SV

position {utrum}

volume_up
position (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
Position (optional) is the position in the text where the search is to start.
position (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
Start_num (optional) is the position in the text at which to begin the search.
Vi vill inta en position med stora möjligheter inom kunskapssamhället.
We want to assume a favourable position worldwide in the Information Society.
Ukraina har lagt grunden till en demokrati och förstärkt sin internationella position.
Ukraine has put in place the foundations of a democracy and strengthened its international position.
Vi satte den på plats så vi visste att det var en korrekt position.
We put it in place so we knew it was an accurate position.
Jordbruket har en mycket viktig position och roll i kampen mot global uppvärmning.
Agriculture actually has a crucial place and a role to play in the fight against global warming.
Alltså vore vilken position parlamentet än intog på denna punkt helt utan mening.
Therefore whatever position Parliament were to take on this point would be meaningless.
Den håller fast vid min senaste position.
So it holds onto the very last point.
Vi antar tvärtom att vi kan utgå från den position som vi till slut nått fram till.
On the contrary, we assume that we will be starting from the point that we have finally reached.
position
position (även: status, ålder, varaktighet, ståplats)
Vi måste berömma kineserna som har lett sexpartssamtalen och samtidigt bibehållit sin position.
We have to praise the Chinese, who have been leading the six-party talks and standing their ground.
Denna företrädare måste vara i samma position som president Mbeki och då tänker jag på personer som Joaquim Chissano och John Kufuor.
That nominee must be of equal standing with Mr Mbeki and people like Mr Chissano and Mr Kufuor come to mind at this stage.
Och jag befinner mig nu i den osannolika positionen att stå framför alla er som en professionell klassisk tonsättare och dirigent.
And I find myself now in the unlikely position of standing in front of all of you as a professional classical composer and conductor.
Det fortsätter dock vara så att parlamentets position på en sådan konferens är oklar.
However, it remains the case that Parliament's status at such a conference is unclear.
De nationella regeringarnas position kommer att reduceras till en kommunalnämnds dito.
National governments will be reduced to the status of a parish council.
I detta fält på statuslisten finns information om markörens position och storleken på det aktuella objektet.
This status bar field displays information about the position of the cursor and the size of the selected object.
EN

position {substantiv}

volume_up
Position (optional) is the position in the text where the search is to start.
position (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
Start_num (optional) is the position in the text at which to begin the search.
position (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
We want to assume a favourable position worldwide in the Information Society.
Vi vill inta en position med stora möjligheter inom kunskapssamhället.
They are not asking for a privileged position, they are just asking for the same.
De vill inte ha en privilegierad ställning, bara en likvärdig ställning.
Taking a position on euthanasia is not a responsibility of the European Parliament.
Att ta ställning till dödshjälp ligger inte inom Europaparlamentets ansvarsområden.
Its position as research coordinator should be further strengthened.
Dess ställning som samordnare av forskningsarbetet borde förstärkas ytterligare.
Then the Commission spelt out its position, a clear and lawful position.
Kommissionen klargjorde sedan sin ståndpunkt – en tydlig och laglig ståndpunkt.
I urge the Commission to reconsider its position and accept Parliament's position.
Jag ber kommissionen att ompröva sin ståndpunkt och godta parlamentets ståndpunkt.
The Commission has moved to a position where it was very supportive of our position.
Kommissionen har intagit en ståndpunkt där man stöder vår ståndpunkt.
A highly regarded position in the international community does not come free.
En högt ansedd plats i det internationella samfundet får man inte gratis.
They appear to have been in position in Sweden for a number of weeks.
Den lär ha funnits på plats i Sverige under åtskilliga veckor.
Alas, that position is one of particularly low growth, and particularly high unemployment levels.
Tyvärr är det en plats med en särskilt låg tillväxt och särskilt hög andel arbetslösa.
That position does not mean that we support the Commission’ s proposal.
Detta ställningstagande innebär inte att vi stödjer kommissionens förslag.
However, a detailed position paper is available from the sessional services.
Ett detaljerat skriftligt ställningstagande finns dock tillgängligt hos parlamentskansliet.
Our position relates to the report and not to the outcome of the Convention in its entirety.
Vårt ställningstagande gäller betänkandet och inte konventsresultatet i sin helhet.
We wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
Vi önskar Ursula Stenzel all lycka i sin nya befattning i sitt hemland.
   We wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
   Vi önskar Ursula Stenzel all lycka i sin nya befattning i sitt hemland.
We are delighted and proud of his new position.
Det kommer att bli oss en glädje att vara stolta över honom även i denna befattning.
However, that money is needed desperately to protect the position of the workers of airline companies.
Dessa pengar behövs dock verkligen för att skydda personalens anställning i flygbolagen.
We would like to see the position of female employees in cases of job discrimination, promotion and remuneration improved.
Vi vill förbättra läget för kvinnliga arbetstagare när det gäller diskriminering ifråga om anställning, befordran och lönesättning.
Lastly, I consider it essential to guarantee the right to resume the same job or be allocated an equivalent working position.
Slutligen anser jag att det är viktigt att garantera rätten att återvända till samma arbete eller att erbjudas en motsvarande anställning.
My last point is about the position of small shops with regard to implementation.
Min sista synpunkt gäller de små butikernas ställning när det gäller genomförandet.
The common position is also no great shakes from an environmental viewpoint.
Inte heller från miljöpolitisk synpunkt är den gemensamma ståndpunkten någon lysande prestation.
This would appear to be a very respectable position on the matter, taking a specific point of view.
Det tycks vara en mycket aktningsvärd inställning till frågan från en särskild synpunkt.
Mrs Auroi, I cannot let you say, without reacting, that the European Union supported the American position on cotton.
Fru Auroi, jag kan inte låta bli att reagera på ert påstående att Europeiska unionen stödde Förenta staternas syn på bomull.
But what incenses us most is that the American leadership has no compunction about advertising its highly dangerous position on a pre-emptive strike.
Det som emellertid är mest frustrerande är att Förenta staternas ledning inte har några som helst samvetsbetänkligheter mot att basunera ut detta ytterst farliga påstående om en föregripande attack.
position (även: batch, dose, kit, nest, run, theorem, thesis, type)
We must invest not only in information and education, but also in improving the legal position of homosexuals.
Det gäller inte bara att satsa på information och utbildning, utan även på att förbättra de homosexuellas rättsläge.
But we must not back the wrong horse again but stick to our substantive position vis-à-vis economic reform in Russia.
Vi får dock inte åter satsa på fel häst, utan vi måste hålla fast vid vår innehållsmässiga inställning till de ekonomiska reformerna i Ryssland.
We therefore greatly welcome Commissioner Lamy's position and that he will give his backing to the developing countries and their right to a protection clause in the WTO and TRIPS Agreements.
Vi välkomnar därför kommissionär Lamys ståndpunkt, han som kommer att satsa på utvecklingsländerna och deras lagstiftning, och i WTO och i TRIPS-avtalet lägga fram en skyddsklausul.
position (även: proposition, thesis)
Our national positions on their own have little chance of success.
Våra nationella teser har ensamma få möjligheter att lyckas.
In this context the Council common position on effecting a marketing ban on animal-tested cosmetics, subject to permission by the Organisation for Economic Cooperation and Development, is untenable.
I det här sammanhanget är rådets gemensamma ståndpunkt, om att låta marknadsföringsförbudet mot kosmetik som testats på djur bero på OECD: s samtycke, ohållbar.
It is of particular importance, though, in the area of training, social position, and economic impact on the fisheries industry.
Det är emellertid särskilt viktigt inom området utbildning, social ställning och ekonomisk effekt på fiskeindustrin.
Nevertheless, in truth, it is a phenomenon that exists in many families, irrespective of their level of education, economic position or social standing.
Men sanningen är att detta är ett fenomen som finns i många familjer, oavsett utbildningsnivå och ekonomisk eller social ställning.
But we could reduce it if the idea of Europe were understood as a common political task for the people of Europe regardless of their region and social position.
Men vi skulle kunna minska den, om idén med ett Europa för medborgarna skulle uppfattas som en gemensam politisk uppgift oberoende av region och social ställning.

