inte satsa miljarder på reklam om den inte hade effekt.
Companies would not invest billions in advertising if it did not have any effect.

Synonymer (svenska) till "reklam":

reklam