SV

rörlig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
De har strävat efter att skapa en sammanhängande rättslig ram i en alltmer rörlig värld.
They have striven to provide a coherent legal framework in an increasingly mobile world.
Han är en rörlig informationskälla och ett mål för information.
He is a mobile source of, and a target for, information.
Europeiska unionen vill ha en rörlig och flexibel arbetsstyrka.
The European Union wants a mobile, flexible workforce.
Kom ihåg att det här var ett ultraljud så det borde ha varit rörliga bilder.
Bear in mind this was an ultrasound, so it would have been moving images.
Europeiska unionen är ett rörligt mål på grund av gemenskapens regelverk, som ständigt utvecklas.
The European Union is a moving target with the constantly evolving.
Det var ett komplicerat lagförslag med många rörliga delar.
It was a complicated piece of legislation, a lot of moving parts.
rörlig (även: labil, fladdrig)
Att eurokursen förblir rörlig är inte ett tecken på att den gemensamma valutan är svag.
The fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
De senaste oljeprisökningarna är en kraftfull påminnelse om att oljemarknaden fortsätter att vara rörlig.
The latest oil price increases are a strong reminder that the oil market remains volatile.
I Europeiska unionen har fri rörlighet för kapital gällt sedan länge, och även för varor.
Within the European Union, capital has been able to move freely for a long time now, as have goods.
2. "verksam, (ivrigt) sysselsatt"
Den har 14 aktiva grader av rörlighet.
It's got 14 active degrees of freedom.
Det finns ett annat lyckat sätt att öka säkerheten för fotgängare, nämligen en rörlig motorhuv, som har installerats i C6:an.
Another successful method of ensuring the safety of pedestrians is through an active vehicle bonnet, which has been installed in the C6.
Slutligen: mer skattelättnader för rörligheten hos dem som är aktiva inom kulturområdet är uteslutet för mitt parti.
Finally, more tax allowances for the mobility of those who are culturally active is a taboo subject in my group.
3. biologi
rörlig

Användningsexempel för "rörlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄr det bäst att behålla en fast eller rörlig växelkurs under en konjunkturnedgång?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
SwedishAtt göra arbetskraften rörlig: det är vad Leonardoprogrammet skulle kunna göra.
Making our workforce mobile: that is what the Leonardo programme could do.
SwedishDe har strävat efter att skapa en sammanhängande rättslig ram i en alltmer rörlig värld.
They have striven to provide a coherent legal framework in an increasingly mobile world.
SwedishStyrelsen har avvecklat rörlig ersättning till ledande befattningshavare.
The Board has phased out variable remuneration for senior executives.
SwedishVi är varma anhängare av en rörlig och öppen inre marknad i EU.
We are sincere supporters of a flexible and open internal market in the EU.
SwedishAtt eurokursen förblir rörlig är inte ett tecken på att den gemensamma valutan är svag.
The fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
SwedishJag försöker mest hålla mig så rörlig som möjligt genom att prova på nya saker.
Just, I try to keep my mobility through new activities.
SwedishTrots allt verkar det ju uppenbart att jorden är stor och orörlig, och solen liten och rörlig.
After all, it seems obvious that the Earth is large and motionless, the Sun small and mobile.
SwedishOch vissa medlemsstater är verkligen inte utrustade med rörlig kapacitet.
And indeed, some Member States are not geared for mobility.
SwedishHan har rätt i att även jag är en rörlig patient.
They challenged that court to give them mobility rights and the court did so.
SwedishDe senaste oljeprisökningarna är en kraftfull påminnelse om att oljemarknaden fortsätter att vara rörlig.
The latest oil price increases are a strong reminder that the oil market remains volatile.
SwedishDet är självfallet en EU-fråga, eftersom konkurrenskraft inte skapas utan en rörlig arbetsstyrka.
It is an EU issue, of course, because competitiveness does not come about without a mobile workforce.
SwedishAtt vara rörlig är att känna sin nästa, det innebär att arbeta bättre tillsammans, också efter studierna.
To be mobile is to get to know other people, to work better together having studied together.
SwedishHan är en rörlig informationskälla och ett mål för information.
He is a mobile source of, and a target for, information.
SwedishEuropeiska unionen vill ha en rörlig och flexibel arbetsstyrka.
The European Union wants a mobile, flexible workforce.
SwedishI ungdomsåren är det viktigt att vara rörlig och kunna byta arbete.
Youth is all about mobility and changing jobs.
SwedishNär väljer man fast respektive rörlig marknadsränta?
How does one choose between fixed and floating market rate?
SwedishJag vill betona att detta gäller för hypotekslån med rörlig ränta.
SwedishLivslångt lärande är grunden för en rörlig arbetskraft.
Lifelong learning is the basis for labour mobility.
SwedishEn rörlig arbetskraft, bistådd och understödd av grundläggande utbildnings- och träningsprogram förblir ett mål.
Labour mobility, aided and abetted by fundamental education and training programmes remains unrealized.

Synonymer (svenska) till "rörlig":

rörlig
rörlighet