Användningsexempel för "position" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedishposition (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
Start_num (optional) is the position in the text at which to begin the search.
SwedishDessutom förändras regionernas position inom unionen av klimatförändringarna.
In addition, the regions' position within the Union is altered by climate change.
SwedishInom denna kategori befinner sig kvinnorna dessutom i en ännu mer kritisk position.
Furthermore, within this category, women are in an even more critical position.
SwedishDenna position medför naturligtvis ett ansvar att hjälpa utvecklingsländerna.
This position clearly gives us a responsibility to help the developing countries.
Swedishposition (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
Position (optional) is the position in the text where the search is to start.
SwedishInnan vi röstar vill vi ha klarhet om vad som är kommissionens officiella position!
Before we move to the vote, we want to be clear about the Commission position!
SwedishDet som också står på spel är den position som Libanon hoppas ta i regionen.
What is also in question is the place Lebanon hopes to take in the regional arena.
SwedishDetta försätter oss i en utmärkt position inför de kommande klimatförhandlingarna.
This puts us in an excellent position ahead of the forthcoming climate negotiations.
SwedishKvinnor degraderas till en position som leverantörer av äggceller som råmaterial.
Women are degraded to the level of suppliers of egg cells as raw materials.
SwedishDet bästa sättet att förhandla med Ryssland är från en samstämmig och enad position.
The best way to negotiate with Russia is from a coherent and unified position.
SwedishVad gäller logaritmen, så är kommissionen medveten om parlamentets position.
As far as the symbol is concerned, the Commission takes note of Parliament's view.
SwedishVilket ord som visas beror på vilken position markören har när dialogrutan öppnas.
The default word depends on the position of the cursor when the dialog is activated.
SwedishJag befinner mig i en mycket svår position för jag kan inte ändra föredragningslistan.
Colleagues, I am in a very difficult position because I cannot change the agenda.
SwedishBefinner vi oss i en bättre position för att ta itu med detta problem nu ett år senare?
One year on, Commissioner, are we in a better position to deal with this problem?
SwedishTanken är att Europa ska återta sin position från den amerikanska filmindustrin.
The idea is that Europe should regain its position from American cinema.
SwedishSlutligen: Vi har en WIPO-position att försvara och vi skall rösta konsekvent.
Finally, we have a WIPO position to defend, and we must vote consistently.
SwedishFöretag som förmår sina arbetare att göra långa skift tycks ha en stark position.
Companies that get their workers to work long shifts appear to be in a strong position.
SwedishAlltså vore vilken position parlamentet än intog på denna punkt helt utan mening.
Therefore whatever position Parliament were to take on this point would be meaningless.
Swedishposition är den teckenposition från och med vilken ersättningen ska göras.
Start_num refers to the position within the text where the replacement will begin.
SwedishAnnars hamnar speciellt invånarna i glesbygden i en ofördelaktig position.
Otherwise, people living in remote areas, in particular, will be at a disadvantage.