SV

post {utrum}

volume_up
post (även: försändelse, postväsen)
volume_up
mail {substantiv} [USA]
Ingen server för utgående e-post (SMTP) har angetts i inställningarna för e-post och inlägg.
No outgoing mail (SMTP) server has been specified in Mail and News Preferences.
Om du vill kunna hämta e-post avaktiverar du alternativeni inställningar för e-postserver.
To download your mail, turn off these options in the Mail Server panel of Preferences.
Ändrar lösenord för e-post, uppgifter om eftersändning och semester
Change mail password, set up mail forwarding and vacation notices
Man måste göra demokratiska investeringar för att upprätthålla en demokratisk post.
Democratic investments have to be made to preserve a democratic post office.
Det är otänkbart att denna avgående kommission får sitta kvar på sin post i ytterligare nio månader.
We cannot have this Commission which has resigned remaining in office for a further nine months.
Post address (main office) Kraftfahrt-Bundesamt Federal Motor Transport Authority D - 24932 Flensburg
Post address (main office) Kraftfahrt-Bundesamt Federal Motor Transport Authority D - 24932 Flensburg
post (även: postkontor)
volume_up
post {substantiv} [GBR]
Det finns många webbplatser: China Online, South China Morning Post och så vidare.
There are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
Jag anser att det är bra att vi har kommissionär Kinnock på denna post just nu.
I think it is a good thing we have Commissioner Kinnock in this post at this time.
Mer information om cookies finns på Post och telestyrelsens webbplats:
More information about cookies can be found at Post and Telecom Agency:
Dessutom ska reglerna för hur ofta post ska utdelas inskränkas till minst en dag per vecka, inte fem dagar i veckan, vilket nu är fallet.
It has been reported in articles in the Swedish media that the consultancy firm has among other things proposed the following:
I artikel 17 insisterade kommissionen på att företagsinformation endast skulle publiceras på Internet och att anmälningar endast skulle sändas med e-post.
In Article 17, the Commission insisted that company information should be published only on the Internet and that notifications should be sent out only by email.
Detta skadliga innehåll kan blockeras med programvara som fungerar som filter eller, när det gäller e-post, genom att man tillämpar lösenord.
This harmful content can be blocked through filtration software or, in the case of electronic mail, by using key words.
post (även: punkt, artikel, sak, nummer, ingrediens)
volume_up
item {substantiv}
Under den senast markerade posten ser du en ny post med namnet " Meny ".
A new item called " Menu " appears under the last selected item.
Klicka på en post för att växla från synlig ikon till dold och tillbaka.
Click on an item to switch the icon from visible to hidden and vice versa.
Vår grupp har haft en diskussion om det belopp som skall godkännas under post 3.
Our group has had a discussion about the amount to be approved under item 3.
EN

post {substantiv}

volume_up
1. allmänt
You cannot distinguish, post by post, when someone is administering and when they are operationally active.
Man kan inte tjänst för tjänst skilja på när man administrerar och när man är operativt verksam!
I was told in the past that they were signed whilst that person was in post.
Jag har tidigare fått veta att de undertecknades samtidigt som denna person innehade sin tjänst.
That is a post that we would like to have seen advertised.
Vi hade velat se ett tillkännagivande vad gäller denna tjänst.
It is also fully consistent with Europe's 'EU 2020' and post-Copenhagen strategies.
Det har för övrigt sin rättmätiga plats i strategin ”EU 2020” och i strategin efter Köpenhamn.
In future, the European Union should have one post, one person at this meeting, and we should speak with one voice.
I framtiden bör Europeiska unionen ha en plats, en person vid dessa möten, och tala med en röst.
One of them had to do with ECHO moving more into the area of development cooperation, in a sense staying longer in a post-conflict situation.
Ett av dem handlade om att ECHO mer skulle syssla med utvecklingssamarbete, och därmed stanna längre på en plats där en konflikt utspelats sig.
Since then, he has obtained a new post in another Commission department.
Därefter har han erhållit en ny anställning inom en annan sektor på kommissionen.
Some of these posts are described as jobs, as if there was employment attached.
Vissa av dessa befattningar beskrivs som arbeten, som om det ingick en anställning.
All teaching staff at LiU are eligible to apply for the grant, including PhD students and employees with combined posts and hourly-paid staff.
Bidraget kan sökas av all undervisande personal vid LiU, inklusive doktorander samt lärare med delad anställning och timanställning.
Commissioner, when you took up your post in Brussels, the price of a barrel of oil was USD 25.
Herr kommissionsledamot, när ni tillträdde er befattning i Bryssel kostade ett fat olja 25 USD.
I will also create the post of Commissioner for Internal Affairs and Migration, including security.
Jag kommer också att inrätta en befattning som kommissionsledamot för inrikes frågor och migration, inbegripet säkerhet.
Mitt land har ingen sådan befattning.
post
volume_up
inlägg {neut.} [tekn.]
Post reply to the Newsgroup and mail a reply to the author
Skriver inlägg till diskussionsgruppen och svar till författaren
If you post these types of content, you or your post may be removed from the group.
Om du skriver inlägg med sådant innehåll kan inlägget tas bort och du kan stängas av från forumet.
I'm dead, and this is my last post to my blog.
Jag är död och detta är mitt sista inlägg i bloggen.
2. brittisk engelska
There are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
Det finns många webbplatser: China Online, South China Morning Post och så vidare.
I think it is a good thing we have Commissioner Kinnock in this post at this time.
Jag anser att det är bra att vi har kommissionär Kinnock på denna post just nu.
More information about cookies can be found at Post and Telecom Agency:
Mer information om cookies finns på Post och telestyrelsens webbplats:
Use it to develop and invest in Ireland's rural post office system.
Använd den för att utveckla och investera i Irlands system av postkontor på landsbygden.
People do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Folk vill inte ställas inför en rad konkurrerande postkontor som marknadsför sina produkter.
This directive is the reason why post offices are closing and why postal workers will lose their jobs.
Direktivet leder till att postkontor slår igen och till att postanställda blir arbetslösa.

