SV

press {utrum}

volume_up
Jag vill att vi är positiva och sätter press på dem som vi borde sättas press på.
I would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
De multinationella företagen utsätter sina arbetstagare för en enorm press.
The multinationals are putting enormous pressure on their workers.
Det gör att jämvikten i Berlinbeslutet hamnar under allvarlig press.
This puts enormous pressure on the equilibrium of the Berlin Agreement.
Även journalister misshandlades, däribland reportern Ben Stocking från Associated Press.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
En oberoende press och pressfrihet är mycket viktiga för demokratin.
Independence and freedom of the press is of utmost importance for democracy.
Dagens press utmärks av pessimism: Kommer man att uppnå ett avtal eller ej?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
För i ditt hjärta vet du att...... juicen är värd att pressas.
Because in your heart you know...... that the juice is worth the squeeze.
Ta alltid reda på om juicen är värd att pressas.
Always know if the juice is worth the squeeze.
Pressar du ihop saker stiger temperaturen.
If you squeeze things together, the temperature goes up.
Den kurdiska frågan sätter även enorm press på demokratiseringsfrågan.
This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
Detta skulle naturligtvis sätta företag under finansiell press och missgynna oss.
That would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
. - (EN) Den globala finansoron har satt hård press på medlemsstaternas regeringar.
. - Turbulent global finance has put the governments of the Member States under serious strain.
press (även: börda, påfrestning)
volume_up
tax {substantiv}
Det är djupt olyckligt att orimliga skatteregler på detta sätt pressar människor till svart arbete.
It is highly unfortunate that unreasonable tax rules are forcing people into the black economy in this way.
Pressen kommer att bli allt starkare för att uppnå lättnader i skattesystemet för bränsle och en konsekvent beskattning av företagens vinst.
More and more pressure is going to be exerted in favour of a reduction in fuel tax and an appropriate levy on oil companies ' profits.
Utgående från uppgifter i den nederländska pressen har jag förstått att Ukraina sedan den 1 januari 1997 avskaffat skattefriheten för importen av varor i samband med humanitär hjälp.
According to reports in the Dutch press, Ukraine abolished the tax-free import of goods constituting humanitarian aid on 1 January 1997.
Pressen gör mördande god reklam för dem.
It's still going strong, with positive press to die for.
press (även: värme, hetta, tryck, iver, upphetsning, brunst)
volume_up
heat {substantiv}
Vi i denna kammare kan kanske tillhandahålla adresser, telefonoch faxnummer till lämpliga ministrar så att de får känna på samma press som vi.
We in this House can perhaps provide addresses, telephone numbers and faxes of relevant ministers so they can feel the same heat as us.
press (även: kvarn, pepparkvarn)
volume_up
mill {substantiv}
EN

