1. allmänt
Jag skulle vilja påstå att det i själva verket bara handlar om stagnation.
In real terms I would argue that it is nothing more than a stagnation.
Jag skulle vilja påstå att arbetslösheten är det största sociala problemet i dag.
I would argue that unemployment is the real social problem of today.
Nyckelkriteriet utgörs, vill jag påstå, av trädgränsen.
The key criterion, I would argue, is the tree line.
Vi kan inte längre påstå att brist på resurser hindrar oss från att handla.
We can no longer claim that a shortage of resources keeps us from acting.
Jag skulle dock vilja påstå att den är bättre än genomsnittet i Europa.
But I would certainly claim that they are better than the average in Europe.
Att påstå motsatsen är att bortse från realiteter. Ingen låter sig luras av det.
To claim the opposite is to ignore the reality of matters; no one is fooled by that.
påstå (även: hävda)
Den har en moralisk och – vill jag påstå – rättslig skyldighet att ingripa och rädda dessa personer eller ställa dem inför rätta.
It has a moral and – I contend – legal obligation to intervene and rescue these people or put them on trial.
Det breda förhållningssättet, skulle jag vilja påstå, har inte fungerat med minskande bestånd och återhämtningen har varit mycket långsam, om den har märkts över huvud taget.
The broad brush approach, I would contend, has not worked with stocks on the decline and recovery very slow, if evident at all.
Jag påstår att ni, tjugo dagar senare, till stor skandal för er partner Napolitano, sände ett brev om att ni inte kunde godta denna bilaga.
I contend that twenty days later, to the outrage of your partner, Mr Napolitano, you sent a letter in which you said you could no longer agree to this annex.
Men jag vill påstå att det i realiteten kan vara tvärtom.
However, I maintain that in reality the opposite may be true.
Vem kan påstå att en sådan utvidgad union kan fungera utan majoritetsbeslut?
Who could credibly maintain that such an expanded Union can still function without majority decisions?
Annars kan UCK för sin del påstå att de skulle ha mer inflytande än vad som faktiskt är fallet.
Otherwise the UCK can maintain off its own bat that they have more influence than they actually do.
Jag kan inte påstå att konferensen i Hongkong var någon häpnadsväckande succé: det var den inte.
I cannot pretend that the Hong Kong conference was a staggering success: it was not.
Därför försöker jag inte påstå att vi har gjort mer än vi har gjort.
Therefore, I do not try to pretend that we have done more than we have.
Och vem kan påstå att det ryska banksystemets implosion inte kommer att få allvarliga konsekvenser för vårt system?
And who can pretend that the implosion of the Russian banking system will not have a serious effect on ours?
Jag skulle med respekt påstå att broccoligrönt kan bli en ny blå.
Well I'd like to respectfully submit that broccoli green might then be the new blue.
Förenta staterna behöver Europa, och med all respekt vill jag påstå att Europa behöver Förenta staterna.
The United States needs Europe, and I respectfully submit that Europe needs the United States.
Så här ligger det till: en ledamot av den här kammaren har kommit med omfattande beskyllningar mot sina kolleger i fråga om olika saker som denna person påstår riktar sig emot andra ledamöter.
Mr President, I am speaking because I would like to put a request to you, as the acting President, one I submitted last Monday to the President of this House and would now like to repeat.
Detta är inte som med förfalskade produkter, som en annan talare försökte påstå.
This is not like counterfeit products, as another speaker tried to suggest.
Jag vill påstå, herr kommissionär, att detta är ett anmärkningsvärt erkännande.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Det är att svärta ned deras rykte att påstå att deras siffror inte ger en sann bild.
It is a slur on their reputation to suggest their figures do not give a true picture.
Jag vill påstå inför er och inför parlamentet att de aktuella, sociala frågorna har avancerat avsevärt under de senaste åren.
I would suggest to you and to the House that the social agenda has advanced quite a lot over the past number of years.
Lika ofta som dessa saker påstås, lika ofta måste de också motsägas - det finns inga säkra slutförvaringsplatser, detta för att ta det viktigaste först.
Whenever we hear such statements, we have to contradict them, and let me say in advance that there are no safe final storage sites.
2. "meddela, uppge"
Jag vill också påstå att förra toppmötet, vårmötet i Stockholm, var en framgång.
I also wish to state that the previous summit - the Spring Summit in Stockholm - was a success.
Att påstå motsatsen skulle vara detsamma som att sticka våra huvuden i sanden.
To state the contrary would be tantamount to sticking our heads in the sand.
Jag måste bestämt påstå att jag är övertygad om att det finns ett behov av detta.
I must state my firm conviction that there is a need for this.

