SV räkna med
volume_up
{verb}

räkna med
Kommissionen kan alltid räkna med parlamentets stöd i detta avseende.
The Commission can always count on the support of Parliament in this regard.
Kommissionen kan räkna med Europaparlamentets politiska stöd.
The Commission can count on the European Parliament's political support.
Ordförandeskapet kan under dessa månader räkna med kommissionens partnerskap.
It can count on the partnership of the Commission over the next few months.
räkna med (även: anta, tro, begära, förmoda)
Kan vi räkna med åtgärder för att bromsa de redan alltför snabba löneökningarna?
Can we expect measures to check the already over-accelerated wage increase?
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
Det är en civilisationsnorm som vi har rätt att räkna med inom EU.
This is a measure of civilisation which we in the Union are entitled to expect.
räkna med (även: acceptera, klä, ligga mot, möta)
Föreställ er att istället för att räkna med detta skulle de faktiskt kunna räkna med regenerering av den kroppsdelen.
Imagine if instead of facing that, they could actually face the regeneration of that limb.
Det är inte svårt att läsa mellan raderna att vem som helst som röstar för FIDESZ måste räkna med ryssarnas ogillande.
It is not difficult to decipher the coded message: whoever votes for FIDESZ must face the disapproval of the Russians.
Arbetstagare som konfronteras med sådana beslut bör kunna räkna med unionen, dess lagstiftning och institutioner.
Employees faced with these decisions must be able to count upon the European Union, on its legislation and on its institutions.
räkna med (även: sköta om, vänta sig, sörja för)
Jag tror inte att vi skall räkna med att amerikanerna kommer att påverka vår politik i det hänseendet.
I do not think that we should entirely look to the Americans to influence our policy in that regard.
Det är alldeles utmärkt att vi också kan räkna med att få tillsynsmyndigheter av internationellt slag.
It is truly excellent that we can also look forward to having regulatory authorities of an international nature.
Jag vill betona två aspekter där jag tror vi att måste räkna med en uppföljning så snart som möjligt.
I should like to emphasise two aspects where I think we need to look for follow-up as soon as possible.
räkna med (även: lita på)
Dessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
I alla händelser har vi att räkna med en fördubbling av den gränsöverskridande genomfartstrafiken.
The doubling of cross-border journeys is still something we have to reckon with.
Måste vi dessutom räkna med mer differentiering?
In addition, will we have to reckon with more differentiation?
Dessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
I alla händelser har vi att räkna med en fördubbling av den gränsöverskridande genomfartstrafiken.
The doubling of cross-border journeys is still something we have to reckon with.
Måste vi dessutom räkna med mer differentiering?
In addition, will we have to reckon with more differentiation?
räkna med (även: ta hänsyn till)
Räkna med att det tar säljaren två arbetsdagar att svara på din fråga.
Allow the seller two business days to respond with available options.
Allow up to 24 hours for this to happen.
Kan de räkna med större ekonomiska resurser som gör det möjligt att snabbare komma i fatt den gamla unionens medlemsstater?
Can they count on greater financial resources, which will allow them to catch up with the Member States of the old Union more quickly?
räkna med (även: lita på)
Det har fått oss att räkna med teknisk innovation.
The EU must therefore continue to work in the spirit of the Kyoto Protocol, which has led us to bank on technological innovation.
räkna med (även: lita på)
räkna med (även: vänta sig)
räkna med (även: förlita sig på)
räkna med (även: lita på)
Med tanke på att vi har inflation kan jag räkna med att det blir en minskning med 20 procent.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%.
Med tanke på att vi har inflation kan jag räkna med att det blir en minskning med 20 procent.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20 %.
Du kan dock inte räkna med det utan vidare.
Because it is in text format, however, you won't be able to calculate with this number.
Inget land kan på allvar räkna med EU-medlemskap med nära sextusen samvetsfångar, oavsett hur kontroversiella dessa personer än visar sig vara.
No country can seriously contemplate European membership with nearly six thousand prisoners of conscience, no matter how controversial those people prove to be.
räkna med (även: förutsätta, utgå från)
räkna med (även: inkludera)
Dessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
I alla händelser har vi att räkna med en fördubbling av den gränsöverskridande genomfartstrafiken.
The doubling of cross-border journeys is still something we have to reckon with.
Måste vi dessutom räkna med mer differentiering?
In addition, will we have to reckon with more differentiation?
räkna med
Kombinationen med korta transporter till sjöss gör sjöfarten på inre vattenvägar till ett transportslag att verkligen räkna med.
Combining this with short sea shipping makes inland waterway transport a mode of transport that is really to be reckoned with.
Vi är också en kraft att räkna med på grund av vårt utvecklingssamarbete och vårt humanitära bistånd, och det är vi stolta över.
We are also a power to be reckoned with for our development cooperation and humanitarian assistance, and we are proud of that.
Det stora kapitalet känner naturligtvis till att en politik förd till fördel för de små och medelstora företagen i sin helhet skulle skapa en konkurrent att räkna med för dem.
Big business knows only too well that a policy which benefits SMEs as a whole would create an adversary to be reckoned with.

