SV pass
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

volume_up
passport {substantiv}
Vid utvisningen fråntogs hon sitt pass och sitt marockanska medborgarskap.
When deported, she had her passport and her Moroccan citizenship withdrawn.
För det första måste ett fullvärdigt europeiskt pass för värdepappersföretag införas.
Firstly, a fully operational European passport needs to be created for investment firms.
Vi kommer att inrätta ett europeiskt pass för pensionsfonderna.
We are going to create a European passport for pension funds.
pass (även: takt, rond, bultande, svängning)
volume_up
beat {substantiv}
pass (även: trång passage, passage)
volume_up
defile {substantiv}
pass
volume_up
pass {substantiv} (no bid)
Well, John Pass and John Stow cast the bell.
På passet står det uttryckligen: " Gäller endast inom Europeiska unionens område ".
It clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
Och den kommer så pass nära oss att den faktiskt kommer in lägre än våra vädersatelliter.
And it's going to pass us so close that it's actually going to come underneath our weather satellites.
volume_up
turn {substantiv}
Kosovos medborgare kommer till Europeiska unionen med UNMIK-pass och vi avvisar dem eftersom vi inte erkänner deras handlingar.
The citizens of Kosovo arrive in the European Union holding UNMIK passports and we turn them away because we do not respect their documents.
De utnyttjar våra tvivel och förvrider delar av våra egna debatter till sina egna argument när det passar dem.
They take advantage of our doubts and turn parts of our debates into their own arguments whenever it suits them.
Jag vänder mig i stället till kommissionär Gradin: framför allt passar jag på tillfället att tacka henne för hennes verk och hennes arbete.
Instead I would turn to the Commissioner, Mrs Gradin, and begin by taking this opportunity to thank her for her hard work.

2. geografi

pass (även: sänka, sadel)
volume_up
col {substantiv}

3. "mellan branta klippor"

pass (även: svalg, hals, maginnehåll)
volume_up
gorge {substantiv}

4. geologi

pass (även: bergsklyfta)
volume_up
water gap {substantiv}

Användningsexempel för "pass" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHar man inte utfärdat ryska pass till den georgiska befolkningen i Sydossetien?
Did it not issue Russian passports to the Georgian population of South Ossetia?
SwedishDet är ju ett tecken på hur pass känsliga för störningar moderna samhällen är.
It says something about just how susceptible modern societies are to disruption.
SwedishFlytta bara axeln så pass mycket att de båda objektvyerna inte överlappar varandra.
Move the axis only far enough that the two object representations do not overlap.
SwedishSäkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar (debatt)
Security features and biometrics in passports and travel documents (debate)
SwedishÄven vi beklagar givetvis att vi måste diskutera dessa frågor så pass snabbt.
We, too, of course, regret having to discuss these issues with relative speed.
SwedishJag anser att den här frågan är så pass allvarlig att särskilda åtgärder krävs.
I believe this question is so serious that it requires some special action.
SwedishJag välkomnar därför användningen av biometriska uppgifter på pass och andra dokument.
I therefore welcome the use of biometric data on passports and other documents.
SwedishDen erfarenhet detta ger kommer naturligtvis väl till pass under senare faser.
The experience gained in this way will naturally come in useful at subsequent stages.
SwedishJag vet att vi så här pass nära valtider drabbas av valfeber och går upp i varv.
I know that near election time we suffer from election fever and our temperatures go up.
SwedishAvtalet gäller innehavare av diplomatpass, tjänstepass och officiella pass.
This agreement affects holders of diplomatic, service and official passports.
SwedishAvslutningsvis måste EU reagera på den pågående spridningen av ryska pass utomlands.
Finally, the EU has to react to the ongoing distribution of Russian passports abroad.
SwedishÄven jag gratulerar föredraganden till ett så pass omfattande betänkande.
I join others in congratulating the rapporteur for such a wide-ranging report.
SwedishDet gläder mig att kammaren äntligen uttalar sig i en så pass viktig fråga.
I am glad that Parliament is finally taking a decision on such an important subject.
SwedishMen jag vill gärna veta hur pass allvarligt det är med räkenskaperna för 1999.
However, I should like to know how serious the situation is regarding the 1999 accounts.
SwedishJag betraktar en så pass hög dioxinbelastning på vattnet som ett hälsovådligt Waterloo.
I regard this high level of dioxin pollution as a kind of Waterloo in health terms.
SwedishPresident Traian Băsescus tillkännagivande om pass har också ökat spänningarna.
President Băsescu's announcement on passports also added to tensions.
SwedishJag är mycket glad över att så pass många har röstat för att stoppa denna grymma handel.
I am very pleased that we have voted in such large numbers to stop this cruel trade.
SwedishDå behöver man väl inte avkräva denna person sitt pass eller körkort.
Surely there is then no need to seize their identity cards or driving licences?
SwedishDet skulle åtminstone ha varit värt att undersöka hur pass trovärdigt detta var.
This would at least have been worth putting to the credibility test.
SwedishFör en så pass sofistikerad publik som denna vore det som att predika för de redan frälsta.
In an audience as sophisticated as this one, that would be preaching to the choir.