Användningsexempel för "påstå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish(LT) Tack ännu en gång för ert uttömmande och, vill jag påstå, hoppfulla, svar!
(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
SwedishFörsök inte påstå att vi kan förlita oss enbart på det som produceras i Europa.
Do not try to convince anyone that we can rely exclusively on European production.
SwedishJag vill påstå, herr kommissionär, att detta är ett anmärkningsvärt erkännande.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
SwedishAtt påstå motsatsen är att bortse från realiteter. Ingen låter sig luras av det.
To claim the opposite is to ignore the reality of matters; no one is fooled by that.
SwedishJag skulle dock vilja påstå att det krävs större offentlighet och bättre insyn.
I would say, however, that it needs greater publicity and greater visibility.
SwedishJag skulle vilja påstå att det nu är mycket svårt att undvika konfrontation.
Further I would say that it is now really very difficult to avoid confrontation.
SwedishMan kan utan att överdriva påstå att 1998 kommer att gå till unionens historia.
Without exaggeration, we can say that 1998 will enter into the history of the Union.
SwedishDetta är inte som med förfalskade produkter, som en annan talare försökte påstå.
This is not like counterfeit products, as another speaker tried to suggest.
SwedishVi kan inte påstå att en enda organisation företräder alla europeiska kvinnor.
We cannot affirm that one sole organisation represents all of Europe's women.
SwedishAtt påstå motsatsen skulle vara detsamma som att sticka våra huvuden i sanden.
To state the contrary would be tantamount to sticking our heads in the sand.
SwedishHur kan kommissionen dessutom påstå att det finns alternativ till vårjakten?
Moreover, how can the Commission say that there are alternatives to spring hunting?
SwedishJag skulle nog vilja påstå att de kommissionen har kunnat lösa har fått en lösning.
I would say the ones the Commission was able to satisfy have been satisfied.
SwedishJag tror mig kunna påstå att det är en regel som har blivit mycket väl mottagen.
I think I am right in saying that this rule was received very favourably.
SwedishDet är därför både absurt och cyniskt att påstå att utvecklingen inte fungerar.
It is therefore absurd and cynical to say that development is not working.
SwedishJag skulle till och med vilja påstå att det förekommer många tvetydigheter i stadgan.
I would even go so far as to say that this Charter contains many ambiguities.
SwedishJag skulle inte vilja påstå att en majoritet av svenska folket är en liten grupp.
I would not say that the majority of the Swedish people is a small group.
SwedishI dag kan vi dock inte påstå att Turkiet är redo för att inleda förhandlingar.
Today, however, we cannot claim that Turkey is ready to open negotiations.
SwedishI egenskap av regional företrädare vill jag påstå att vårt samarbete är föredömligt.
I would like to state as a regional representative that our cooperation is exemplary.
SwedishDet är att svärta ned deras rykte att påstå att deras siffror inte ger en sann bild.
It is a slur on their reputation to suggest their figures do not give a true picture.
SwedishDet är för övrigt fel att påstå att vi inte skulle ha fått något stöd från rådets sida.
For the rest, it is wrong to say that we have received no support from the Council.

Synonymer (svenska) till "påstå":

påstå