Synonymer (svenska) till "räkna med":

räkna med
Swedish

Liknande översättningar för "räkna med" på engelska

räkna verb
med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English

Användningsexempel för "räkna med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta är ämnet för omröstningen och jag hoppas kunna räkna med ert stöd i morgon.
This is the subject of the vote and I hope I shall have your support tomorrow.
SwedishJag hoppas att vi i september kan räkna med nya anslag till dessa budgetposter.
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
SwedishOm ni vill ha med Bulgarien och Rumänien bör vi alltså räkna med detta i vår budget.
So, if you want to have Bulgaria and Romania, we should have this in our budget.
SwedishJag hoppas att vi kan räkna med ert stöd vid omröstningen här i parlamentet i morgon.
I hope that we will have your support tomorrow in the vote here in Parliament.
SwedishDet sägs att detta är lågt räknat och att man i stället bör räkna med det dubbla.
It is also said that these costs are underestimated and may even be twice that amount.
SwedishVar och en vet numera att man från och med den 1 januari 1999 måste räkna med euron.
Everyone now knows that the euro will be a fact of life from 1 January 1999.
SwedishVi kan heller inte räkna med att byråkratin kommer att minska den närmaste tiden.
Nor can we anticipate any reduction of bureaucracy in the near future.
SwedishVi kan nog räkna med att det kommer att brytas en del även mot dessa regler.
We can no doubt anticipate the new rules too being broken to some extent.
SwedishNi kommer att kunna räkna med vårt stöd om ni till sist gör verklighet av detta.
You will be able to rely on us if you finally put this into practice.
SwedishVi måste därför räkna med ett ökande antal invandrare som arbetar inom dessa områden.
We must therefore envisage an increasing number of immigrants working in these fields.
Swedish2.Inom vilken tidsperiod kan man räkna med att granskningsförfarandet avslutas?
2.Within what timeframe is the investigation expected to be completed?
SwedishJag föreslår därför att kommissionen undersöker om de kan räkna med mer stöd från Europa.
So I suggest the Commission looks at whether they might get more help from Europe.
SwedishJag önskar er all framgång med ordförandeskapet, och ni kan redan nu räkna med vårt stöd.
I wish you every success with the Presidency, and you can rely on our support.
SwedishI detta ärende kan föredraganden räkna med stöd från den gröna gruppen.
The rapporteur can rely on the commitment of the Green Group towards this dossier.
SwedishVi måste också räkna med att dioxiner och andra tungmetaller kommer att frisläppas.
We must also anticipate that dioxins and heavy metals will be released.
SwedishEn viktig poäng är att vi inte behöver räkna med en konvoj utmed vägarna.
An important point is that we should not tar everyone with the same brush.
SwedishVi kommer att räkna med att ordförandeskapet driver igenom dessa tre viktiga prioriteringar.
We will be looking to the Presidency to implement three important priorities.
SwedishRäkna med parlamentets stöd, som aktivt kommer att försvara denna sektor.
It has the support of Parliament, which will actively defend the sector.
SwedishJag kommer naturligtvis att fortsätta att räkna med ert stöd för att genomföra dessa ändringar.
I will certainly continue to rely on your support to carry through those changes.
SwedishVi kan nog räkna med att det kommer att brytas en del även mot dessa regler.
In his introduction, the rapporteur discussed the lack of compliance with the existing rules.