SV

reda ut {verb}

volume_up
1. allmänt
Som avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
Jag är glad att vi kunde reda ut det missförstånd som tydligen har uppstått.
I am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
Jag vill undanröja ett missförstånd för att reda ut frågan.
I should like to clear up one misunderstanding to defuse this issue.
Som avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
Jag vill undanröja ett missförstånd för att reda ut frågan.
I should like to clear up one misunderstanding to defuse this issue.
Jag är glad att vi kunde reda ut det missförstånd som tydligen har uppstått.
I am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
Jag skulle återigen vilja reda ut något som har sagts här.
   Mr President, Madam Vice-President, ladies and gentlemen, I would again like to straighten out something that has been said here.
Det är i huvudsak detta vi försöker att se till under de förhandlingar som sker just nu, för att se om vi kan reda ut dessa omtvistade frågor.
That is what we are essentially trying to ensure in the negotiations taking place right now, to see if we can straighten out these contentious issues.
Tio år för att reda ut en konflikt är för lång tid och det är kommissionens ansvar att snabbt hitta en lösning, till nytta för alla inblandade.
It seems to me that 10 years to straighten out a conflict is too long and it is the Commission's responsibility to find a solution quickly, for the good of all concerned.
Detta kommer inte att reda ut någonting, inte heller kommer det att förbättra slutresultatet.
This is something that will not unravel anything, nor will it upset balances in the final outcome.
Kollega Gahrton har försökt att ta sig an den i det närmaste omöjliga uppgiften att reda ut det kaukasiska virrvarret av konflikter.
Mr Gahrton has attempted to unravel the Caucasian knot of conflict, which is a nigh impossible task.
Ingen har någon aning om eller någon plan för hur man ska kunna reda ut den trassliga situation som vi har försatt Irak i.
Nobody has any idea or any plan as to how to unravel the mess we put Iraq in.
reda ut (även: lösa upp)
reda ut (även: klara upp)
Det brittiska ordförandeskapet agerade snabbt för att reda ut de knutar som orsakades av EG-domstolens rättskipning, som det sökte tillsammans med andra medlemsstater.
The British presidency acted swiftly to untangle the knots caused by the European Court of Justice ruling which it sought, together with other Member States.
reda ut (även: veckla ut)
Man bör därför reda ut saker och ting, och de som är ansvariga för en tidig varning bör också vara de som får betala ersättning.
Things should therefore be set straight, and those responsible for an early warning should also be the ones who pay compensation.
2. "noggrant undersöka"
Jag menar att det finns många fundamentala frågor kvar att reda ut.
There are a number of basic issues to be analysed here.

Användningsexempel för "reda ut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste dock ha klart för oss att det återstår ett antal punkter att reda ut.
It has to be clear to us, though, that a number of points remain to be rectified.
SwedishDetta kan man dock endast reda ut genom att kontakta de belgiska myndigheterna.
The only way of finding this out is, however, by contacting the Belgian authorities.
SwedishDet finns två andra punkter som jag skulle vilja reda ut med José Manuel Barroso.
There are another two points that we will have to sort out with Mr Barroso.
SwedishOm så inte är fallet, kunde rådet då i stora drag ange vad som återstår att reda ut?
If this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
SwedishJag är glad att vi kunde reda ut det missförstånd som tydligen har uppstått.
I am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
SwedishFram till dess kommer vi att reda ut alla de frågor som fortfarande är oklara.
Until then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
SwedishOm vi inte lyckas reda ut miljö- och energiproblemen kan vi inte garantera freden.
Unless we can sort out the environmental and energy problems we cannot guarantee peace.
SwedishJag lade märke till många outnyttjade möjligheter och brister som jag ville reda ut.
I saw many unused opportunities and shortcomings that I wanted to sort out.
SwedishFramför allt måste vi också reda ut hur ett sådant program skall finansieras.
Above all, we must determine how this kind of programme would be financed.
SwedishMen eftersom vi måste ta med dessa frågor i beräkningen måste vi försöka reda ut dem.
But, since we do have to include these matters, we have to try and sort them all out.
SwedishI stället för denna mycket bittra debatt borde vi försöka reda ut frågorna.
Instead of having this very acrimonious debate, we should try and clarify the issues.
SwedishHerr Sacrédeus, vår administration kommer att reda ut hur man skall handskas med detta.
Mr Sacrédeus, our services will find out how that is supposed to be handled.
SwedishSom avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
SwedishNi kan kanske reda ut den här frågan med kommissionsledamoten senare.
Perhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
SwedishMen vi vill ta detta tillfälle till att reda ut systemet en gång för alla.
But we will take this opportunity to sort out the system once and for all.
SwedishDärför är det här ett utmärkt tillfälle för mig att reda ut några av missförstånden.
Therefore, today is a great opportunity for me to clarify some of the misunderstandings.
SwedishAllt detta är ett mycket komplicerat sammanhang som det är viktigt att vi försöker reda ut.
All this is a very difficult area and it is important that we try to sort it out.
SwedishHan känner mycket väl till att hon inte kan komma till kammaren för att reda ut frågan.
He knows perfectly well that she cannot come to this House to set the record straight.
SwedishJag delar Adams inställning att det är tråkigt att det tagit så lång tid att reda ut saken.
I share Mr Adam's view that it is a pity it has taken quite so long to sort it out.
SwedishSå när vi undersöker mediakoncentrationen så borde vi reda ut dess effekter på alla nivåer.
So when we examine media concentration we should look at its impact at every level.

Synonymer (svenska) till "reda ut":

reda ut
Swedish

Liknande översättningar för "reda ut" på engelska

reda substantiv
English
reda adjektiv
English
ut adverb
ut adjektiv
English
dra ut verb
English
hamra ut verb
English
tänja ut verb
English
tömma ut verb
tänka ut verb
English
klarera ut verb
English
välja ut verb
English
flyta ut verb
English
räkna ut verb
English
prångla ut verb
English
mynna ut verb