"oviktig" - Engelsk översättning

SV

"oviktig" på engelska

SV

oviktig {adjektiv}

volume_up
oviktig (även: fånig, trivial, strunt-)
oviktig (även: fånig, trivial, strunt-)
Om den irländska folkomröstningen är oviktig och obetydlig, varför hölls den då?
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, if the Irish referendum is unimportant and inconsequential, why was it held?
Ni måste emellertid säkerställa att denna vitbok inte bara förblir ett samrådsprojekt som är oviktigt och avskilt från samma människor som det försöker nå ut till.
However, you must ensure that this White Paper does not merely remain a consultation exercise, inconsequential and detached from the very same people whom it is trying to reach.
The role of education is not insignificant.
Vi talar inte om en oviktig fråga utan om den fria rörligheten, som är en av EU:s grundläggande principer.
We are not talking about something insignificant, but about one of the fundamental principles of the EU; freedom of movement.
Det är inte oviktigt för en Kyoto-känslig sektor.
This is not insignificant for a Kyoto-sensitive sector.
Därmed får myndigheterna en annan men inte oviktig funktion.
In this, governments will play a different, but no less important role.
Vissa personer som var för modernisering, inte minst deras ledare Stalin, ansåg att rätten till liv för människor med andra åsikter var fullständigt oviktig.
Some in favour of modernisation, not least their leader Stalin, considered the individual right to life of people who hold different views completely insignificant.
Champagne, ja men det är oviktigt; Chablis, det är inte alls viktigt; Sauternes, ännu mindre viktigt!
Champagne, why, that is insignificant; Chablis, that is not at all significant; Sauternes, even less so!
En andra aspekt som inte heller är oviktig är demokratisk kontroll, herr kommissionsledamot.
A second aspect, which is not unimportant either, Commissioner, is democratic control.
Frukt med annat ursprung är helt oviktig.
Fruit originating elsewhere is totally unimportant.
När allt kommer omkring är det en oviktig fråga.”
After all, it is such an unimportant issue.'

Användningsexempel för "oviktig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn andra aspekt som inte heller är oviktig är demokratisk kontroll, herr kommissionsledamot.
A second aspect, which is not unimportant either, Commissioner, is democratic control.
SwedishDärmed får myndigheterna en annan men inte oviktig funktion.
In this, governments will play a different, but no less important role.
SwedishI den vidare processen spelar givetvis USA en viktig roll, men EU: s insats är inte oviktig.
The USA will naturally play an important part in the continued process, but the EU's efforts are not unimportant.
SwedishI den vidare processen spelar givetvis USA en viktig roll, men EU:s insats är inte oviktig.
The USA will naturally play an important part in the continued process, but the EU' s efforts are not unimportant.
SwedishNär allt kommer omkring är det en oviktig fråga.”
SwedishFrukt med annat ursprung är helt oviktig.
Fruit originating elsewhere is totally unimportant.
SwedishÄven om många medlemsstater gör framsteg anser många, tråkigt nog, dessutom att den digitala agendan är oviktig.
On the digital agenda, although many Member States are making progress, it is sadly also seen by many as non-essential.
SwedishVi talar inte om en oviktig fråga utan om den fria rörligheten, som är en av EU:s grundläggande principer.
We are not talking about something insignificant, but about one of the fundamental principles of the EU; freedom of movement.
SwedishUtbildning spelar en inte oviktig roll.
SwedishOm den irländska folkomröstningen är oviktig och obetydlig, varför hölls den då?
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, if the Irish referendum is unimportant and inconsequential, why was it held?
SwedishVid sidan av det totala läget för den kommande regeringskonferensen är jag bekymrad över en liten, men tyvärr inte oviktig detalj.
Besides, the overall result of the coming IGC ministerial meeting, another small but unfortunately far from delicate detail is causing me some concern.
SwedishI vilken mån information är offentlig avgörs inte av mängden oviktig eller oomstridd information som görs tillgänglig på Internet.
The extent of disclosure of information is not determined by the quantity of unimportant or non-controversial information made available on the Internet.
SwedishJag menar inte alls att mejerikrisen är oviktig, utan att frågor som rör mänskliga rättigheter är av största politiska betydelse för oss alla.
I am not saying that the dairy crisis is not important, but a problem such as human rights is of paramount political importance to each one of us.
Swedish(NL) I vilken mån information är offentlig avgörs inte av mängden oviktig eller oomstridd information som görs tillgänglig på Internet.
The extent of disclosure of information is not determined by the quantity of unimportant or non-controversial information made available on the Internet.
SwedishEU kan för första gången påverka den politiska situationen i Vitryssland och därför är den politik Bryssel långt ifrån oviktig.
The European Union could be able for the first time to influence the political situation in Belarus and therefore the policy Brussels adopts is far from indifferent.
SwedishNär det gäller den politiska ekonomin är detta en inte oviktig fråga som har tagits upp i anslutning till diskussionen om pakten under året.
Furthermore, France and Germany have given undertakings to channel any effects of greater growth into deficit reduction, as requested by the Commission.
SwedishDetta må vara veckans sista debatt, och faktiskt årets sista debatt i detta parlament, men det handlar inte om någon obemärkt eller oviktig fråga.
This may be the last debate of the week and indeed the last debate of the year in this Parliament, but it is not on an obscure or unimportant issue.
SwedishBrottsbedömningen i ett land som kommer att företräda de demokratiska ambitionerna i många länder i Europa är därmed inte oviktig.
It is therefore not a matter of indifference how crimes are judged in a country that will be at the head of the democratic aspirations of all countries over a vast area of Europe.
SwedishEnligt min uppfattning avfärdas denna fråga ofta som oviktig och därför försumbar.
In my view, this is something that is often sidelined as unimportant and therefore negligible, and people tend to think that only small sums are involved.
SwedishJag säger nio och ett halvt eftersom Cypern går med delat, men det är en oviktig detalj, som vi inte bör tillåta fördunkla Storeuropas glans.
I say nine-and-a-half because Cyprus is joining as a divided country, but that is an insignificant detail, which we should not allow to overshadow the glory of Great Europe.

Synonymer (svenska) till "oviktig":

oviktig