"redskap" - Engelsk översättning

SV

"redskap" på engelska

volume_up
redskap {enb. plur.}
EN
EN
EN
EN
SV

redskap {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Dessa nya redskap har redan använts och har gett positiva resultat.
This new instrument has already been used and has achieved positive results.
Det handlar om ett redskap som skall komplettera ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden.
This will be an instrument that complements the mutual recognition of judicial decisions.
Det är ett viktigt redskap som kan ge ny drivkraft åt förhandlingarna.
It is an important instrument for giving new impetus to the negotiations.
Parlamentariskt samråd och samtycke bör inte vara ett retrospektivt redskap.
Parliamentary consultation and consent should not be a retrospective tool.
Det är ett viktigt redskap, framför allt när det gäller skyddet av haven.
That will be an important tool, particularly in the protection of the seas.
Vi räknar med att detta nya direktiv blir ett värdefullt redskap för att nå detta mål.
This new directive is expected to be a valuable tool for achieving that goal.
Själva tanken är absurd med tanke på de hjälplösa försök som Irans teokratiska regim gjort för att undertrycka det civila kaos som råder i hela landet med hjälp av repressiva redskap.
The very thought of it is absurd, considering the helpless attempts by Iran's theocratic regime to suppress the civil disorder which has seized the whole country using a repressive apparatus.
I kommissionens förslag finns en hänvisning till bottensatta garn och liknande redskap.
The Commission’s proposal makes a reference to bottom set gillnets or similar gear.
Det finns få bevis på att passiva redskap skadar korallrev, även om ICES nämner några sådana effekter.
There is little evidence of passive gear damaging coral reefs, although ICES mentions some of these effects.
Våra tjänsteavdelningar vill mycket gärna undersöka alla eventuella nya redskap och innovationer i fråga om selektivitet.
Our services will be very willing to examine any new gear and any innovation in relation to selectivity.
redskap (även: attiralj)
redskap (även: instrument)
volume_up
implement {substantiv} (tool or instrument)
The network has also become a political implement.
Europeiska socialfonden är inte ett redskap för att förverkliga den typen av idéer.
The European Social Fund is not a tool for implementing such ideas.
Men stabilitetspakten är helt enkelt inte det dynamiska redskap som krävs för att genomföra en sådan strategi.
In short, the Stability and Growth Pact has not proved to be a dynamic tool for implementing this strategy.
redskap (även: bricka, verktyg, marionett, pant)
volume_up
pawn {substantiv}
Vår vilja att godta nya medlemmar bör inte vara ett redskap i våra interna diskussioner om EU-institutionernas form.
Our willingness to accept new members should not be a pawn in our internal disputes regarding the shape of the European institutions.
Den individuella medborgaren har rättigheter och är inte endast en produktionsenhet eller ett redskap på den fria marknaden.
The individual citizen holds rights, and is not merely a unit of production or a pawn of the free market.
redskap (även: tackling, grej, don, attiralj, talja)
Att uppfinna nya redskap och instrument för att hantera globala politiska svagheter är sannerligen inte det rätta svaret.
Inventing new tools and instruments to tackle global policy weaknesses is certainly not the right answer.
Men den ekonomiska och monetära unionen ger oss i alla fall de redskap vi behöver för att bättre kunna lösa problemen.
However, with Economic and Monetary Union, we at least have the instruments to tackle the problems more effectively.
Åtgärder som denna är nödvändiga för att ge myndigheterna de redskap och gemensamma mål som de behöver för att hantera detta EU-omfattande problem.
Measures such as this are crucial in order to give authorities the tools and common purpose they need to tackle this Europe-wide problem.
2. "arrangemang, apparat"
redskap (även: apparat, hjälpmedel, anordning)
volume_up
appliance {substantiv} (arrangement, equipment)

Användningsexempel för "redskap" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish Vilka redskap har de litauiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Lithuanian border control service have at its disposal?
SwedishJag har utvecklat ett par intressanta redskap för att hjälpa mig hantera rädslan.
In fact, I've developed some interesting tools to help me deal with this fear.
Swedish Vilka redskap har de spanska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Spanish border control service have at its disposal?
Swedish Vilka redskap har de slovenska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Slovenian border control service have at its disposal?
Swedish Vilka redskap har de rumänska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Romanian border control service have at its disposal?
SwedishDet är ett mycket viktigt redskap för att bekämpa människohandel och skydda offren.
It is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
Swedish Vilka redskap har de lettiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Latvian border control service have at its disposal?
SwedishDeras viktigaste redskap, dvs. bärbara datorer och sändningsutrustning, beslagtogs.
Their basic tools, i.e. laptop computers and broadcasting technology, were seized.
SwedishSom vi antydde i vårt meddelande är detta inte några nya redskap eller instrument.
As we indicated in our communication, these are not new tools or instruments.
Swedish Vilka redskap har de portugisiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Portuguese border control service have at its disposal?
Swedish Vilka redskap har de polska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Polish border control service have at its disposal?
SwedishDet låter kanske lite komplicerat men är faktiskt ett mycket effektivt redskap.
It might sound a bit complicated, but it is actually a very efficient tool.
Swedish Vilka redskap har de italienska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Italian border control service have at its disposal?
Swedish Vilka redskap har de grekiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Greek border control service have at its disposal?
Swedish Vilka redskap har de slovakiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Slovak border control service have at its disposal?
SwedishJag beklagar att de flesta medlemsstater inte använder detta redskap oftare.
I regret that the majority of Member States do not use this tool more often.
SwedishLissabonfördraget kommer dessutom att ge oss nya redskap i detta avseende.
In addition, the Treaty of Lisbon will provide us with new weapons in this regard.
SwedishEIB är ett grundläggande redskap för EU:s externa mandat runt om i världen.
The EIB is an essential tool for the EU's external activities throughout the world.
SwedishJag anser att språk är ett kommunikationsverktyg snarare än ett redskap för isolering.
I believe that languages are a vehicle for communication rather than for isolation.
SwedishVi räknar med att detta nya direktiv blir ett värdefullt redskap för att nå detta mål.
This new directive is expected to be a valuable tool for achieving that goal.

Synonymer (svenska) till "redskap":

redskap