press {substantiv}

volume_up
Add " + A3 " (without the quotation marks) to the formula and press the Enter key.
Tillfoga " + A3 " (utan citationstecken) vid formelns slut och tryck på returtangenten.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
Med ett tryck på en knapp kan du framställa en exakt klon av original-CD: n.
First press (Alt Gr), then the first modifier, then the second modifier.
Tryck först på AltGr, sedan den första modifiern, sedan den andra modifiern.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
Även journalister misshandlades, däribland reportern Ben Stocking från Associated Press.
Independence and freedom of the press is of utmost importance for democracy.
En oberoende press och pressfrihet är mycket viktiga för demokratin.
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
Dagens press utmärks av pessimism: Kommer man att uppnå ett avtal eller ej?
press (även: publisher)
And I took it to MIT press and they said, "Cute, but not for us.
Och tog dem till MITs förlag, och de sade "Fiffigt. ~~~ Men inte vår grej.
It is no secret that the key media in the Czech Republic belong to foreign concerns and that the regional press belongs to a German publishing company.
Det är ingen hemlighet att de mest betydelsefulla medierna i Tjeckien tillhör utländska koncerner och att den regionala pressen tillhör ett tyskt förlag.
Despite the express commitment made in this respect by journalists' associations and press, radio and television companies, the position and image of women in the media is improving only very slowly.
Trots att branschorganisationer och förlag inom tidnings-, radio- och tv-branschen har lovat att arbeta mot detta mål förbättras bilden av kvinnor och deras ställning i media mycket långsamt.
The fact that the authorities are able to take such action means that they have a de facto monopoly over the press, newsprint, the printing houses and advertising.
Om detta slags förfarande är möjligt för dem som sitter vid makten beror det på att de verkligen har monopol på press, papper, tryckning och reklam.
Otherwise: first press goes to the end of the active cell, second press goes to the end of the current table, third press goes to the end of the document.
Hoppar vid första tryckningen till slutet av den aktuella cellen, vid nästa tryckning till slutet av den aktuella tabellen, vid tredje tryckningen till slutet av dokumentet.
Otherwise: first press goes to beginning of the active cell, second press goes to beginning of the current table, third press goes to beginning of document.
Hoppar vid första tryckningen till början av den aktuella cellen, vid nästa tryckning till början av den aktuella tabellen, vid tredje tryckningen till början av dokumentet.
Mr President, in my hurry to join the vote I pressed Mrs Reding's button instead of my own.
I min brådska att delta i omröstningen, tryckte jag på Redings knapp i stället för min egen.
press (även: crush, jam, scrum, squeeze)
My colleagues in the press are coming up against major obstacles in the distribution of their newspapers.
Om man i en publikation kritiserar myndigheterna leder det automatiskt till problem med tryckerierna.
Once upon a time, those who did not see the new age wanted to smash Gutenberg's printing press.
En gång ville de som inte såg den nya tiden slå sönder Gutenbergs tryckpress.
So Yochai showed you the graph of what the cost of a printing press was.
Yochai visade ett diagram över kostnaden för en tryckpress.
Over the years, research in the simulation of manufacturing processes such as milling, welding, forming, pressing, heat treatment, etc., has been carried out with successful results.
Genom åren har forskning om simuleringar av tillverkningsprocesser såsom skärande bearbetning, svetsning, formning, pressning, värmebehandling etc. framgångsrikt bedrivits.
press (även: crease)
Well, he has a very pressing diary with many engagements.
Men han har ett mycket pressande schema med många åtaganden.
In the case of Brazil, this concern is even more pressing.
I fallet Brasilien är denna oro ännu mer pressande.
The interview ends with a very serious and pressing appeal to the European Union, the only one that can help call off the siege.
Intervjun slutar med en mycket allvarlig och pressande vädjan till Europeiska unionen, som är ensam om att kunna bidra till att avbryta belägringen.
press (även: rush)

Användningsexempel för "press" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta skulle naturligtvis sätta företag under finansiell press och missgynna oss.
That would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
SwedishHan har varit tvungen att förhandla med rådet och kommissionen under hård press.
He has had to negotiate with the Council and the Commission under heavy pressure.
SwedishFöretag som verkar i Kina märker av denna press från den kinesiska regeringen.
Companies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
SwedishVi har medlen att sätta press på den tunisiska regeringen, så låt oss använda dem!
We have the means to put pressure on the Tunisian Government, let us use them!
SwedishOm inte, varför inte, om vi menar allvar med att utöva betydande ekonomisk press?
If not, why not, if we are serious about exerting serious economic pressure?
SwedishFör att EU och euroområdet befinner sig under ständig press från marknaderna.
Because Europe and the euro area are under constant pressure from the markets.
SwedishJag vill att vi är positiva och sätter press på dem som vi borde sättas press på.
I would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
SwedishDagens press utmärks av pessimism: Kommer man att uppnå ett avtal eller ej?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
SwedishKan vi med olika typer av sanktioner sätta press på den kubanska regimen?
By means of various types of sanctions, can we put pressure on the Cuban regime?
SwedishI egenskap av Europaparlament måste vi sätta press på myndigheterna i Burma.
Acting as the European Parliament, we must put pressure on the authorities in Burma.
SwedishEU:s rådande sanktioner sätter Mugabes brutala styre under verklig press.
The European Union sanctions in place put real pressure on Mugabe's brutal regime.
SwedishDen första är lärarattityden som går ut på att få Kina att lyda genom att utöva press.
The first is the schoolmaster attitude: to exert pressure on China to comply.
SwedishDet innebär emellertid också att vår valuta kommer att hamna under press.
However, that also means of course that our currency will come under pressure.
SwedishDagens osäkra ekonomiska läge med finansiell oro sätter ECB under stor press.
I am convinced that last week's interest rate rise was the right decision.
SwedishÄven journalister misshandlades, däribland reportern Ben Stocking från Associated Press.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
SwedishNär man arbetar under press hinner man inte besvara alla dessa frågor.
When working under pressure there will be no time to answer all these questions.
SwedishDen kurdiska frågan sätter även enorm press på demokratiseringsfrågan.
This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
SwedishAtt dessa länder antar regelverket under press löser ingenting på sikt.
Quite the opposite. Transposal under pressure will solve nothing in the long run.
SwedishMen, herr kommissionsledamot, ni behöver även sätta press på medlemsstaterna.
But, Commissioner, you need to put pressure on the Member States as well.
SwedishTurkiet har hela tiden försökt sätta press på oss, men se det går inte!
Turkey has always tried to put pressure on us, but that is not the way forward.