SV

psykisk {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
psykisk (även: mental, själslig)
Följderna blir fysisk och psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, mord.
What follows is physical and mental mistreatment, sexual exploitation, homicide.
Psykisk ohälsa är den snabbast växande orsaken till funktionshinder.
Mental health is the fastest growing cause of disability.
Psykisk hälsa och välbefinnande är en stor utmaning i det århundrade vi nu lever i.
Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
Här behöver vi effektiv psykisk omvårdnad och snabba hjälpinsatser.
We need, here, effective psychological care and speed in giving help.
Psykisk stress står nu för tio procent av alla sjukdagar i Europas ekonomi.
Psychological stress now accounts for 10% of all days of absence in the European economy.
Det handlar om påtvingad skuldkänsla, moralisk inkvisition och ständig psykisk påverkan.
This approach involves forced guilt, moral inquisition and permanent psychological conditioning.
2. "själslig"
psykisk
Detta organisk-psykiska syndrom berör nervsystemet och kan få allvarliga former av hjärnskador till följd.
This organic-psychic syndrome affects the nervous system and can result in serious forms of brain damage.
Träning har också visat sig ha positiva effekter på den psykiska hälsan, bland annat genom att den förbättrar sömnkvaliteten hos medelålders och äldre med sömnproblem.
Working out has also been shown to have positive effects on psychic well-being, partly because it improves the quality of sleep among middle-aged and older people with sleep problems.

Användningsexempel för "psykisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörslaget att lansera ett Europeiskt år för psykisk hälsa är också värdefullt.
The proposal for the creation of a European Year of Mental Health is also important.
SwedishFöljderna blir fysisk och psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, mord.
What follows is physical and mental mistreatment, sexual exploitation, homicide.
SwedishVi måste fokusera lika mycket på psykisk hälsa som vi gör på fysisk hälsa.
We need to focus as much on mental health issues as we do on physical health.
SwedishFörst och främst: Vem menar vi när vi talar om personer med ”dålig psykisk hälsa”?
To begin with: who are we referring to when we speak of those with ‘mental ill health’?
SwedishFöräldrarnas och familjens stöd till barnet är en god grund för god psykisk hälsa.
Support for a child from parents and the family creates a basis for good mental health.
SwedishPsykisk hälsa och välbefinnande är en stor utmaning i det århundrade vi nu lever i.
Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
SwedishJag håller med om att frågan om psykisk hälsa är mycket omfattande.
Mr Bowis, I agree that the issue of mental health is a very large one.
SwedishFörst och främst: Vem menar vi när vi talar om personer med ” dålig psykisk hälsa ”?
We now know that good mental health is also a precondition for good economic performance.
SwedishPå samma sätt kommer en hjärna som fungerar dåligt att ge upphov till psykisk sjukdom.
In the same way a malfunctioning brain will give rise to mental disease.
SwedishPsykisk stress står nu för tio procent av alla sjukdagar i Europas ekonomi.
Psychological stress now accounts for 10% of all days of absence in the European economy.
SwedishPsykisk hälsa har dessutom fastställts som en prioriterad fråga i den nationella politiken.
Furthermore, mental health has been established as a priority within national policy.
SwedishVi vet nu att god psykisk hälsa också är en förutsättning för goda ekonomiska resultat.
We now know that good mental health is also a precondition for good economic performance.
SwedishPsykisk ohälsa har bara betraktats som ett jobbigt skede i livet, om ens det.
Poor mental health was supposedly just a difficult patch people went through, or not even that.
SwedishVi anser att fokus bör läggas på att ge alla personer i nyckelposition utbildning i psykisk hälsa.
We call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.
SwedishVi vet att flertalet självmord hänger samman med psykisk hälsa, särskilt depression.
We know that the majority of suicide cases are linked to mental health, particularly depression.
SwedishFör det tredje ber jag er att särskilt uppmärksamma psykisk hälsa.
Thirdly, on that, I ask you to pay particular attention to mental health.
SwedishVi vill se det utlovade förslaget om psykisk hälsa som vi ännu inte har sett någonting av.
We want to see that mental health proposal which has been promised and has not yet appeared.
SwedishVärlden över lever 450 miljoner människor med en psykisk störning.
Colleagues, 450 million people in our world live with a mental disorder.
SwedishBetänkandet innehåller många starka frågor om psykisk hälsa för kvinnor och barn.
The report has many strong points with respect to mental health issues concerning women and children.
SwedishAtt främja psykisk hälsa hos barn är en investering för framtiden.
So promoting mental health in children is an investment for the future.

Synonymer (svenska) till "psykisk":

psykisk
Swedish
psykiskt
Swedish