SV

placerade {adjektiv}

volume_up
placerade (även: stationerad)
Många av dessa fonder är placerade i skatteparadis, vilket dessutom kan leda till penningtvätt.
Many of these funds are located in tax havens, which may also lead to money-laundering.
Kemiska bomber, men även atombomber, är placerade i närheten av de största europeiska städerna, utan att riskerna har analyserats.
Chemical as well as nuclear bombs are located near to most European cities and yet no assessment of the risks has been made.
Samhällets och lokala myndigheters återvinningsanläggningar måste vara praktiskt placerade och tillgängliga för att uppnå högsta möjliga effekt.
Community and local authority recycling facilities need to be practically located and accessible for maximum impact.
placerade
Du kan när som helst ändra ordningsföljden för de placerade fälten och flytta dem inom området med musen.
You can always modify the order of the set fields and drag the fields within the layout area.
De placerade själva ribban högt i sina vidlyftiga tal i fjol.
It made grand speeches at the end of last year setting itself high standards.
För att kunna göra detta bröt TV-kanalen mot parlamentets regler och teknikerna placerade dolda kameror på åhörarläktaren dit de har tillträde.
In order to do this, and in violation of Parliament's Rules, the channel's technicians set up hidden cameras in the public galleries to which they have been admitted.

Användningsexempel för "placerade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSammanlagt finns det tjugotre kameror placerade på sju byggnader i kommunen.
There are a total of 23 cameras placed on seven buildings in the Municipality.
SwedishDen kan också känna när cellen är redo, när kromosomerna är korrekt placerade.
It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.
SwedishKnappar för start av spel ska vara klickbara och placerade på en uppenbar plats.
Game play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
SwedishIntill den georgiska flaggan på varenda officiell byggnad placerade vi en EU-flagga.
Beside every Georgian flag in every official building, we installed a European flag.
SwedishVi placerade alla världens problem där, och jag tänkte, låt dem lösa det.
We put all the problems of the world there, and I thought, let's let them solve it.
SwedishHans bländande och entusiasmerande skicklighet placerade honom i en klass för sig.
His dazzling and electrifying skills put him in a league of his own.
SwedishSå länge deras beteckningar överensstämmer kan de även vara placerade i någon annan ordning.
As long as the descriptions correspond, they can be arranged in a different sequence.
SwedishEuropeiska rådet placerade sysselsättningen i centrum på sin dagordning.
The European Council placed employment at the very core of its agenda.
SwedishMen till vänster är vad som händer de centralt placerade individerna.
But shifted to the left is what's occurring in the central individuals.
SwedishMånga av dessa fonder är placerade i skatteparadis, vilket dessutom kan leda till penningtvätt.
Many of these funds are located in tax havens, which may also lead to money-laundering.
SwedishDe placerade själva ribban högt i sina vidlyftiga tal i fjol.
It made grand speeches at the end of last year setting itself high standards.
SwedishGenom användningen av CSS1-utökningar för absolut placerade objekt understöds också textramar.
Text frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects.
SwedishSå föreställningen om att vi placerade ut trupper för att besvara Talibanernas uppror är felaktig.
So the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
SwedishEtt tecken på det intresset var när ryssarna placerade sin flagga under Nordpolen förra året.
The planting of the Russian flag below the North Pole last year is one signal of this interest.
SwedishNi är säkerhetsagenter, placerade där för att skydda den ingången.
You are security operatives placed there to protect that entrance.
SwedishHan tog en skärva från något och skar en del från sitt lår och placerade den på marken.
And he took a shard of something, and cut a piece of flesh from his thigh, and he placed it on ground.
SwedishDet var den sortens tänkande vi placerade dem i, situationerna.
That's the kind of thinking that we put them in, the situations.
SwedishHär kan du bl.a. ändra hur poster, tabbar och sidnummer är placerade.
Amongst other things, you can alter the way in which entries, tab stops and page numbers are arranged.
SwedishVissa högt placerade personer i somliga medlemsstater talar om politisk konkurrens.
Competition policy is on the tip of the tongue of some very highly placed individuals in various Member States.
SwedishVi önskar innerligt att se pengar placerade i denna budgetpost.
We very much want to see the money placed on the line there.

Synonymer (svenska) till "placera":

placera