SV

orsak [exempel]

volume_up
1. juridik
orsak (även: skäl, stämma)
volume_up
causa [ex.] (Latin)

Användningsexempel för "orsak" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMångfald är det som definierar den, inte en möjlig orsak till dess undergång.
Pluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.
SwedishEfter att ha arbetat i tretton månader blev hon avskedad utan varsel och utan orsak.
Thirteen months into the job she was dismissed without notice and without reason.
SwedishEn orsak är att människor nuförtiden är så otroligt medvetna om alternativen.
One reason is that more and more people are so painfully aware of the alternatives.
SwedishDet är av denna orsak som en strategiskt och utlösande taktik är viktig.
It is for these reasons that a strategic and catalytic approach is so important.
SwedishDet är emellertid ett tillstånd som förvärras utan orsak eller botemedel.
MS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
SwedishNu när vi har kommit fram till denna definition finns det ingen orsak att motarbeta den.
Now that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
SwedishEtt brotts politiska karaktär kan inte läggas fram som orsak till icke-utlämnande.
The political nature of the offence cannot be put forward as grounds for non-execution.
SwedishMen vi har trots allt ännu ingen orsak att sätta gränser för kråkornas skränande.
There is no reason for us yet, however, to prescribe limits for the noise made by crows.
SwedishDet är samma grundläggande orsak som så ofta gör individer till brottslingar.
It is the same root cause that so often turns individuals into criminals.
SwedishJag tror att en viktig orsak är att det inte finns någon känsla för EU och pengar.
I think that one important reason is that there is no sympathy for the EU and its money.
SwedishBränslepriserna är en orsak till de problem vi har, men de är inte den enda orsaken.
Fuel prices are one reason for the problems we have, but they are not the only reason.
SwedishVi behöver därför inte förundra oss över att vatten ofta är en orsak till krig.
It should, therefore, not surprise us that water is the cause of wars.
SwedishHög skatt och höga sociala avgifter är därför bara en orsak bland många andra.
High taxes and social charges are therefore only one reason among many.
SwedishSamexistens får inte vara en orsak till att ytterligare fördröja godkännandet av nya GMO.
Coexistence cannot be a reason to further delay the authorisation of new GMOs.
SwedishDärför att jag tror inte att det finns någon orsak att blanda in honom, eller min mor.
Because, really, I don't think there's any reason to involve him or my mom.
SwedishJag ser inte heller någon orsak till varför man skall skjuta upp detta betänkande.
I see no earthly reason, in any case, why we should adjourn the report.
SwedishJag ser ingen grundläggande orsak till att inte låta dem anslutas den 1 januari.
I cannot see any fundamental reason not to let them in on 1 January.
SwedishDenna export har en enda orsak, nämligen existensen av exportbidrag för denna hantering.
These exports have only one cause, the existence of export subsidies for this trade.
SwedishFör det andra: Detta är också en orsak till Eurocontrols bristande effektivitet.
Secondly, that is another reason for Eurocontrol' s poor efficiency.
SwedishFör det andra: Detta är också en orsak till Eurocontrols bristande effektivitet.
Secondly, that is another reason for Eurocontrol's poor efficiency.

Synonymer (svenska) till "orsak":

orsak
orsaka
orsakas
Swedish