SV

redogörelse {utrum}

volume_up
Fiskeriutskottet fick höra en redogörelse för detta för ett par månader sedan.
The Committee on Fisheries heard an account of this just a few months ago.
Vi kommer dock ta hänsyn till parlamentets anmärkningar i en ny redogörelse.
However, we will take into account Parliament's remarks in a new recital.
Jag ska ge ert utskott för utrikesfrågor en redogörelse av dessa möten på tisdag.
I shall give your Committee on Foreign Affairs an account of them on Tuesday.
Årsrapport om verksamheten vid utskottet för framställningar 2008 (kortfattad redogörelse)
Annual report on the deliberations of the Petitions Committee 2008 (short presentation)
Jag vill tacka er för en utmärkt redogörelse.
   – Mr President, I would like to say thank you for an excellent report.
Portugal kommer emellertid att uppmanas att lämna in en utförligare redogörelse.
However, Portugal will be asked for a more comprehensive report.
Jag ska inleda denna kortfattade redogörelse med några ord om lagstiftning och upprätthållande av lagstiftning, eftersom det är avgörande.
I will start this brief exposé with a few words about law and its enforcement, because it is crucial.
För det andra kommer jag inte att besvära kammaren med en detaljerad redogörelse av mina åsikter när det rör globalisering, men jag vill nämna en självklar sak.
Secondly, I will not trouble the Chamber with a detailed exposé of my views on globalisation, but I want to make one obvious point.
Tack allihop för mycket intressanta inlägg, i synnerhet Klaus-Heiner Lehnes inledande redogörelse.
. - Mr President, thank you all for very interesting contributions, especially the introductory exposé of Klaus-Heiner Lehne.
Vi kommer dock ta hänsyn till parlamentets anmärkningar i en ny redogörelse.
However, we will take into account Parliament's remarks in a new recital.
Jag skulle emellertid kunna acceptera en redogörelse grundad på detta ändringsförslag.
I could, however, accept a recital based on this amendment.
För tydlighetens skull kan jag emellertid tänka mig en redogörelse som hänvisar till befintliga EU-bestämmelser.
However, for the sake of clarity, I could envisage a general recital referring to the existing Community rules.
Vi behöver ett första steg, en noggrann redogörelse över den demografiska situationen i Europeiska unionen.
We need a first step, an exact record of the demographic situation in the European Union.
Skulle vi kunna få en komplett redogörelse?
Could we have a full record?
I ett bredare perspektiv omfattar strategin en allmän redogörelse för EU:s tidigare insatser för den marina miljön och en förklaring till varför EU måste vidta åtgärder.
On a broader level, it covers the EU's environmental record on the marine environment and explains why the EU needs to take action.
Jag vill också tacka Fredrik Reinfeldt för en utomordentlig genomgång och redogörelse.
I would also like to thank Fredrik Reinfeldt for an extraordinary review and report.
Tack så mycket för er redogörelse, herr kommissionär.
Mr President, may I express my thanks to the Commissioner for his review of the situation.
Låt mig börja med en kort redogörelse av nyckelbudskapen i årsrapporterna för 2006.
Let me begin with a brief review of the key messages contained in the annual reports for 2006.
Jag tänker inte ge en fullständig redogörelse här utan endast lyfta fram de huvudsakliga ändringsförslagen.
I do not intend to provide an exhaustive commentary, and will focus on the main amendments.

Användningsexempel för "redogörelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är främst en redogörelse för principer som jag känner mig bekväm att stödja.
This is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
SwedishSå jag är mycket tacksam för Danuté Budreikaitės komplexa redogörelse för ämnet.
So I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.
SwedishJag ska ge ert utskott för utrikesfrågor en redogörelse av dessa möten på tisdag.
I shall give your Committee on Foreign Affairs an account of them on Tuesday.
SwedishTillämpad forskning inom den gemensamma fiskeripolitiken (kortfattad redogörelse)
Applied research relating to the common fisheries policy (short presentation)
SwedishDe ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (kortfattad redogörelse)
Development impact of Economic Partnership Agreements (EPAs) (short presentation)
SwedishMediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
Concentration and pluralism in the media in the European Union (short presentation)
SwedishJag tackar kommissionären för hans mycket ingående och informativa redogörelse.
I thank the Commissioner for his very detailed and informative presentation.
SwedishJag är väldigt glad över att kommissionsledamoten nämnde detta i sin redogörelse.
I am very pleased that the Commissioner mentioned this in her presentation.
SwedishPersonen i fråga beskrev min redogörelse av mitt arbete i parlamentet som lögner.
This person described my accounts of my activities at the European Parliament as lies.
SwedishFiskeriutskottet fick höra en redogörelse för detta för ett par månader sedan.
The Committee on Fisheries heard an account of this just a few months ago.
SwedishProblemen med och framtidsutsikterna för EU-medborgarskapet (kortfattad redogörelse)
Problems and prospects concerning European citizenship (short presentation)
SwedishRekommendation till kommissionen i klagomål 185/2005/ELB (kortfattad redogörelse)
Recommendation to the European Commission in Complaint 185/2005/ELB (short presentation)
SwedishJag vill också tacka Fredrik Reinfeldt för en utomordentlig genomgång och redogörelse.
I would also like to thank Fredrik Reinfeldt for an extraordinary review and report.
SwedishFlerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
SwedishTillämpning av social lagstiftning om vägtransporter (kortfattad redogörelse)
Implementation of the social legislation relating to road transport (short presentation)
SwedishHälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (kortfattad redogörelse)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
SwedishVi är alla spända på att få höra er redogörelse för eurons stigande värde!
In view of the rising value of the euro, we all look forward to what you have to say.
SwedishVi kommer dock ta hänsyn till parlamentets anmärkningar i en ny redogörelse.
However, we will take into account Parliament's remarks in a new recital.
SwedishJag stöder uttryckligen den redogörelse som Salafranca Sánchez-Neyra lagt fram om budgeten.
I expressly support what Mr Salafranca Sánchez-Neyra had to say about the Budget.
SwedishHandel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (kortfattad redogörelse)
Trade and economic relations with Western Balkans (short presentation)