SV passande
volume_up
{adjektiv}

Det är inte heller passande i sammanhanget av de pågående diskussionerna om Lamfalussy.
Nor is it appropriate in the context of the ongoing discussions over Lamfalussy.
De passande politiska nivåerna är nationella regeringar och euroområdet.
The appropriate political levels are national governments and the eurozone.
Egentligen skulle Byrån för mänskliga rättigheter vara ett mer passande namn för detta organ.
Indeed, the Human Rights Agency would be a more appropriate title for this body.
passande
Rådets rapport för 2007 innehåller en passande beskrivning av dessa frågor.
The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Det är passande eftersom effektivitet förutsätter tillgänglighet.
That is most fitting, because efficacy requires availability.
Detta skulle vara ett passande sätt att framhäva FN: s millennietoppmöte.
This would be a fitting way to mark the UN's Millennium Summit.
För det ändamålet behöver passande juridiska och institutionella strukturer införas.
To that end, suitable legislative and institutional frameworks need to be established.
I det avseendet verkar den federala institutionella strukturen vara särskilt passande.
In this regard, the federal institutional framework seems particularly suitable.
Det är passande att ordförandeskapet i dag innehas av Danielsson från Nordeuropa.
It is suitable that today the presidency should be manned by Mr Danielsson from Nordic Europe.
EU:s industripolitik måste skapa en passande ram för att öka industrins bidrag till EU:s BNP.
(RO) Madam President, the EU's industrial policy must create an adequate framework for boosting the industrial sector's contribution to EU GDP.
Både den årliga rapporten och kontrollen har visat att många förändringar måste göras innan kontrollen är passande.
Both the annual report and control have shown there are many changes which need to be made before control is adequate.
De kan inte få det jobb som de vill ha eller en passande lön, eftersom deras kvalifikationer helt enkelt inte erkänns.
They cannot get the job they want or an adequate salary, simply because their qualifications are not recognised.
passande (även: lämplig, begåvad, duktig, skicklig)
volume_up
apt {adj.}
Vallmo till korruption och terrorism är en mer passande beskrivning.
Poppy for corruption and terrorism would be the more apt phrase.
Det är mycket passande att kommissionär Bangemann gör detta anförande i slutet av veckan.
Mr President, it is very apt that Commissioner Bangemann is taking this speech at the end of the week.
Roselyne Lefrançois har framställt ett passande betänkande om detta, och jag skulle även vilja tacka henne.
Mrs Lefrançois has produced an apt report on this, for which I should like to express my warm thanks to her, too.
passande (även: ordentlig, snäll, tillbörlig, anständig)
volume_up
decent {adj.}
Det vore passande att debattera detta här i kammaren, för vi skulle då kunna få en tydlig majoritet för en lösning med ett säte, två säten eller något annat.
Having this debated here in this House would be the decent thing to do, for we could then have a clear majority emerging in favour of the one-seat solution, the two-seat solution, or some other.
Något mer kraftfullt än ett upprop att ge efter för marknadsekonomins misslyckanden, något mer passande än att motarbeta hederliga syften men neka medel till att genomföra dem.
Something more robust than a call to surrender to the fatalities of the market economy, something more decent than opposing dutiful aims but denying them the means of their realisation.
passande (även: lämplig, läglig, opportun)
Vidare har det redan nämnts att debatten kommer vid en passande tidpunkt.
It has also already been said that the debate is happening at an opportune moment.
Det är särskilt lägligt och passande att en sådan utveckling sker under tiden efter det kalla kriget.
It is particularly opportune and appropriate that such a development should occur in the post Cold War period.
Jag tror därför att den observation som Fabra Vallés har gjort angående det önskvärda i att revidera tidplanen är synnerligen passande.
I therefore believe the observation made by Mr Fabra Vallés concerning the desirability of revising the timetable is most opportune.
passande (även: lämplig, riktig, tillbörlig)
volume_up
proper {adj.} [GBR]
Vi har rätt att förvänta oss en passande politik och konkreta garantier från EU.
We have a right to expect proper policies and concrete European guarantees.
Det är därför inte passande för mig att ta upp eller specifikt driva nationella perspektiv.
It is therefore not proper for me to address or to push particular national perspectives.
Elizabeth, is that entirely proper for you to...?
När det gäller begreppet ”ett enat Kina” anser jag att tanken om en fredlig återförening bör ersättas med något mer passande – en fredlig lösning.
Ladies and gentlemen, in my view, in the concept of ‘one China’ the idea of peaceful reunification should be replaced with something that is more applicable – a peaceful solution.
passande (även: utvald, blandad, klassificerad)
passande (även: klädsam)
På den tiden var kommissionen på vår sida, och vi arbetade fram en passande organisation av marknaden, som nu håller på att bli föremål för en återkommande debatt.
