"registrering" - Engelsk översättning

SV

"registrering" på engelska

SV

registrering {utrum}

volume_up
registrering (även: dokumentation, rykte, register, förteckning)
Det går inte att sortera om registrering av ändringar är aktiverad.
Sorting is not possible if Record changes is active.
Det här är inte en registrering som alla kommer att ha tillgång till: uppgifterna samlas endast in vid behov.
This is not a record that anyone will have access to: the data are collected only in case of need.
Ett allmänt system baserat på registrering av partier är därför inte acceptabelt.
Therefore, a general system based on batch-recording is not acceptable.
Vi är mycket besvikna över Nassauer – Sacconi-kompromissen om registrering.
We are very disappointed with the Nassauer-Sacconi compromise on registration.
Detta direktiv möjliggör en grundläggande registrering av traditionella läkemedel.
This directive allows the basic registration of traditional remedies.
Med datateknikens hjälp går en omedelbar registrering till den ansvarige.
With the help of computer technology an immediate registration will go to the registrar.
registrering (även: medlemskap, inskrivning)
volume_up
enrollment {substantiv} [USA]
registrering (även: medlemskap, inskrivning)
volume_up
enrolment {substantiv} [GBR]
Det som jag framför allt tycker är viktigt, är för det första, att vi bestämmer oss för ett förpliktat system för registrering och anslutning till en försäkring.
What I think is particularly important is first of all that we opt for a compulsory system of registration and enrolment with an insurance.

Synonymer (svenska) till "registrering":

registrering

Användningsexempel för "registrering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEtt allmänt system baserat på registrering av partier är därför inte acceptabelt.
Therefore, a general system based on batch-recording is not acceptable.
SwedishGenomsnittet är som sagt 5, 4 %, men vi skulle leverera en allmän registrering.
As stated, the average is 5.4 %, but we have to supply a global DASS.
SwedishHär hittar du olika kommandon för registrering och visning av ändringar i dokument.
Here, you will find various commands for recording and displaying changes to the document.
SwedishDet särskilda förenklade förfarandet för registrering begränsas till oralt eller utvärtes bruk.
This applies only to products taken by mouth or used externally.
SwedishÄven kravet på registrering av alla livsmedelsföretag är lämpligt.
The call for all food businesses to be registered is also apt.
SwedishDet är mycket viktigt att säkerställa korrekt kontroll och registrering av omlastningar och landningar.
It is essential to ensure accurate verification and recording of trans-shipments and landings.
SwedishTill detta kommer naturligtvis rädslan för registrering.
Added to that, naturally enough, is the fear of being registered.
SwedishNi hänvisade till REACH-direktivet som inte bara handlar om registrering, bedömning och godkännande av kemikalier.
You referred to REACH, which is not just about reshaping chemicals policy.
SwedishPrinciperna för registrering av skatter och sociala avgifter
Principles for recording taxes and social contributions
SwedishAvslutningsvis måste jag tyvärr säga att vi behöver ett riktigt system för registrering av resenärer.
Finally, I regrettably have to say that I now think we need to have a proper system of passenger profiling.
SwedishHanteringen av fiskbestånd, och de sammanhängande kvoterna, är beroende av en god registrering av fångsterna.
Fish stock management and the corresponding quota rely on the catches being registered effectively.
SwedishMan måste tänka på att vår registrering anger riktningen.
You must consider that our DASS gives the direction.
SwedishI synnerhet den svarta lådan för registrering av färddata.
In particular the black box voyage-data recorder.
SwedishI Sjöstedts fråga hänvisas till en hypotetisk registrering av uppgifter i det s.k.
Mr Sjöstedt' s question refers to the hypothetical recording of information in the Schengen Information System (SIS).
SwedishDärför behövs principen om ” en registrering per ämne ”.
It is an indispensable element of the universe.
SwedishJag tror på dessa system för registrering och märkning av kött.
I believe in this meat labelling scheme.
SwedishKommissionen kan inte godta ändringsförslagen 35, 36, 38 och 41 när det gäller registrering av partier som ett allmänt system.
The double tagging is essential to ensure that identity is retained where one eartag is lost.
SwedishDet är uppenbart att det är nödvändigt med en harmonisering på EU-nivå av lagstiftningen om registrering av läkemedel.
It is clearly essential to harmonise legislation at a European level in the area of registering drugs.
SwedishSom framgår av Cashmans betänkande är det mycket viktigt att vi enas om en metod för registrering av resultat.
As stated in the Cashman report, it is very important for us to agree on the methodology for recording results.
SwedishDen nya kemikaliepolitiken som avser registrering, bedömning och godkännande av kemikalier (REACH) blir en väsentlig hörnsten på detta område.
The new chemicals policy REACH will be an essential cornerstone in this area.