"på nytt" - Engelsk översättning

SV

"på nytt" på engelska

EN

SV på nytt
volume_up
{adverb}

på nytt (även: ånyo)
volume_up
afresh {adv.}
Börja nytt med öppenhet, demokrati och närhet till folket.
Begin afresh with openness, democracy and proximity to the people.
En konkurs behöver inte hindra en seriös företagare från att starta om nytt.
Bankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
Dessa organisationer finns nu redan, och behöver därför i många regioner inte alls skapas nytt.
These institutions are now in place and in many regions do not need to be established afresh.

Synonymer (svenska) till "på nytt":

på nytt
Swedish

Liknande översättningar för "på nytt" på engelska

adjektiv
English
adverb
English
preposition
nytt adjektiv
English

Användningsexempel för "på nytt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är vår roll, vilket för övrigt nytt har bekräftas av Amsterdamfördraget.
This is our role, confirmed yet again, I might say, by the Treaty of Amsterdam.
SwedishDet är därför vi i dag nytt måste diskutera en revidering av Lissabonstrategin.
This is why we are having to talk again today about revising the Lisbon Strategy.
SwedishSom ni vet har nu den portugisiska delegationen tagit upp detta förslag nytt.
Now, as you know, the idea has been put forward again by the Portuguese delegation.
SwedishOm det är så måste vi dock nytt tänka över den parlamentariska kontrollen.
If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
SwedishRegeringen måste också nytt ge oppositionspartierna tillgång till medierna.
The Government also needs to reopen access for opposition parties to the media.
SwedishOch i dag exploderar den nytt, denna gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
This common foreign and security policy has fallen to pieces once again today.
SwedishRegioner med bestående handikapp måste beaktas ett nytt sätt i stödpolitiken.
Regions with permanent handicaps must be regarded in a new way in aid policy.
SwedishI likhet med några andra har vi lagt fram de viktigaste ändringsförslagen nytt.
We, like a number of others, have retabled the most important amendments again.
SwedishI dag upprepar kommissionen nytt de åtgärder som den tidigare har meddelat oss.
Today, the Commission is reiterating the measures that it had announced to us.
SwedishDet behövs ett nytt perspektiv vår uppfattning om framsteg och utveckling.
What is needed is a fresh perspective on our concept of progress and development.
SwedishFru talman, vi kommer inte att nytt ta upp den debatt som avslutades i går.
Madam President, we do not wish to re-open a debate which was concluded yesterday.
SwedishFrankrike har sagt nej och Förenade kungariket uppmanas att lansera EU nytt.
France has said no and the United Kingdom is being asked to relaunch Europe.
SwedishDetta vittnar om att förtrycket ökar nytt i denna före detta spanska koloni.
This means that repression is once again intensifying in this former Spanish colony.
SwedishDet måste alltså nytt ske vid särskilda sammanträden av bilateralt slag.
It will thus need to be raised again in separate meetings of a bilateral nature.
SwedishSå snart som möjligt måste vi nytt diskutera och sedan godkänna det här ärendet.
We must discuss this matter again as soon as possible and then adopt a motion.
SwedishDärför kan jag inte godta några ändringar som nytt skulle ifrågasätta detta mål.
I cannot therefore accept any amendments that would jeopardise this objective.
SwedishRisken att Förenta staterna nytt kommer att använda utarmat uran är stor.
It seems very likely that the US will use ammunition with depleted uranium again.
SwedishVi har låg inflation, vi har nytt tillväxt och förhållandena är ganska stabila.
We have low inflation, we are returning to growth and things are reasonably stable.
SwedishNär det gäller resolutionen diskuterade min grupp denna nytt i går kväll.
On the subject of the resolution, my group discussed this again yesterday evening.
SwedishVi är inte här för att grunda EU nytt; låt oss använda en annan beräkningsmodell.
We are not here to re-found the EU. When we do, let us use different calculations.