SV

rapport {utrum}

volume_up
1. allmänt
Kommissionens rapport kommer att innehålla slutsatserna i FVO-inspektionens rapport.
The Commission's report will include the findings mentioned in the FVO inspection reports.
Det är ett uppföljningsbetänkande till en särskild rapport från revisionsrätten.
It is a follow-up report to a special report by the Court of Auditors.
Jag välkomnar betänkandet om kommissionens trettioförsta rapport om konkurrenspolitik.
I welcome the report on the Commission's 31st report on competition policy.
rapport (även: inrapportering)
Det är verkligen en ära att vara här och avge rapport till parlamentet.
It is a true honour to be here reporting to the House.
Men du kan få en mycket mer detaljerad rapport om du använder tekniken som beskrivs i den andra metoden.
However, you can get far more detailed reporting by using the technique outlined in the second approach, below.
Vi gläder oss åt det faktum att kommissionen var sjätte månad kommer att ge ut en rapport om situationen i samband med detta ärende.
We are pleased with the fact that every six months the Commission will be reporting on the state of this dossier.
rapport (även: redovisning)
volume_up
statement {substantiv} (an account of transactions)
Ordförande, jag tackar er för att ni givit mig möjlighet att avlägga denna rapport.
Mr President, thank you for giving me the chance to make this statement.
Uppdragschefernas uttalande och rapport visade på praktiska sätt att åstadkomma detta.
The Heads of Mission statement and report show practical ways of doing so.
Det första kapitlet i revisionsrättens rapport innehåller revisionsförklaringen, den så kallade DAS.
The first chapter of the Court of Auditors’ report contains the Statement of Assurance, known as the DAS.
rapport (även: bulletin)
volume_up
bulletin {substantiv} (regular report)
I dag på tv ännu såg vi ännu en rapport om ännu en attack i Pakistan, med dödsoffer.
. - (PL) Mr President, today on the television yet another bulletin about yet another attack in Pakistan, about fatalities.
Jag syftar här på den allmänna rapporten om Europeiska unionens verksamhet av vilken utgåvan för 1996 kommer att finnas från den 11 februari liksom även Europeiska unionens månadsbulletin.
I refer to the general report on the business of the European Union, the 1996 edition of which will be available as from 11 February, and the monthly bulletin of the European Union.
2. journalistik
rapport
För det andra vill jag instämma med Olli Rehn och framföra mitt djupa deltagande när det gäller de tyska turister som enligt en rapport har kidnappats av kurdiska rebeller i Turkiet.
Secondly, I should like to join Mr Rehn in expressing great sympathy for the German tourists who, according to a dispatch, have been kidnapped by Kurdish rebels in Turkey.
EN

rapport {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "rapport" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI vår senaste rapport visar vi att kommissionen har slutfört de olika åtgärderna.
Our last report shows you that the Commission has completed the various actions.
SwedishJag vill tacka kommissionär Rehn för en välbalanserad rapport.
   – Mr President, I wish to thank Commissioner Rehn for a well-balanced report.
SwedishDenna fråga har lyfts fram som en prioritet i EU:s sjätte rapport om vapenexport.
This issue has been identified as a priority in the Sixth EU Arms Export report.
SwedishSamtidigt offentliggjorde kommissionen sin rapport om konkurrenskraften år 2002.
At the same time the Commission published its report on competitiveness for 2002.
SwedishRådet arbetade också hårt på att förbereda responsen på kommissionens rapport.
The Council also worked hard to prepare the response to the Commission's report.
SwedishÅrlig rapport om genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och ESFP (
Annual report on the implementation of the European Security Strategy and ESDP (
SwedishEnligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.
It seems to me that there is very little in the recent European Council report.
SwedishNär tänker kommissionen avlägga rapport om gruppens arbete och rekommendationer?
When will the Commission report on the work and the recommendations of this Group?
SwedishDen fråga som ganska många ställer sig är: vad kommer att hända med denna rapport?
The question on quite a few people' s lips is: what is to become of this report?
SwedishVi skall också utarbeta en statistisk rapport om våld, såväl som Eurobarometer.
We are also conducting a statistical report on violence as well as Eurobarometer.
SwedishI sin rapport skriver han att några av transitlägren är kraftigt överbefolkade.
In the report, he says there is serious overcrowding in some of the transit sites.
SwedishKommissionen håller för närvarande på att utarbeta en sådan rapport för Cypern.
Currently, the Commission is in the process of preparing such a report for Cyprus.
SwedishI april lovade jag er en rapport om hur transportsäkerheten skulle finansieras.
Back in April, I promised you a report on the financing of transport security.
SwedishEnligt min åsikt är många av begreppen i kommissionens rapport dåligt definierade.
In my view, many of the concepts in the Commission's report are poorly defined.
SwedishDen fråga som ganska många ställer sig är: vad kommer att hända med denna rapport?
The question on quite a few people's lips is: what is to become of this report?
SwedishJag kan helt och hållet förstå att ni inte ville komma hit med en negativ rapport.
I can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
SwedishDet är precis det ICCAT skriver i sin rapport om förhållandet för hajar från 2005.
That is precisely what the 2005 Report of the ICCAT says about ratios for sharks.
SwedishDet är denna rapport om PEPPER II som är utgångspunkten för vår analys i dag.
It is this PEPPER II report which constitutes the basis of our reflection today.
SwedishEfter den diskussionen kommer vi att kunna ge parlamentet en mer detaljerad rapport.
After that discussion we will be able to give Parliament a more detailed report.
SwedishNi kommer att få texten nästa vecka i samband med professor Mario Montis rapport.
You will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.

Synonymer (svenska) till "rapport":

rapport

Synonymer (engelska) till "rapport":

rapport
English