SV

rätt {adverb}

volume_up
rätt (även: höger, åt höger)
Upphovsrätt det är en rätt knuten till person, en erkänslans och identifikationens rätt.
Copyright is a personality right, a right to recognition and identification.
Jag använder ordet ”rätt”, eftersom denna rätt ännu inte har sanktionerats.
I say 'right' because this right has still not yet been sanctioned.
Även om Malta rent tekniskt gjorde rätt, så var det sannerligen inte moraliskt riktigt.
Although technically Malta was right, it was certainly not morally right.
Ett fel begicks i det första skedet, där personen inte anvisades att gå till rätt myndighet.
There was a fault in the first instance in that the person was not sent to the proper institution.
Självklart skall detta motarbetas, men det skall ske med rätt metoder och på rätt nivå.
Obviously this must be combated, but it should be done by proper methods at the proper level.
Det måste dock ske på rätt sätt och på rätt ställe.
However, it must be done in a proper way and in the proper place.
rätt (även: direkt, omedelbart, rakt)
– ”Fort och rätt”, så kan man summera en hållning.
“‘Quick and direct’ might be a description of one approach.
Det är emellertid något rätt så annorlunda att öppna upp dörren för direktreklam för läkemedel.
However, that is quite different from opening the door to the direct advertising of medicines.
Vi måste därför rikta vår uppmärksamhet åt rätt håll.
So we need to direct our attention in the right sort of way.
rätt (även: riktigt)
Om jag lyssnade och förstod den ärade parlamentsledamoten rätt, ställde han ingen fråga.
If my ears do not betray me, and if I understand the honourable Member aright, he was not asking a question.
Om jag har förstått frågan rätt avser den problemet med hur man ändå skall kunna säkra lämpliga tjänster åt passagerarna.
If I have understood your question aright, it relates to the way in which we will be able to continue to provide travellers with appropriate services.
rätt (även: rakt, pang, pang på)
Att det kommit så långt är ett slag i ansiktet för varje enfaldig realpolitik som anser att moral och rätt inte är relevant för en utrikespolitik.
Our progress is a slap in the face for all Realpolitik which believes that morality and justice are irrelevant in foreign policy.
Vi får inte glömma att det kommer att bli nödvändigt att inte bara stödja själva genomförandet av folkomröstningen, utan också att besluta om tekniska detaljer, t.ex. vem som har rätt att rösta.
The motion is worthy and valid and I hope the delegation of our Parliament will speak with a suitably clear voice on this matter when it visits the region.

Användningsexempel för "rätt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSlutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
Finally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
SwedishOm den hanteras på rätt sätt innebär globaliseringen någonting mycket positivt.
If handled in the right way, globalisation has something very positive about it.
SwedishJag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
I will repeat that: 'It is only right that such information should be published'.
SwedishSom medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
As a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
SwedishDet är helt rätt att vara kompromisslös när det gäller vissa viktiga principer.
It is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.
SwedishDetta misstag fick tragiska konsekvenser och det är rätt att vi ska fördöma det.
The mistake had tragic consequences, and it is right that we should condemn it.
SwedishInformationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
SwedishDärför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
That is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
SwedishNi har helt rätt i att vi har dragit tillbaka resolutionsförslagen.
Mr President, you are quite right, we have withdrawn the motions for resolutions.
Swedish5) Att varje medlemsland har rätt till en kommissionsledamot med full rösträtt.
5) that each Member State be entitled to a Commissioner with full voting rights;
SwedishDet är enligt vår uppfattning viktigt att alla tre faktorer kommer till sin rätt.
It is important, in our view, that justice should be done to all three elements.
SwedishI det avseendet har Österrikes ordförandeskap inneburit ett steg i rätt riktning.
In this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
SwedishEller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
Or should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
SwedishJag anser dock fullt och fast att flygsäkerheten måste sättas i rätt perspektiv.
I firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.
SwedishGläder han sig över att vi rör oss i rätt riktning när det gäller genomförandet?
Is he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
SwedishSegraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.
SwedishMot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
Against this background, this proposal for a directive is along the right lines.
SwedishHerr Sarkozy, Graham Watson har rätt, ni har organiserat en institutionell kupp.
Mr Sarkozy, you have organised - Mr Watson is right - an institutional putsch.
SwedishJag tror att vi är på rätt väg.
rapporteur. - (FR) Mr President, Mr Barrot, I believe we are on the right track.
SwedishProportionalitetsprincipen kan tillämpas på såväl privat som internationell rätt.
The principle of proportionality applies to private as well as international law.

Synonymer (svenska) till "rätt":

rätt