"punkt" - Engelsk översättning

SV

"punkt" på engelska

EN
EN
EN
volume_up
svag punkt {utr.} [exempel]
SV

punkt {utrum}

volume_up
punkt (även: artikel, post, sak, nummer, ingrediens)
volume_up
item {substantiv}
Denna punkt står således som första punkt på föredragningslistan i dag.
This item is now entered as the first item on today's agenda.
Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om varvsindustrin.
The next item is the statement by the Commission on the shipbuilding industry.
Nästa punkt på föredragningslistan är presentation av revisionsrättens årsrapport.
The next item is the presentation of the Annual Report of the Court of Auditors.
Med den här ikonen blir en hörnpunkt eller jämn punkt till en symmetrisk punkt.
This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.
Vårt utskott rättade sig efter reformgruppens slutsatser på punkt efter punkt.
Our Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Vi har alla något att lära, punkt för punkt, av denna fruktansvärda lektion.
We would all gain from learning, point by point, from this terrible lesson.
I punkt 32 står följande: ”En artikel 16d med samma lydelse som artikel 12 ska införas”.
Point 32 states, 'Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.'
Därför måste en hänvisning med den innebörden införas i punkt 4 under artikel 5.
Therefore a reference to that effect must be made in the fourth paragraph of Article 5.
Jag syftar naturligtvis på den nya punkt 1 i artikel 33 i förordningen.
Naturally I am referring to the new paragraph 1 of Article 33 of the Regulation.
punkt (även: prick, smula)
volume_up
dot {substantiv}
Om du markerar den här rutan, så markeras varje blanksteg i texten med en liten punkt.
Select this option to indicate every space in the text with a dot.
Företagens resultat kan rasa ifall en bokstav eller punkt placeras fel.
Companies ' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place.
Positionen visas med en punkt i det grafiska alternativfältet.
The position is indicated by a dot in the graphic option field.
punkt
volume_up
full stop {substantiv} [GBR]
Ni har inte följt artikel 115 i arbetsordningen, punkt och slut.
You did not comply with Rule 115 of the Rules of Procedure, full stop.
Bristen på mediepluralism i Italien börjar i dag övergå till en brist på information, punkt slut.
The lack of plurality of information in Italy is today becoming a lack of information, full stop.
Det finns bara en forskning – punkt slut.
There is only research – full stop.
punkt (även: och därmed basta)
volume_up
period {substantiv} [USA]
(med punkt), följt av ett blanksteg och lite text.
(with a period after it), also followed by a space and text.
.* (punkt och stjärna) som platshållare.
.* (period and asterisk).
Min sista punkt rör frågan om sexveckorsperioden.
My last point is on the question of the six-week period.
punkt (även: fläck, prick, plätt)
volume_up
spot {substantiv} (dot)
Herr kommissionär, jag anser att människans känsligaste punkt mycket ofta är plånboken.
Commissioner, I find that a person's weak spot is very often his or her wallet or purse.
Elfordon hjälper de olika typerna av förnybar energi, som har en svag punkt: de är inte konstanta.
Electric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Kinas klarast lysande punkt, vilken ni ser vid kanten här, är Hong Kong.
The brightest spot in China, which you can see on the edge of the outline here, is Hong Kong.
punkt (även: ämne, tema, samtalsämne, fråga, sak)
volume_up
topic {substantiv}
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
Allow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Nästa punkt är EU:s insatser i samband med tragedin i Japan.
The next topic is the European response to the tragedy in Japan.
Det var en punkt på dagordningen för dagens debatt.
This was a topic on the agenda of today's debate.

Användningsexempel för "punkt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
But, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
SwedishDu lade fram den ursprungliga texten i punkt 16 för omröstning.
(FR) Mr President, you invited us to vote for the original text of paragraph 16.
SwedishEn central punkt i vår politik är att rymden endast används för fredliga syften.
A central concern of our policy is the use of space for purely peaceful purposes.
SwedishJag skulle vilja föreslå ett muntligt ändringsförslag till punkt 34.
Mr President, I would like to propose an oral amendment concerning paragraph 34.
SwedishMin andra punkt: en åtskillnad mellan politiska frågor och tekniskt genomförande.
My second point: a separation of political affairs and technical implementation.
SwedishJag föreslår alltså muntligen att punkt 33 ändras och att ordet inte läggs till.
I therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not.
SwedishDet är sent och vi är inte många här, men det är en liten punkt i protokollet.
It is late at night and there are few of us but it is a small point of protocol.
SwedishTill sist måste jag nämna en högst oroande punkt, nämligen budgeten.
Lastly, Mr President, I must refer to a most worrying point, namely the budget.
SwedishEn särskild punkt nämndes: situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan.
One point in particular was mentioned: the human rights situation in Kazakhstan.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är sex resolutionsförslag om hängningar i Iran.
The next item is the debate on six motions for a resolution on hangings in Iran.
SwedishEn sista punkt: I samtalen med Turkiet spelar Cypernfrågan naturligtvis en roll.
Finally, of course, the Cyprus question has a role in the discussions with Turkey.
SwedishJag ville bara klargöra denna punkt, eftersom ni ställde den frågan, herr Liese.
I simply wanted to clarify this point, Mr Liese, since you asked the question.
SwedishJag skulle vilja ta upp en sista punkt som rör en viktig fråga om god förvaltning.
There is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
SwedishVi har infört denna ändring i punkt 6 a för att tillmötesgå PSE-gruppens begäran.
We have placed this amendment in 6a in order to respond to the PSE Group request.
SwedishJag skulle vilja avsluta med att ta upp Dagmar Roth-Behrendts punkt om forskning.
I would like to conclude by taking up Mrs Roth-Behrendt’s point about research.
SwedishDet är alltså en punkt som plenarsammanträdet i all sin vishet måste besluta om.
So this is something which the plenary will have to decide in its ultimate wisdom.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är debatten om aktuella och brådskande frågor.
The next item is the debate on topical and urgent subjects of major importance.
SwedishVi har kommit till en punkt där tidningar sysslar med regelrätt handel av varor.
We have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
SwedishDet gäller punkt 29, ifrågasättandet av Belgiens f.d. justitieminister Wathelet.
This is point 29, implicating the former Belgian Minister of Justice, Mr Wathelet.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om varvsindustrin.
The next item is the statement by the Commission on the shipbuilding industry.

Synonymer (svenska) till "punkt":

punkt
Swedish