"påskynda" - Engelsk översättning

SV

"påskynda" på engelska

SV

påskynda {verb}

volume_up
Jag beklagar att vi inte kommer att få möjlighet att påskynda detta väsentligt i Hongkong.
I regret that we will not be able to advance this substantially in Hong Kong.
Det tredje målet är att påskynda diskussionerna om hur vi skall gå vidare efter 2012.
Thirdly, to advance the discussions on what will happen after 2012.
Det kan bli en trefaldigt gynnsam situation, eftersom det kan påskynda millennieutvecklingsmålen.
It can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals.
påskynda (även: ila)
Det borde uppmuntra landet att påskynda avskaffandet av detta barbariska straff.
This should encourage the country to hasten the abolition of this barbaric form of punishment.
I vårt ändringsförslag uppmanar vi parlamenten i de medlemsstater som ännu inte ratificerat avtalet att påskynda detta förfarande.
Our amendment urges the Member State parliaments which have not yet ratified the agreement to hasten this process.
Parlamentet har uppmanat rådet och kommissionen att påskynda arbetet med att utarbeta en kompletterande politik för att hantera källan till föroreningar.
Parliament has urged the Council and the Commission to hasten to make complementary policy to tackle the sources of pollution.
Vi kommer att rejält påskynda anslutningsförhandlingarna under vårt ordförandeskap.
We want to push ahead with the accession negotiations during our presidency.
Det är ett medborgarintresse att påskynda den fria rörligheten, och det förutsätter vissa mått och steg.
It is in people's interest to push for mobility and this involves a number of measures and actions.
Kosovo har lärt oss att vi bör utnyttja alla möjligheter till att påskynda en utvidgning.
Kosovo teaches us that we should use every means available to push enlargement ahead as quickly as possible.
Kommissionen kommer också att ge tydliga instruktioner till alla berörda parter för att påskynda slutförandet av bedömningarna om möjligt före årets slut.
The Commission will also give clear instructions to all the parties concerned to hurry up and complete the assessments, if possible before the end of the year.
Jag föreslår alltså att vi uppmanar kommissionen att föra ett längre och grundligare samtal om detta; inte för att påskynda åtgärder, utan för en väl avvägd bedömning.
So I suggest that we urge the Commission to hold a longer and deeper dialogue about this; not to precipitate action but to measured consideration.

Användningsexempel för "påskynda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm du vill påskynda uppdateringen av bakgrunden kan du spara bakgrunden i cachen.
Select this option to use the cache for accelerating the background's structure.
SwedishSveriges ambitioner att kunna påskynda processen på detta område är vällovliga.
Sweden's ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
SwedishEuropaparlamentet måste ta på sig en nyckelroll för att påskynda denna process.
The European Parliament must assume a key role in accelerating this process.
SwedishSveriges ambitioner att kunna påskynda processen på detta område är vällovliga.
Sweden' s ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
SwedishAnser kommissionen att Basel III kommer att påskynda sammanslagningar mellan banker?
Does the Commission consider that Basel III will accelerate mergers between banks?
SwedishVi måste uppenbarligen påskynda arbetet med att anta en gemensam invandringspolitik.
Obviously we need to proceed more quickly in adopting a common immigration policy.
SwedishLåt oss påskynda Serbiens integration, men utan att mildra kraven på något sätt.
Let us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
SwedishErt förslag är att påskynda saker och ting och öka produktionsmöjligheterna.
Your proposal is to speed things up and to increase production opportunities.
SwedishDet skulle således handla om att påskynda ett erkännande av deras kvalifikationer.
We therefore need to take action quickly so that their qualifications are recognised.
SwedishVi kommer att rejält påskynda anslutningsförhandlingarna under vårt ordförandeskap.
We want to push ahead with the accession negotiations during our presidency.
SwedishI Teheran bidrar ultimatum och hot enbart till att påskynda utvecklingen av kärnvapen.
In Tehran, ultimatums and threats only serve to speed up the nuclear arms race.
SwedishMot denna bakgrund är varje månad som vi kan påskynda en fördel för oss alla.
Against this background, every month in which we speed up is an advantage for us all.
SwedishDe svepskäl som angetts för att påskynda avregleringen är flygplansförseningarna.
The pretext for driving forward this liberalisation, furthermore, is delays in flights.
SwedishDetta skulle påskynda processen med att avhjälpa denna otillfredsställande situation.
It will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
SwedishHon har hävdat att detta skulle påskynda demokratiseringsprocessen i Turkiet.
She claimed that this would speed up the democratisation process in Turkey.
SwedishVad gör vi för att påskynda den internationella konferens som planeras i färdplanen?
What are we doing to speed up the international conference planned in the route map?
SwedishHastigheten har varit avgörande, och vi har svarat genom att påskynda vårt arbete.
Speed has been essential, and we have responded by accelerating our work.
SwedishOrdförandeskapet har exempelvis beslutat att påskynda arbetet på området för sprängämnen.
For example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
SwedishDetta inbegriper förslaget att påskynda utvecklingen av mer selektiva fiskemetoder.
It includes the proposal to fast-track the development of more selective fishing gear.
SwedishDet är utformningen för hur vi skulle vilja påskynda det som vi utför här.
That is the architecture of how we would like to accelerate what we do here.

Synonymer (svenska) till "påskynda":

påskynda
Swedish