In those days, the Commission was on our side, and we worked out a proper market organisation, which is now becoming the subject of recurrent debate.
passande (även: tillhörande)
volume_up
convenient {adj.} (easy to use)
Jag föreslår Europaparlamentets talman Jerzy Buzek att vi rättar till situationen genom att bjuda in Shen Yun att sätta upp en föreställning i parlamentet på tidigaste passande datum.
I would like to suggest to the President, Mr Buzek, that we redress the situation by inviting Shen Yun to stage a sample performance in the Parliament at the earliest convenient date.
passande (även: felfri, oklanderlig, riktig, korrekt)
passande (även: värdig, korrekt, anständig)
passande (även: lämplig, perfekt, orealistisk, idealisk)
volume_up
ideal {adj.}
passande (även: redo, parat, omgående, läglig)
volume_up
pat {adj.}
passande (även: lämplig, anpassad, lämpad, avpassad)
volume_up
suited {adj.}
Mjölkproduktionen är också synnerligen passande för områden där de naturliga förhållandena är som svårast.
Milk production is also eminently suited to areas where natural conditions are poorest.
passande
Jag vill tacka min kollega Diana Wallis för att hon har hanterat den här brådskande frågan på ett mycket passande sätt.
I would like to thank my colleague Diana Wallis for tackling this pressing issue in a very befitting manner.
passande (även: lyckad)
volume_up
felicitous {adj.} [form.]

Användningsexempel för "passande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSträngt taget var det inte en ordningsfråga utan det var passande i sammanhanget.
Strictly speaking, that was not a point of order but it was apposite in the circumstances.
SwedishDet är brukligt att göra det i alla fall, men jag tycker att det är särskilt passande här.
Only citizens of the EU may vote in the elections to the European Parliament.
SwedishDet vore mer passande att de föll under rubriken driftsutgifter.
They would more appropriately come under the heading of operational expenditure.
SwedishDärför är det passande att vi tar en närmare titt på vad vi egentligen har åstadkommit.
It would be a good idea to take a closer look at what we have done.
SwedishSkulle inte varierande geometri vara en mer passande lösning?
Or is it instead an almost final stage of building the European super-State?
SwedishÅrets ämne är mycket passande eftersom vi står inför hotet om en världsomfattande pandemi.
This year’s subject is very pertinent, since we are facing the threat of a worldwide pandemic.
SwedishNi kallar det här dokumentet ”Öka förtroendet genom handling”, vilket kanske inte är helt passande.
You call this document – not necessarily very aptly – ‘boosting trust through action’.
SwedishEn talare påpekade att det här var en bra debatt att ha och att tidpunkten för den var passande.
One speaker made the point that this was a good debate to have and a good time to have it.
SwedishÅrets ämne är mycket passande eftersom vi står inför hotet om en världsomfattande pandemi.
This year ’ s subject is very pertinent, since we are facing the threat of a worldwide pandemic.
SwedishNär detta väl är sagt anser jag att de ändringsförslag som Harbour nämnde är rimliga och passande.
That said, I believe the amendments Mr Harbour referred to are reasonable and necessary.
SwedishSå tala inte med mig om kärnsäkerhet, det vore mer passande att tala om kärnosäkerhet.
So do not tell me anything about nuclear safety; it would be better to talk about nuclear insecurity.
SwedishDetta talesätt har sällan varit så passande som i det här fallet.
Rarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
SwedishNi kallar det här dokumentet ” Öka förtroendet genom handling ”, vilket kanske inte är helt passande.
You call this document – not necessarily very aptly – ‘ boosting trust through action’.
SwedishOch han sa, passande tyckte jag, att det är en gåva från gud, där gud säger, du har jobbat bra.
And as he said, I think fittingly, it's a gift from God, with God saying, you've done good work.
SwedishHär är det fråga om en tydlig önskan från parlamentets sida, och jag anser att den är ytterst passande.
This is about a clear-cut wish from Parliament and I think that it is extremely well-timed.
SwedishDärför att rådet av en eller annan outgrundlig anledning inte fann ordet "vademecum" passande.
It is because the Council could not come to terms with the word "vade mecum" for some unknown reason.
Swedish– Daphne är ett passande namn på EU: s program för att bekämpa våld mot kvinnor och barn.
   – Daphne is a nice name for the European programme aimed at combating violence against women and children.
SwedishKommissionen utarbetar nu passande förslag, och min kollega Byrne arbetar med det.
The Commission is currently working on the relevant proposals and my colleague Commissioner Byrne is working on this.
SwedishFör det femte: Vi vill ta passande hänsyn till de regionala olikheterna.
Fifth, we want to accommodate regional diversity.
SwedishDärför att rådet av en eller annan outgrundlig anledning inte fann ordet " vademecum " passande.
It is because the Council could not come to terms with the word " vade mecum " for some unknown reason.