1. allmänt
Fast det skulle faktiskt kunna passa precis lika bra som en beskrivning av henne själv.
Though it would actually be able to fit just as well as a description of her own.
Det är också möjligt att passa in detta i ramverket för detta direktiv.
It is also possible to fit that in to the framework of this directive.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.
Miljöaktivisterna påstår att förordningen har utarbetats för att passa industrin.
Environmentalists allege that the regulation was written to suit industry.
Är det för att det skulle passa två generaldirektorat som inte kunde lägga fram ett förslag tillsammans?
Is it just to suit two DGs which could not come up with a cooperative proposal?
Jag vet inte vem som har rätt, men det skulle passa mig om de hade rätt den här gången.
I do not know who is right, but it would suit me if they were right this time.
Vi får passa oss så att det inte är lugnet före stormen, ty tecknen pekar på storm!
But we must watch out - it could be the calm before the storm, because there is every sign of a storm brewing.
Watch it, Stronghold.
Man kan samtycka till föredragandens uppfattning om att man gjort en bristfällig analys om hur samma metod skulle kunna passa alla.
We might agree with the rapporteur that only an inadequate analysis of whether the same method suits all has been carried out.
Dessa regler gäller för många tusen små och stora banker och investmentbolag och måste därför utformas för att passa alla deras behov.
These rules apply to many thousands of small and large banks and investment firms and must be designed to suit all their needs.
Utskottet för industrifrågor har inte antagit min synpunkt och, utan att det ansluter sig enhälligt för auktionsförfarande, anser utskottet att det kan passa vid kommersiell användning.
The Committee on Industry did not adopt my view and, although not in favour of auctions in all cases, considers that they could be applied for commercial uses.
Där ingår också att utveckla ett nytt laserkallsprutningshuvud som ska kunna passa även befintliga kallsprutningssystem eller bli en del av nya system.
It also includes the development of a new laser cold spray head to be able to fit even existing cold spray system or become part of the new system.
Arbetsprogrammet kan bli en byggsten i den här idén, men det måste passa in i bilden av ett Europa som vill avancera och, allra viktigast av allt, bli starkare.
The work programme can be a stone in the mosaic of this idea, but it must fit into the picture of a Europe that wants to move forwards, and, most of all, to become stronger.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.
"Hur ska jag passa in detta i allt annat som jag gör?"
"How am I going to fit this into everything else I'm doing?"
Hur skall det fastställas genom en kvalitativ tillväxtanalys, och hur skall det passa in i den samordning som vi hoppas se i framtiden?
How is this going to be determined through a qualitative analysis of growth, and how is this going to fit into this coordination which we are hoping to see in future?
Vi lägger också en massa ingredienser och välljudande åtaganden och rekommendationer i skålen, men vi är inte alls säkra på att de kommer att passa ihop.
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
Vi lägger också en massa ingredienser och välljudande åtaganden och rekommendationer i skålen, men vi är inte alls säkra på att de kommer att passa ihop.
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
När jag jobbade med Wolframgrejerna, så antecknade jag mycket, och jag skrev ned sökord jag kunde använda på nätet eftersom jag tänkte att det kunde passa med mina autismföreläsningar.
And the Wolfram stuff -- I was taking notes and I was writing down all the search words I could use, because I think that's going to go on in my autism lectures.
2. "i kortspel"
passa
volume_up
to pass [passed|passed] {vb} (in card game)
Jag vädjar till det franska och det tjeckiska ordförandeskapet att ta emot bollen från parlamentet och passa den tillbaka.
I would appeal to the French and Czech Council Presidencies to take Parliament's ball and to pass it back.
För övrigt kan jag passa på att nämna att det inte finns någon bättre socialpolitik än att skapa arbetstillfällen.
I should perhaps mention in passing that there is no better social policy than the creation of jobs.
3. "passa, vara värdig"
passa (även: anstå)
volume_up
to befit [befitted|befitted] {vb} (be becoming (proper))
4. mode & kläder
Fast det skulle faktiskt kunna passa precis lika bra som en beskrivning av henne själv.
Though it would actually be able to fit just as well as a description of her own.
Det är också möjligt att passa in detta i ramverket för detta direktiv.
It is also possible to fit that in to the framework of this directive.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.

Användningsexempel för "passa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe här eleverna har inga läroböcker, de får inte en genomgång som ska passa alla.
These kids aren't using textbooks, they're not getting one-size-fits-all lectures.
SwedishJag vill passa på att tacka kommissionsledamot Johannes Hahn för detta arbete.
I would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
SwedishDessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
SwedishAtt hitta projekt och passa ihop dem med volontärer är en stor uppgift i sig självt.
Identifying projects and matching them with volunteers is a major task in itself.
SwedishHär vill jag passa på tillfället att tacka föredraganden för ett utmärkt arbete.
I wish to thank the rapporteur for his outstanding work towards this goal.
SwedishVi måste passa på att nå en kompromiss under det franska ordförandeskapet.
We must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
SwedishMed er tillåtelse skulle jag vilja passa på att marknadsföra mig själv en smula.
I should like to take this opportunity to engage, if I may, in a little self-promotion.
SwedishHär måste man passa sig, ty det finns inte en marknadsinsyn inom alla områden.
Great care must be taken here, since not every segment of this market is transparent.
SwedishJag hörde en talare säga innan att vi måste passa på så vi inte förlorar medborgarna.
Earlier, I heard one speaker say that we must be careful not to lose our citizens.
SwedishJag skulle också vilja passa på att komplettera något som Genowefa Grabowska sa.
I should also like to take the opportunity to follow up a point that Mrs Grabowska made.
SwedishJag skulle vilja passa på tillfället att ställa ett par direkta frågor till er.
I would take this opportunity to ask him a couple of questions directly.
SwedishJag vill passa på att helt kort återkomma till ett av ändringsförslagen.
I would like to take this opportunity to briefly revisit one of the amendments.
SwedishDe får passa sig när det blir aktuellt med ratificering genom folkomröstning!
They must take heed, for the Constitution is to be ratified by referendum!
SwedishLåt mig passa på att påminna talmannen om hans uppgift i samband med detta.
I take this opportunity to remind the President of his task in this respect.
SwedishJag vill passa på att tacka Joost Lagendijk mycket varmt. Herr Cohn-Bendit!
I should like to take this opportunity to express my heartfelt thanks to Mr Lagendijk.
SwedishMen en invandringspolitik som ska passa alla fungerar inte för Storbritannien.
But a 'one-size-fits-all' immigration policy will not work for Britain.
SwedishDessa skulle passa förhållandena i det landet och då kan de agera på lämpligt sätt.
These would be pertinent to the conditions of that country and they can act accordingly.
SwedishJag vill också passa på och nämna några människor som inte har nämnts här i dag.
On this occasion I would also like to mention some people who have not been mentioned today.
SwedishJag vill också passa på att tacka skuggföredragandena för deras utomordentliga samarbete.
May I also thank all the shadow rapporteurs for their excellent cooperation.
SwedishJag vill också passa på att tacka ordförande Duisenberg personligen.
I also wish to make a point of thanking its president, Mr Duisenberg, personally.