SV påfallande
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

påfallande (även: grov, uppenbar, skamlös, flagrant)
Ett påfallande exempel är unionens hållning gentemot den turkiska regimen.
Its attitude towards the Turkish regime is a blatant example.
På detta område återstår också mycket att göra, för bristen på samordning är påfallande.
In this sector also more work needs to be done, because there is a blatant lack of coordination.
Detta var därför ett påfallande åsidosättande av EU-medborgarnas grundläggande rätt till lika tillgång till information.
This was therefore a blatant infringement of the European citizens' fundamental right to equal access to information.
Dåligt underhåll, förfall och fattigdom är i dag påfallande i hela Bulgarien.
These days, poor maintenance, decay and poverty are noticeable throughout Bulgaria.
Det är särskilt påfallande i samband med anställning av många människor från de nya medlemsstaterna.
This is particularly noticeable in relation to the employment of a large number of individuals from the new Member States.
Även i år är det påfallande, såsom också i luddiga ordalag sagts av revisionsrätten, att det inte finns någon revisionsförklaring.
It is noticeable again that this year, as the Court of Auditors has already expressed in rather vague terms, there is no Statement of Assurance.
För det andra måste alla annonser (tyvärr eller lyckligtvis) vara påfallande, attraktiva, ha slagkraft och fungera som blickfång.
Second, each advertisement (unfortunately or fortunately) must be obtrusive, attractive, striking and eye-catching.
Det är påfallande hur litet media uppmärksammar dessa kravaller.
It is striking how little interest the media show in these disturbances.
Därför är det desto mer påfallande att andelen av utsläpp ligger relativt högt.
It is therefore all the more striking that their contribution to emissions is relatively high.
Siffrorna är ännu mer påfallande när det gäller tredjelandsmedborgare.
The figures are even more striking in the case of non-EU citizens.
påfallande (även: påtaglig, omfattande, avsevärd, betydande)

2. "värd att uppmärksamma"

Det är också påfallande att det handlar om både nationella, regionala och lokala system.
What is also remarkable is that it covers both national, regional and local systems.
Det är påfallande att revisionsrättens förslag är för en egenförsäkring mot terrorism.
What is remarkable is the Court of Auditors ' proposal for self-protection against terrorism.
Det är påfallande att revisionsrättens förslag är för en egenförsäkring mot terrorism.
What is remarkable is the Court of Auditors' proposal for self-protection against terrorism.
Det mest påfallande är oklarheterna och avsaknaden av en tydlig disposition i de olika avsnitten.
It is notable for its ambiguities and lack of clear organisation in its sections.
Både det diplomatiska förfarandet och rättstvistförfarandet har varit påfallande framgångsrika.
Both the diplomatic and the litigation approaches have met with notable successes.

Användningsexempel för "påfallande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDessa prioriteringar saknas dock i budgetförslaget och, ännu mer påfallande, i rådets förslag.
We want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
SwedishEtt av de mest påfallande tecknen på detta är de många flickor som drabbas av anorexi.
One of the most astonishing indications of this is the number of girls suffering from anorexia.
SwedishDen ensidighet som ofta kännetecknar diskussionen är påfallande.
It is, however, surprising how often the discussion is typified by unilateral thinking.
SwedishEn påfallande inkonsekvens inom området för fordonsförsäkringar gäller tillfälligt boende.
One glaring inconsistency in the motor insurance field is in the area of temporary residency.
SwedishDet som är påfallande i den här debatten är att man glömmer bort syftet med det här direktivet.
What strikes me in the debate is that we seem to overlook the objective of this directive.
SwedishDet är på utbildningsområdet som könsklyftan blir påfallande tydlig.
It is in education that the gender gap becomes glaringly apparent.
SwedishMånga vittnesbörd som publicerades i tidningarna tyder på att det rörde sig om en påfallande brutalitet.
Numerous eye witness accounts printed in the newspapers talk of outright brutality.
SwedishVad som också är påfallande är att mellan 1998 och 2001 utnyttjades endast 70 procent av fångstkapaciteten.
Interestingly, only 70 % of the catch capacity was used between 1998 and 2001.
SwedishVad som också är påfallande är att mellan 1998 och 2001 utnyttjades endast 70 procent av fångstkapaciteten.
Interestingly, only 70% of the catch capacity was used between 1998 and 2001.
SwedishNågot mindre påfallande gäller det hittills tyvärr även för kommissionens framställningar.
That has also, alas, and to a somewhat lesser degree, been true of the statements from the Commission.
SwedishPåfallande ofta märker vi inte vad grannen gör.
It so happens that very often we fail to notice what our neighbours are doing.
SwedishRättsliga och inrikes frågor är ett påfallande exempel på detta.
Justice and home affairs are one outstanding example of this.
SwedishDe är påfallande i alla städer och gator vi besöker runtom i unionen, framför allt i Förenade kungariket.
They are evident in every town, city and street we go into across the Union, in particular the UK.
SwedishDessa prioriteringar saknas dock i budgetförslaget och, ännu mer påfallande, i rådets förslag.
These priorities are nevertheless absent from the draft, and most conspicuously so from the Council proposals.
SwedishDet som är påfallande i den här debatten är att man glömmer bort syftet med det här direktivet.
It aims to reinforce the internal market by promoting better harmonisation and by removing barriers to trade.
SwedishVi är en supermakt inom handel och bistånd, men vi är påfallande ofta osynliga inom GUSP och försvaret.
We are a superpower in trade and in aid, but we are very often nowhere to be seen in CFSP and defence.
SwedishStandarden på engagemang har varit långt ifrån perfekt men har ökat påfallande under de senaste åren.
The standard of responsiveness was far from perfect but has increased very significantly in recent years.
SwedishDenna påfallande måttfullhet döljer dock flera fällor.
This apparent moderation, however, conceals several traps.
SwedishDetta kan få påfallande följder, vilket vi fick uppleva när det gällde frågan om manipulering av könscellernas arvsmassa.
This can have disastrous results, as we found, for example, in the case of gene manipulation.
SwedishTänk på den påfallande positiva utvecklingen i Republiken Makedonien under de gångna, kritiska åren.
The decidedly positive developments in the Republic of Macedonia over the past critical years speak for themselves.