SV

program {neutrum}

volume_up
1. allmänt
program (även: plan, kurs, läroplan)
volume_up
programme {substantiv} [GBR] (a kind of unit trust)
Det är ett ambitiöst program och, förhoppningsvis, ett innehållsrikt program.
It is an ambitious programme and, hopefully, a programme full of content.
Detta skiljer sig från program till program och fastställs i samförståndsavtalen.
This varies from programme to programme, and is set out in the Memorandum of Understanding.
Galileoprogrammet är ett EU-program för satellitbaserad radionavigering.
The Galileo programme is an EU programme for satellite-based radio navigation.
I det här fältet kan Du växla program, om DDE-länken hänför sig till ett annat program.
In this field you can change the application if the DDE link refers to another application.
Ny ansökan till Vinnovas program "Utmaningsdriven innovation" 
New application to VINNOVA program "Challenge Driven Innovation"
Ansökan om studieuppehåll för program- och arenastudenter
Application for a Study Break for Programme and Arena Students
program (även: kurs, plan, läroplan)
volume_up
program {substantiv} [USA]
Vad skiljer ett distansprogram från ett program som går på Campus?
What differentiates a distance program from a program running on Campus?
I hjärtat av detta program finns funktionshindrades rätt till eget boende.
At the heart of this program is the right of disabled people to independent living.
Vore det tänkbart att vi gör egna program när det gäller learning entertainment?
Is it conceivable to create our own program in the field of 'learning entertainment '?
Via mobiltelefonen betalar man räkningar, surfar på nätet och spelar dataspel, snart även tittar på TV-program.
They are used for paying bills, for surfing the net and playing computer games, and soon you will be watching TV programmes on them.
De skapas bland annat genom att olika betalningsmaskiner och -system accepterar olika kort och olika program.
One way of achieving this is by ensuring that different payment devices and systems can handle all the various cards and programs.
Vidare skall ytterligare en inbjudan att lämna förslag inom ramen för Cards regionala program 2003 utfärdas inom kort.
Furthermore, an additional call for proposals under the 2003 CARDS regional programme is due to be issued soon.
Betydelsen av EU: s Card-program intar här en nyckelposition, eftersom inget fungerar utan välfungerande administration.
The EU CARDS programme is of the utmost importance in this situation, as, without a system of administration that functions properly, nothing works.
program (även: röstsedel)
volume_up
ticket {substantiv} [USA]
. - (PL) Det datoriserade bokningssystemet är ett program som samlar leverantörer av flyg- och järnvägstransporter och används för försäljning av biljetter till deras tjänster.
in writing. - (PL) The computerised reservation system is a platform bringing together air and rail transport providers and used for the sale of tickets for their services.
2. IT
program
Vad skiljer ett distansprogram från ett program som går på Campus?
What differentiates a distance program from a program running on Campus?
I hjärtat av detta program finns funktionshindrades rätt till eget boende.
At the heart of this program is the right of disabled people to independent living.
Vore det tänkbart att vi gör egna program när det gäller learning entertainment?
Is it conceivable to create our own program in the field of 'learning entertainment '?
3. politik
program
EN

program {substantiv}

volume_up
1. allmänt
program (även: agenda, agendum)
2. IT
program
What differentiates a distance program from a program running on Campus?
Vad skiljer ett distansprogram från ett program som går på Campus?
At the heart of this program is the right of disabled people to independent living.
I hjärtat av detta program finns funktionshindrades rätt till eget boende.
Is it conceivable to create our own program in the field of 'learning entertainment '?
Vore det tänkbart att vi gör egna program när det gäller learning entertainment?
3. amerikansk engelska
What differentiates a distance program from a program running on Campus?
Vad skiljer ett distansprogram från ett program som går på Campus?
At the heart of this program is the right of disabled people to independent living.
I hjärtat av detta program finns funktionshindrades rätt till eget boende.
Is it conceivable to create our own program in the field of 'learning entertainment '?
Vore det tänkbart att vi gör egna program när det gäller learning entertainment?
A large part of the courses in the Ph D program are taught by IIES staff.
En stor del av de kurser som ingår i forskarutbildningen har lärare från IIES.
The courses are given in the regular occupational therapy program.
Kurserna ges i det ordinarie arbetsterapeutprogrammet.
The program reads the two courses in parallel and the data is large and requires much time.
På programmet läser de två kurser parallellt och uppgifterna är stora och kräver mycket tid.
There was no program directive, no manual to follow, no standards in gifted education in that way.
Det fanns inget program eller läroplan, ingen manual att följa, inga normer inom utbildning för begåvade på sätt och vis.

Användningsexempel för "program" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNaturligtvis kan vi bara nå en bråkdel av dessa unga människor med våra program.
Of course we can only reach a fraction of these young people with our programmes.
SwedishErfarenheterna i EU:s medlemsstater kan utnyttjas när sådana program organiseras.
The experiences of EU Member States can be used when organising such programmes.
SwedishInte något av adjektiven passar på det program som kommissionen har förelagt oss.
Neither qualification applies to the programme the Commission has put before us.
SwedishEuropeiska kommissionen antyder att dessa program inte ännu har fått upp farten.
The European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
SwedishKommissionen har redan utarbetat ett program för ekonomiskt samarbete med SAARC.
The Commission has already drafted a programme on economic cooperation with SAARC.
SwedishVi kommer att öka vårt samarbete inom ramen för dessa program under kommande år.
We will be increasing our cooperation in those programmes in the coming years.
SwedishJag vet att ni är medveten om detta behov eftersom ni tog upp det i ert program.
I know that you are conscious of this need, as you addressed it in your programme.
SwedishJag kommer för min del att informera jordbrukarna om syftet med dessa program.
For our part, we will tell the farmers about the expediency of these programmes.
SwedishAvtalet kommer vid en viktig tidpunkt i utvecklingen av vårt gemensamma program.
The agreement comes at an important point in the development of our shared agenda.
SwedishDe befintliga programmen kommer att avstanna innan de omvandlas till nya program.
Existing programmes will stall before they are transformed into new programmes.
SwedishJag är på det klara med att detta innebär att bygga vidare på existerande program.
I am quite clear in my mind that this means building on the existing programmes.
SwedishOrdförandeskapets program har dock också garanterat en förnyad dialog med Afrika.
However, the presidency's programme has also ensured renewed dialogue with Africa.
SwedishVi efterlyste avancerad forskning och ett program som finansieras på EU-nivå.
We insisted on advanced research and a programme financed at the European level.
SwedishVi behöver ett program för EU:s egna utsläppsminskningar för perioden 2020–2050.
We need a programme for the EU’s own emissions reductions for the period 2020-2050.
SwedishVi vet att detta är ett mycket pressat program, men vi hoppas kunna hålla det.
We know that this is a very tight schedule, but we hope to be able to keep to it.
SwedishOm ett sådant program ska lyckas måste det vara obligatoriskt och inte frivilligt.
A programme of this kind, if it is to succeed, must be obligatory, not voluntary.
SwedishDet finns alltid ett samband mellan ett program och de personer som genomför det.
There is always a link between a programme and the personalities who implement it.
SwedishVi har redan samtyckt till lån på upp till 24 miljarder euro för detta program.
We have already agreed loans amounting to 24 billion euros for this programme.
SwedishInitiativ som det program vi diskuterar här är ett litet men nödvändigt steg.
Initiatives like the programme we are discussing are a small but necessary step.
SwedishJag vill också säga några ord om den punkt i ert program som handlar om Internet.
I would, however, like to speak on the point about the Internet in your programme.