SV

per {artikel}

volume_up
Stödet per hektar är mer än dubbelt så högt som stödet per hektar till spannmål.
Per-hectare aid for hemp is more than twice as high as that for cereals.
Det motsvarar i Europa nära 6 miljoner ton per år, eller 16 kg per invånare.
Almost 6 million tonnes of waste are produced every year in Europe, an average of 16 kg per capita.
Det finns 750 Europaparlamentsledamöter, som mest 96 per land och som minst 6 per land.
There are 750 MEPs, 96 per country at most and 6 per country as a minimum.
EN

per {preposition}

volume_up
per (även: at, for, on, toward, towards)
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
Hur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
Bidraget per person är för litet för att ge var och en tillgång till programmet.
Returns the constant interest rate per period of an annuity.
Beräknar den konstanta räntesatsen för en investering vid regelbundna betalningar.
per (även: by)
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
Hur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Stödbeloppet har legat runt en miljard ecu per år, eller 7 500 ecu per odlare.
There are 750 MEPs, 96 per country at most and 6 per country as a minimum.
Det finns 750 Europaparlamentsledamöter, som mest 96 per land och som minst 6 per land.
per (även: according to, by, on, à la)
There is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Det finns ingen utsikt till en öppning 2014 enligt parlamentets krav.
The Rules of Procedure only allows two supplementary questions per question.
Enligt arbetsordningen är bara två följdfrågor tillåtna per fråga.
However, according to Mr Busk's calculation, the people of Greenland are receiving EUR 900 per capita per annum.
Enligt Busks beräkningar får människorna på Grönland dock 900 euro per person och år.
In other words, it has increased by an average of one point per year.
Det vill säga, den har genomsnittligt ökat med en procentandel för varje år.
Finally, what about equal rights per world citizen?
Slutligen, hur är det med lika rättigheter för varje världsmedborgare?
Extending this would cost EUR 17.4 million per year for each further week.
Att utöka detta skulle kosta 17,4 miljoner euro per år för varje ytterligare vecka.
per
The report’s second objective is to force the Member States to punish specific acts, as per Article 271 of the Constitution.
Betänkandets andra mål är att tvinga medlemsstaterna att straffbelägga vissa handlingar i enlighet med artikel 271 i konstitutionen.
This plan shows three pathways by which the European Union could cut its CO2 emissions by 80 per cent by 2050, in line with our Kyoto aspirations.
Färdplanen visar hur EU på tre olika sätt kan minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent till 2050, i enlighet med våra ambitioner i Kyotoprotokollet.
I assume that protection of our fundamental rights as per this report will also receive support when we take a decision on the telecom package.
Jag utgår ifrån att skyddet av våra grundläggande rättigheter i enlighet med det här betänkandet också kommer att få stöd när vi ska ta beslut om telekom-paketet.

Användningsexempel för "per" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTill och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.
Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.
Swedish88 procent av landets befolkning lever på en inkomst under 4 US-dollar per dag.
Eighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
Swedish– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
SwedishÅr 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.
Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
SwedishDen illegala människohandeln inom EU omsätter nu mer än 4 miljarder euro per år.
Illegal human trafficking in the EU is now worth over EUR 4 billion annually.
SwedishIngen kompensation ges för över 100 000 underskrifter (0,005 euro per underskrift).
No compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).
SwedishBidraget per person är för litet för att ge var och en tillgång till programmet.
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
SwedishInom sol- och vindenergitekniker är tillväxten till exempel 30 procent per år.
For example, the growth in solar and wind power technologies is 30% per annum.
Swedish   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
SwedishDet skulle även göra det nödvändigt att importera två miljoner ton socker per år.
It would also make it necessary to import two million tonnes of sugar a year.
SwedishJag har haft 26 talare, vilket skulle motsvara omkring 23 sekunder per talare.
I have had 26 speakers, which would work out at around 23 seconds per speaker.
SwedishI Polen är konsumtionen av frukt och grönsaker ungefär 250 g per person och dag.
In Poland, fruit and vegetable consumption is approximately 250 g per person per day.
SwedishI ett svep tog vi bort behovet av 60 miljoner mervärdesskattehandlingar per dag.
In a single step we removed the need for 60 million VAT documents per year.
SwedishJag vill nämnda en siffra för er: EU kostar varje medborgare 26 cent per dag.
I should like to quote a figure to you: Europe costs each European 26 cents a day.
SwedishVi spenderar den nätta summan på nästan 100 miljarder DEM per år på jordbruket.
We spend almost DEM 100 billion of our petty cash on agriculture every year.
SwedishInkomsten per invånare i dessa regioner har närmat sig genomsnittet i gemenskapen.
Per capita income in these regions has moved closer to the Community average.
SwedishHur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
SwedishPolitikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg" .
Politicians should therefore stop going on about the increase in road transport.'
SwedishDet är kommissionens uppgift att lägga fram ett förslag för rådet per den 20 april.
It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.
SwedishI ett svep tog vi bort behovet av 60 miljoner mervärdesskattehandlingar per dag.
In a single step we removed the need for 60 million VAT documents per year.

Synonymer (engelska) till "per annum":

per annum
per capita
per se