SV

på grund av

volume_up
De saknar konkurrenskraft grund av sin föråldrade tekniska utrustning.
They are uncompetitive due to their obsolete technical equipment.
Många arbetare är arbetslösa grund av avregleringen och globaliseringen.
Many workers are unemployed due to liberalisation and globalisation.
Dessa inkomster sjunker grund av de många undantag som beviljas producenterna.
This revenue is falling due to the many exemptions granted to manufacturers.

Användningsexempel för "på grund av" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
The public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
SwedishKor håller på att bli en bristvara i norra Kenya grund av klimatförändringen.
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
SwedishDenna typ av teknik användas försiktigt grund av den enorma inverkan den har.
This type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
SwedishBonino beklagar att hon inte kan närvara här idag grund av rådets sammanträde.
Mrs Bonino regrets that she cannot be here today because of the Council meeting.
SwedishEn förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin grund av höga kostnader.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
SwedishKommissionen lade inte fram detta förslag grund av dogmatism eller envishet.
In making that proposal, the Commission was not driven by dogmatism or obstinacy.
Swedish grund av dessa problem kontaktade kommissionen de grekiska myndigheterna 2004.
Because of these problems the Commission contacted the Greek authorities in 2004.
SwedishDet är det, och det behöver det vara grund av detta särskilda ämnes betydelse.
It is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
SwedishJag kan försäkra er om att det inte är grund av bristande vilja i min grupp.
I can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
SwedishSpindelsilke har också stor potential grund av dess antiballistiska egenskaper.
Spider silks also have a lot of potential for their anti-ballistic capabilities.
SwedishDet lär till och med har skett avrättningar grund av vägran att odla potatis.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
SwedishFrågan är extremt kontroversiell, främst grund av dess egna förutsättningar.
This is an extremely controversial issue, primarily due to its own assumptions.
SwedishDetta kommer inte att lösa problemet med diskriminering grund av nationalitet.
This would not solve the problem of discrimination on the basis of nationality.
SwedishDetta har tagit lång tid grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
This has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
Swedish grund av den förseningen antog rådet förordningen utan att invänta vår åsikt.
Because of that delay the Council then adopted the regulation without our opinion.
SwedishSpanien har förändrat mycket, delvis grund av de senaste 30 årens demokrati.
Spain has changed a great deal, in part due to democracy in the last 30 years.
Swedish grund av det besöket kan jag säga att betänkandet inte alls är rent teoretiskt.
Because of this visit I can say that the report is not at all purely theoretical.
Swedish grund av bristen på tekniska resurser har de inte alltid blivit färdiga i tid.
These have not always been ready in time due to a lack of technological resources.
SwedishHästen har helt enkelt en extra näsborre som utvecklades grund av en ridolycka.
The horse just has another nostril that's developed because of a riding accident.
SwedishVi var oense om Irakfrågan grund av att vi saknade tillräcklig politisk vilja.
We had disagreements over Iraq because of a lack of sufficient political will.

Synonymer (svenska) till "på grund av":

på grund av

Liknande översättningar för "på grund av" på engelska

av preposition
av adverb
English
preposition