Användningsexempel för "post" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDu kan ange flera Disallow-rader och flera användaragenter i en och samma post.
You can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
SwedishJag anser att det är bra att vi har kommissionär Kinnock på denna post just nu.
I think it is a good thing we have Commissioner Kinnock in this post at this time.
SwedishDet finns många webbplatser: China Online, South China Morning Post och så vidare.
There are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
SwedishI enlighet med artikel 18 i arbetsordningen förklarar jag hennes post som vakant.
Pursuant to Rule 18 of the Rules of Procedure, I declare this position vacant.
SwedishHon har inlett arbetet på sin nya post i kommissionen på ett utomordentligt sätt.
She has embarked on her new post in the Commission in an outstanding fashion.
SwedishKort sagt har vi beträffande post 04 03 03 02 ändringsförslagen 495, 68 och 343.
Mr President, in brief, in line 04 03 03 02, we have Amendments Nos 495, 68 and 343.
SwedishVår grupp har haft en diskussion om det belopp som skall godkännas under post 3.
Our group has had a discussion about the amount to be approved under item 3.
SwedishVår grupp har haft en diskussion om det belopp som skall godkännas under post 3.
Our group has had a discussion about the amount to be approved under item 3.
SwedishVarje år tar Nootenboomförfarandet pengar som är outnyttjade från denna post.
Each year the Notenboom procedure takes money which is unspent from that line.
SwedishAndelen klagomål som lämnades in via webbplatsen och e-post fortsatte att öka.
The proportion of complaints sent through the website and e-mail continued to rise.
SwedishLikaså företag som specialiserar sig på massutskick och reklamkampanjer via post.
So will businesses that specialise in mass mailings and postal advertising campaigns.
SwedishJag vill också be er klargöra om innehållet i vår e-post kommer att kontrolleras.
I should also ask you to explain whether the contents of our e-mails will be checked.
SwedishMed hjälp av Internet, e-post och mobiltelefoni skall arbetslösheten avskaffas.
The Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
SwedishDet nya kontot kommer inte att innehålla gamla bokmärken, adressbok eller e-post.
Your new Account will not include your old bookmarks, address book, or mail messages.
SwedishOm det gäller källan nyhetsbrev inkluderar exempel på media "e-post" och "utskrift"
In the case of a newsletter source, examples of medium include "email" and "print".
SwedishEn post i dokumentinnehållet kan vara likadan som en post i litteraturdatabasen.
An entry within the document can be the same as an entry in the bibliography database.
SwedishJag vill välkomna Catherine Ashton till hennes nya post.
(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.
SwedishÄndringsförslag 65, post 04 02 12, antas med ett tillägg på 1 miljon euro.
Amendment No 65, in line 04 02 12, is accepted with an increase of EUR 1 million.
SwedishÄndringsförslag 66, post 04 12 15, antas med ett tillägg på 1 miljon euro.
Amendment No 66, in line 04 12 15, is accepted with an increase of EUR 1 million.
SwedishMan måste göra demokratiska investeringar för att upprätthålla en demokratisk post.
Democratic investments have to be made to preserve a democratic post office.