"passera" - Engelsk översättning

SV

"passera" på engelska

SV passera
volume_up
[passerade|har passerat] {verb}

Medlemsstaterna förpliktas att låta försändelserna passera deras territorium.
The Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
Vi räknar med att ni inte låter detta passera oemotsagt, fru kommissionsledamot.
We are counting on you not to let this simply pass unchallenged.
För tusentals illegala invandrare kan omöjligen passera obemärkt.
Hordes of illegal immigrants can hardly pass by unnoticed.
Å andra sidan kan Internetreklam mycket enkelt passera ett lands gränser.
On the other hand, internet advertising can very easily cross a country's borders.
Mycket snart kommer också passagerarlok och rullande materiel att kunna passera gränserna.
Very soon passenger locomotives and rolling stock will also be able to cross borders.
Vi tilläts inte passera gränsen utan flögs i stället till Mexiko och därifrån till Europa.
We were not allowed to cross the border, and were instead flown to Mexico, and from there to Europe.
passera (även: , erhålla, få tag på)
Det tar flera år för ett läkemedel att passera utvecklingsstadiet med klinisk prövning, och det är först efter det som detta ändringsförslag skulle kunna göra sig gällande.
It takes years for a drug to get from development through clinical trials and it is only after that that this amendment might come into play.
passera (även: döma, följa)
Då måste du låta legionerna förstå... att deras förräderi... inte kan passera ostraffat.
Then you must let the legions know... their treachery... will not go unpunished.
Fredsprocessen måste passera flera hinder.
Madam President, the peace process still has a long way to go.
Det är något som vi inte bör finna oss i eller låta passera obemärkt.
That is something we must not put up with nor allow to go unchallenged.
passera (även: sila, slita, spänna, pressa)

Synonymer (svenska) till "passera":

passera
Swedish

Användningsexempel för "passera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMina hål är så långt från varandra att ett regemente kan passera obemärkt.
My holes are far enough apart you could run a regiment through and never see it!
SwedishDet kom i sista stund, men det är som det ska vara, så vi låter det passera.
It came at the final hour, but that is how it should be, so we will allow it.
SwedishBristerna märks emellertid tydligt så snart det handlar om att passera en gräns.
However, the deficiencies become apparent as soon as it is a question of crossing a border.
SwedishEfter utvidgningen kommer antalet sysselsatta att passera två och en halv miljon.
After expansion, the number of people employed in this sector will rise to over 2 500 000.
SwedishEtt visst antal motsägelser i resolutionen kan man dock inte låta passera i tysthet.
However, we cannot overlook a certain number of contradictions related to this resolution.
SwedishDenna grönbok blir allt viktigare, när vi nu ser debatten över BSE passera revy denna vecka.
It has, if we reflect on this week's BSE discussion, become even more urgent.
SwedishUnder tiden läcker de yttre gränserna som såll, och låter allt passera.
In the meantime, the external borders are like leaky sieves, letting everything through.
SwedishAtt passera en gräns med tåg kan fortfarande vara problematiskt i många fall.
Crossing a border by train can still be difficult in many cases.
SwedishDetta tillåts sorgligt nog passera obemärkt av högt uppsatta politiker i Europa.
Sadly, this goes unnoticed by Europe's senior politicians.
SwedishFrågorna måste dessutom passera presidiet, det är inte jag personligen som utformar dem.
What is more, these replies have to be submitted via the Bureau - I do not draft them personally.
SwedishMånga människor möts genom att passera den tidigare helt ogenomträngliga demarkationslinjen.
More people are meeting across the line of demarcation, which was formerly hermetically sealed.
SwedishFolket är uteslutet, vilket inte kommer att passera utan förstörelse.
The people are therefore excluded from it; this cannot continue without something being destroyed.
SwedishVi vet vad minskade formaliteter innebär när man ska passera gränsen och vi uppskattar det väldigt mycket.
We know what reducing border crossing formalities means and we value it a great deal.
SwedishAlla kommande förändringar kommer att och måste passera igenom här.
Any prospective changes, will, and must, be made to this end.
SwedishDetta betänkande skulle ha kunnat passera obemärkt för allmänheten.
This report might well have passed unnoticed by the public.
SwedishVi kan helt enkelt inte låta detta passera och avvakta vad som kommer att ske.
We cannot just stand back and see what happens.
SwedishTack för att ni tar er an att hjälpa oss att passera det.
The essential stage is always the next one. Thank you for pledging to help us get through it.
SwedishHan har tyvärr alldeles rätt och vi får inte bara låta det passera.
He is only too right, and we cannot just let this rest.
SwedishDe som frihetsberövas i Grekland är huvudsakligen människor som hindrats från att olagligen passera en yttre gräns.
Greece's detainees are mainly people intercepted illegally crossing an external border.
SwedishDet blir alltså bara fråga om att passera igenom kroppsskannern, efter de andra saker som först måste göras.
Thus it will only be a sort of walk through, given everything that will have to be done first.