SV

rättslig {adjektiv}

volume_up
Hur ska då en felaktig rättslig grund förvandlas till en korrekt rättslig grund?
How, then, can an incorrect legal basis be transformed into a correct legal basis?
Enligt vår rättstjänst är kommissionens val av rättslig grund berättigat.
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Enligt Rådets rättstjänst ger detta inte någon rättslig grund.
And according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
Vad har kommissionen att säga när det gäller demokratisk och rättslig kontroll?
What does the Commission have to say about democratic and judicial control?
Vi har röstat om en text som talade om en oberoende rättslig myndighet.
We have indeed voted on a draft which spoke of an independent judicial authority.
En rättslig undersökning har inletts för att fastställa olika aktörers ansvar.
A judicial inquiry has been opened to determine the responsibility of the various actors.
rättslig (även: juridisk, advokatorisk)
Det finns absolut inga bevis, rättsliga eller historiska, som pekar på att Tsiakourmas vid tillfället hade, eller någonsin hade haft, narkotika i sitt motorfordon eller i sin ägo.
There is absolutely no evidence, forensic or historical, to indicate that Mr Tsiakourmas had or has ever had illegal drugs in his motor vehicle, or in his possession.
Det kommer dock alltid att förbli varje enskild rättslig myndighets ansvar att bedöma alla bevis, kriminaltekniska eller andra, i enlighet med sina egna nationella lagar.
However, it will, of course, always remain the responsibility of each individual judicial authority to assess any evidence, forensic or not, in accordance with its own national law.
Där tillämpas emellertid ett slags rättsligt lotteri, som akademiker har kallat det, eftersom många som skadas inte får någonting alls, samtidigt som andra tilldelas enorma skadeståndsbelopp.
There, however, it is a kind of forensic lottery, as academics have called it, because many people who are injured get nothing at all and some people who are injured get enormous damages.
Det gjorde man konsekvent så länge Europol fortsatte att verka på mellanstatlig nivå utan att omfattas av demokratisk och rättslig kontroll.
It did so out of consistency as long as Europol continued, in the intergovernmental context, without being subject to democratic and jurisdictional control.
Vi får en enhetlig rättslig ram för specifika handlingar när det gäller de straffrättsliga påföljdernas typ och nivå samt jurisdiktionsregler.
For specific acts, it will give us a uniform legal framework regarding the nature and level of criminal sanctions and jurisdictional rules.
Hur kan man erkänna nödvändigheten av en europeisk harmonisering och samtidigt förespråka en åternationalisering av demokratisk och rättslig kontroll.
How can we recognise the need for European harmonisation and, at the same time, preach renationalisation of democratic and jurisdictional controls?

Användningsexempel för "rättslig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDomstolens slutliga beslut bör bidra till att skapa en fastare rättslig grund.
The Court's final rulings should contribute to giving this a firmer legal basis.
SwedishHur ska då en felaktig rättslig grund förvandlas till en korrekt rättslig grund?
How, then, can an incorrect legal basis be transformed into a correct legal basis?
SwedishOch i fråga om rättslig överensstämmelse klargör de inte någon artikel i texten.
And, as a matter of legal conformity, they do not explain any article of the text.
SwedishOm det någonsin blir av kommer det att ha en rättslig grund, och vara ambitiöst.
If ever it materialises, it will have a legal basis and it will be ambitious.
SwedishMed vilken rättslig grund legitimeras detta slags behandling av personuppgifter?
What is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
SwedishMedlemsstaterna måste för sin egen och unionens del förfoga över en rättslig grund.
The Member States need to have a legal base for their own and the Union's sakes.
SwedishDet kommer att medföra en ny rättslig komplexitet och en normativ förorening.
This will bring about a new legislative complexity and a prescriptive pollution.
SwedishSaken är den att vi redan har en lämplig rättslig grund för den sociala dialogen.
As it happens, we already have an appropriate legal basis for the social dialogue.
SwedishFör det fjärde har det ännu inte nåtts någon överenskommelse om rättslig grund.
My fourth point is that agreement on the legal basis has not yet been reached.
SwedishKommissionen planerar att skapa en rättslig ram för fondsammanslagningar nästa år.
The Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
SwedishVi är alla överens om att de är nödvändiga och att det behövs en rättslig grund.
We all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
SwedishMedlemsstaterna måste för sin egen och unionens del förfoga över en rättslig grund.
The Member States need to have a legal base for their own and the Union' s sakes.
SwedishÄven för andra ändringsförslag saknas det enligt vår åsikt en rättslig grund.
In our opinion, there is no legal basis for some of the other amendments, either.
SwedishMen i maj 2000 sade ni att det fanns en rättslig grund, nämligen folkhälsan.
Yet, in May 2000, you said that there was a legal basis and it was public health.
SwedishFör att de ska kunna göra det behöver vi en rättslig ram och rättslig klarhet.
To enable them to do so, we need a legislative framework and legal certainty.
SwedishHur kommer kommissionen i dessa fall att genomföra en rättslig tillnärmning?
How will the Commission ensure approximation of the legislation in these cases?
SwedishProgrammet får nu äntligen en rättslig grund och kan på allvar komma igång.
The programme will now finally acquire a legal basis and actually get under way.
SwedishAlla de åtgärder som uppfyller dessa kriterier kan utföras utan en rättslig grund.
All those actions which fulfil these criteria can be executed without a legal base.
SwedishVissa av reglerna för nationella parlament har exempelvis ingen rättslig grund.
There are, for example, rules aimed at national parliaments that have no legal basis.
SwedishKommunikationen måste därför vara målinriktad och bör ha en rättslig grund.
Therefore the communication must be target-oriented and should have a legal base.

Synonymer (svenska) till "rättslig":

rättslig