SV

räkning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Orsaken till detta är att sådana transporter ofta är lokala transporter för egen räkning.
The reason for this is that these kinds of journeys are often local journeys for own-account transport.
När våra kolleger deltar i en övervakningsdelegation gör de inte det för egen räkning.
   Mrs Andrikienė, when our fellow Members take part in a mission of observers, they do not go on their own account.
Ödlan reste 12. 000 mil för att göra upp räkningen med dig!
The Lizard travelled 1 2, 000 miles to settle accounts with you!
räkning (även: greve, sammanräkning)
volume_up
count {substantiv}
Om vi är ärliga mot oss själva tror jag att de flesta av oss nu har förlorat räkningen över alla gånger vi har hört uttalanden av detta slag.
If we are honest with ourselves, I think most of us have now lost count of the number of times we have heard statements of this sort.
Min kollega Helmuth Markov begärde med stor tydlighet att vi skulle övergå till elektronisk räkning av rösterna för ändringsförslag 1.
   Mr President, my colleague, Mr Markov, had very clearly requested that we proceed to an electronic count of the vote on Amendment 1.
Några av mina väljare har fått en räkning, också efter det att de använt sig av formulär E111.
Some of my constituents have been left with a bill, even after using the E111 form.
. – Detta betänkande handlar om mer än att godkänna räkningen för budgetåret 2004.
This report is about more than rubberstamping the bill pertaining to the 2004 financial year.
I'll be sending you a bill.
Vem kan hålla räkning på hur länge kor betar på ängarna?
Who can check the time that cows spend grazing in pastures?
För min grupps räkning vill jag ändå insistera på artikel 115, och det är mycket viktigt att ni låter undersöka på vilket sätt översättningarna finns till hands och när.
Madam President, on behalf of my Group, I would like to insist on Rule 115 and it is essential that it is checked how and when the translations were provided.
räkning (även: sammanräkning)
Även om den blir genombruten, så skulle det ta ett antal...... bortom räkning tusentals att storma klyftan.
Even if it is breached, it would take a number beyond reckoning...... thousands, to storm the Keep.
räkning (även: flik, etikett, nota, lapp, slejf, rockhängare)
volume_up
tab {substantiv}
Eftersom försäkringsmarknaden betalar räkningen för närvarande finns små ekonomiska incitament för detta.
There is currently little financial incentive for this when the insurance market picks up the tab.
2. "matematik"
räkning (även: aritmetik)
It is a question of arithmetic.
3. näringsliv
räkning
volume_up
bill {substantiv}
Några av mina väljare har fått en räkning, också efter det att de använt sig av formulär E111.
Some of my constituents have been left with a bill, even after using the E111 form.
. – Detta betänkande handlar om mer än att godkänna räkningen för budgetåret 2004.
This report is about more than rubberstamping the bill pertaining to the 2004 financial year.
I'll be sending you a bill.
räkning (även: faktura)
Skattemyndigheterna är berättigade att inhämta en översättning av de uppgifter som anges på räkningen.
Tax administrations are quite entitled to ask for the details on an invoice or whatever to be translated.
Den absolut övervägande delen av räkningarna kan också betalas inom denna tid, och antalet fall där fristen överskrids avtar, glädjande nog.
The large majority of invoices can be paid within this period and the number of overdue payments is falling satisfactorily.

Användningsexempel för "räkning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta kommer parlamentet att kräva för alla europeiska Opel-medarbetares räkning.
Parliament is going to demand this on behalf of all the workers of Opel Europe.
SwedishVill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran?
Is there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
SwedishFörslaget har lagts fram av fru Oomen för den kristdemokratiska gruppens räkning.
The proposal was submitted by Mrs Oomen, on behalf of the Christian-Democrats.
SwedishSom danskt statsråd undertecknade jag Ottawakonventionen för mitt lands räkning.
As a Danish government minister I signed the Ottowa Treaty on behalf of my country.
SwedishJag kommer att ha möjlighet senare att tala för min grupps räkning.
Madam President, I will have the opportunity later to speak on behalf of my Group.
SwedishVi behöver verklig solidaritet för alla medlemsstaternas och unionens räkning.
We need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.
SwedishLouis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
This is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
SwedishDet här var således de huvudpunkter som jag ville framhäva för min grupps räkning.
Those, then, are the main points I wished to highlight on behalf of my Group.
SwedishDetta är dock det minsta de har rätt till, och det måste vi kräva för deras räkning.
Yet this is the bare minimum due to them, which we must call for on their behalf.
SwedishJag svarar för kommissionens räkning och inte för den franska regeringens räkning.
I am answering on behalf of the Council and not on behalf of the French Government.
SwedishFör min grupps räkning kan jag säga att vi står bakom den gemensamma ståndpunkten.
On behalf of my group, I can say that we are in agreement with the common position.
SwedishVilka instrument tänker kommissionen ta fram för de lokala myndigheternas räkning?
What instruments will be developed by the European Commission for local authorities?
SwedishMin slutsats för partigruppens räkning är att vi kommer att bevilja ansvarsfrihet.
My conclusion on behalf of the group is that we will be granting discharge.
SwedishDet finns två skäl till att jag gör denna begäran för min grupps räkning.
There are two reasons for this request, which I am making on behalf of my group.
SwedishHan har bett mig att för hans och utskottets räkning presentera betänkandet.
He has asked me to present the report on his behalf and on behalf of the committee.
SwedishLouis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
Mr Louis Michel has voiced a very firm position on behalf of the Commission.
SwedishHerr Barón Crespo, är detta en formell begäran för socialistgruppens räkning?
Mr Barón Crespo, is this a formal request on behalf of the Socialist Group?
SwedishDen som är kommissionens ordförande agerar alltid för européernas räkning.
Anyone who is the Commission President always acts on behalf of all Europeans.
SwedishDetta, herr ordförande, är vad jag kan säga för budgetutskottets räkning.
Mr President, that concludes my remarks on behalf of the Committee on Budgets.
SwedishÄven alla ändringsförslag som lagts fram för I-EDN-gruppens räkning borde förkastas.
Even the amendments tabled on behalf of the I-EDN group should be rejected.

Synonymer (svenska) till "räkning":

räkning