"prov" - Engelsk översättning

SV

"prov" på engelska

volume_up
prov {neut.}
volume_up
prov {plur.}
EN

SV prov
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

prov (även: varuprov)
volume_up
sample {substantiv}
Min syster skulle smuggla ut ett prov på viruset de utvecklade här.
My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.
Varje prov ger oss ungefär 50 000 datapunkter med upprepade mätningar, tusen prover.
So each sample gets us about 50,000 data points with repeat measurements, a thousand samples.
Under loppet av en månad tas ett kumulativt prov.
A cumulative sample is taken for a one-month period.
prov (även: test, skrivning, prövning, tenta)
volume_up
test {substantiv}
I dag står även vi inför en prövning, nämligen ett prov på vår solidaritet.
Yet today we too are faced with a test, namely a test of our solidarity.
   – Är inte denna nyckelfråga något av ett avgörande prov för unionens anpassningsförmåga?
   Is this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
Det är ett avgörande prov på ärligheten i våra förklaringar och vi får inte misslyckas.
It is a crucial test of the sincerity of our declarations and we must not flunk it.
prov (även: kontroll, bock, broms, avbrott)
volume_up
check {substantiv}
Jag ska ta ett DNA-prov för att vara säker.
I'm going to run the DNA, check it against his med records.
Varje land kan inte sända sin livsmedels- och jordbrukspolis att ta prov på säden, smaka på nötköttet och göra stickprov bland vinerna i varje annat land.
Each country cannot send its food and farming police to sample the corn, chew the cattle and spot-check the vines in every other country.
Jag lämnar det till protokollet och ber att sammanträdestjänsten prövar hur man går tillväga i ett sådant fall.
I am putting this on record and would ask Parliament's services to check how one should proceed in such a case.
Det skulle även ge prov på solidaritet och gemensamma intressen.
It would also be a display of solidarity and shared interests.
Denna stramhet hoppas vi att också kommissionen visar prov på.
We hope that the Commission will also display such determination.
Vi måste alla visa prov på mod och fantasi, egenskaper som behövs när viktiga politiska beslut skall fattas.
We all need to display courage and imagination, the qualities that major political decisions demand.
Detta provas nu ut, och jag hoppas att man därmed kan samla vettiga erfarenheter.
That is now being tried out, and I hope these experiments will produce some useful findings.
I de små och medelstora företag som föds prövas tusentals spirande idéer, de ger näring åt storföretagen och förser dem med arbetskraft och nya uppslag.
The nursery for small and medium-sized businesses contains several thousand experiments which feed large enterprises with manpower and ideas.
Politiska och sociala framsteg sker genom att länder experimenterar och prövar olika lösningar som kan jämföras.
Political and social progress takes place through countries experimenting and trying different solutions that can be compared.
volume_up
pattern {substantiv}
Igen, sätter jag er anterior cingulate cortex på prov här, och orsakar er en konflikt i mönster detektionen.
Again, I'm putting your anterior cingulate cortex to the test here, causing you conflicting pattern detections.
prov (även: prövning)
volume_up
probation {substantiv}
volume_up
proof {substantiv}
Det saknas hållbara prov på screeningtestets kvalitet.
There is no reliable proof of the quality of the screening process.
OS närmar sig och är ett bra tillfälle för Kina att visa prov på verklig reformvilja.
The Olympic Games are coming up, and they give China good reason to furnish proof of genuine reforming zeal.
Om vi inte kan ge prov på detta har vi anledning att frukta de slutgiltiga finansiella besluten.
If we do not provide this proof, then we should fear the ultimate financial decisions when they are made.
prov (även: frågesport)
volume_up
quiz {substantiv}
volume_up
specimen {substantiv}
Manuell matning och klämma för exakt inställning av prov.
Manual feed and Naples clamp for precision setting of specimens.
Det är i dag möjligt att identifiera någon till och med flera år efter vederbörandes död; det räcker att man får tag i några små prov från benresterna.
It is possible today to identify someone even many years after his death by just obtaining some small specimen from the bone remains.
Till en början, för att kunna skicka våra prover, behövde vi kolsyreis.
Early on, in order to ship our specimens, we had to have dry ice.
prov (även: smältdegel, degel)
volume_up
crucible {substantiv}

2. teater

prov
volume_up
audition {substantiv}

Användningsexempel för "prov" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi behöver således en stark kommission som ger prov på auktoritet och legitimitet.
Accordingly, we need a strong Commission that shows authority and legitimacy.
SwedishMan kan dock ge prov på en något större flexibilitet i fråga om vissa aspekter.
A degree of flexibility can, however, be shown in respect of certain issues.
SwedishDet är nu vi sätts på prov, det är nu vi ger ett exempel på vad vår politik innebär.
Now we are being tested, now we are showing what our policies are really made of.
SwedishUnder en mycket lång tid gav parlamentet prov på en naiv optimism i denna fråga.
For a very long time, Parliament demonstrated naïve optimism on this issue.
SwedishNi kommer snart att få ett ytterligare prov på detta på Strasbourgs gator.
You will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
SwedishTyvärr visar Europeiska rådet för närvarande inte prov på särskilt mycket mod.
Unfortunately, the European Council is not currently mustering up that much courage.
SwedishI dag har vår europeiska kammare, under skydd av listigheter, visat prov på hyckleri.
Today, under a cloak of expediency, this House has demonstrated its hypocrisy.
SwedishUnder det senaste valet gav Elfenbenskustens folk prov på stor politisk mognad.
Indeed, during the last elections, the Ivorian people showed great political maturity.
SwedishVi står här inför ett nytt prejudikat som kommer att sättas på prov först i framtiden.
We are dealing here with a new precedent, which will only be tested in the future.
SwedishBonino har under arbetet med BSE visat prov på ståndaktighet och kvalitet.
During the work on BSE Mrs Bonino took a very steadfast and positive approach.
SwedishHon visade återigen prov på sitt stöd i det tal hon nyss höll till kammaren.
She demonstrated her support yet again just now in her speech to this House.
SwedishHan visade prov på en överraskande distans till den allmänna opinionens realiteter.
He demonstrated a surprising distance from the realities of public opinion.
SwedishJag uppmanar alla kolleger som är måna om folkhälsan att ge prov på samma beslutsamhet.
I ask all my colleagues in favour of public health to show the same determination.
SwedishBarroso har under de senaste fem åren visat prov på ett starkt och allsidigt ledarskap.
Over the last five years, Dr Barroso showed strong, comprehensive leadership.
SwedishEndast de multinationella bolagens juridiska rådgivare kan ge prov på en sådan envishet.
Only the legal advisers to multinationals could demonstrate such stubbornness.
SwedishDet är sannolikt att inte heller nästa prov kommer att bli mycket billigare.
It is unlikely that we shall be able to spend anything less the next time round either.
SwedishDet vi har sett prov på i det här fallet har faktiskt varit ganska chockerande.
What we have witnessed in this case has, in fact, been quite shocking.
SwedishEU visar prov på ett fruktansvärt hyckleri när man kriminaliserar papperslösa invandrare.
The EU's hypocrisy is abominable: it is criminalising undocumented immigrants.
SwedishDe kommer att åstadkommas, trots det motstånd som vi såg prov på i dagens omröstningar.
They will be achieved, despite the resistance displayed by the votes today.
SwedishJag anser att den katolska hierarkin visar prov på bristande omdöme i kampen mot aids.
Now, the world has finally woken up, but efforts at prevention are still insufficient.