SV

original {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Detta är enda sättet att förhindra EU 2020-strategin från att bli en dålig kopia av ett dåligt original.
This is the only way in which the EU 2020 strategy will succeed in not being a bad copy of a bad original.
Om du vill infoga en länk till en kopia av originalet markerar du den här kryssrutan.
Mark this field, if you want to insert a reference to the original's copy.
På detta sätt uppnår du t.ex. att en kopia av en rektangel som inte har roterats skapas i direkt anslutning till originalet.
This makes it possible for the copy of a non-rotated rectangle to be generated immediately after the original.
original (även: orginalkopia)
volume_up
master {substantiv} (original copy)
Ett original är oftast resultatet av en kreativ gärning och en förfalskning är det inte.
The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
Och det skulle kunna förklara skillnaden mellan ett original och en förfalskning.
And that could explain the difference between an original and a forgery.
Med ett tryck på en knapp kan du framställa en exakt klon av original-CD: n.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
2. vardagligt
original (även: vev, surkart, excentrisk person)
volume_up
crank {substantiv}
original (även: kuf)
volume_up
oddball {substantiv} [USA] [vard.]
3. "person", ironiskt
original
volume_up
specimen {substantiv} (person)
EN

original {adjektiv}

volume_up
First of all, should the original political objective not be renewed?
För det första: bör inte det ursprungliga politiska syftet förnyas?
This builds on the original proposal as presented at first reading in Parliament.
Detta bygger på det ursprungliga förslaget som framlades vid den första behandlingen i parlamentet.
None of the subsequent evidence or analysis has overturned that original assessment.
Denna första bedömning har inte ändrats av senare bevis eller analyser.
In any reform process there is an unavoidable gap between original design and effective implementation.
I varje reformprocess finns det en oundviklig klyfta mellan ursprunglig utformning och faktiskt genomförande.
Out of an original budget of EUR 969 million, the Commission has cut healthcare allocations to EUR 365 million.
Från en ursprunglig budget på 969 miljoner euro har kommissionen skurit ned hälsovårdsanslagen till 365 miljoner euro.
We have to reinstate Parliament's original position and the original Commission proposal.
Vi måste återinföra parlamentets ursprungliga uppfattning och kommissionens ursprungliga förslag.
Mr Newton Dunn, I am afraid to say that this is not an original idea.
Det är en idé som jag måste erkänna inte är särskilt originell.
I do not think I am being original when I say that politics is the art of the possible.
Jag tror mig inte vara särskilt originell om jag säger att politiken är det möjligas konst.
Mr President, there is a rather unusual, not to say original, question I should like to put to the European Commissioner.
Herr ordförande, en något speciell eller originell fråga till den europeiske kommissionsledamoten.
original (även: seminal)
They are the workshops which produce innovative ideas and original products.
De fungerar som drivhus för nytänkande och för nyskapande produkter.
The ELDR Group will stick to her original 'no-amendment' line.
ELDR-gruppen kommer att hålla fast vid hennes nyskapande "inga ändringsförslag"linje.
We need Europe to protect us, and to initiate and drive forward an original social model.
Vi behöver EU för att skydda oss och för att lansera och utveckla en nyskapande social modell.
original
And that could explain the difference between an original and a forgery.
Och det skulle kunna förklara skillnaden mellan ett original och en förfalskning.
It is correct under Amendment No 5 in Mr Wiebenga's original.
Där står det fel, medan Wiebengas original under nr 5 stämmer.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
Med ett tryck på en knapp kan du framställa en exakt klon av original-CD: n.
The Commission’ s original version on that point would have been much better than the compromise that was accepted.
Det är naturligt att bekämpa förskingring av medel, som ibland förekommer till och med på högsta regeringsnivå i vissa länder.

Användningsexempel för "original" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch det skulle kunna förklara skillnaden mellan ett original och en förfalskning.
And that could explain the difference between an original and a forgery.
SwedishMed ett tryck på en knapp kan du framställa en exakt klon av original-CD: n.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
SwedishEtt original är oftast resultatet av en kreativ gärning och en förfalskning är det inte.
The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
SwedishDärför skulle jag vilja behålla den tyska eller franska versionen som original och rösta om den.
I would therefore ask you to keep the German or French versions as they are and take a vote on them.
SwedishDär står det fel, medan Wiebengas original under nr 5 stämmer.
It is correct under Amendment No 5 in Mr Wiebenga's original.
SwedishDet är inte för att, eller inte bara för att jag är en snobb och vill skryta om att ha ett original.
That's not because, or it's not simply because, I'm a snob and want to boast about having an original.
SwedishKlicka på Visa original eller på X-ikonen om du vill stänga översättningsfältet och visa den ursprungliga webbsidan.
Click Showoriginal or the x icon to close the translation bar and view the original webpage.
SwedishDetta är enda sättet att förhindra EU 2020-strategin från att bli en dålig kopia av ett dåligt original.
This is the only way in which the EU 2020 strategy will succeed in not being a bad copy of a bad original.
SwedishI många fall är Europa det original som många andra imiterar, och vi bör tvinga dem att betala för detta.
In very many cases, Europe is the original that many others imitate, and we should make them pay us for that.
SwedishDärför lade man ut dem på nätet så att samtliga medborgare kunde se varenda bilaga i original där.
The documents were therefore posted on the Internet so that any citizen could see each and every original document there.
SwedishMen om du äter mer vill man ha original.
But if you're eating more, you want the original.
SwedishBert Herzog gjord av tangenter i original.
SwedishEfter påverkan från påtryckningsgrupper har ett ändringsförslag lämnats in som avser en text som inte är ett original.
Under pressure from pressure groups, an amendment has been tabled which is an amendment to a text that is not the original text.
SwedishSour cream and onion eller original?
SwedishVi tycker också att frågan om vad som betraktas som original är en renodlad kulturfråga och måste beslutas nationellt.
We also think that the issue of what is to be considered original is manifestly a cultural issue which should be resolved at National level.
SwedishMen jag vill insistera på följande: Punkt 15 i original - med all respekt för kollegan Weiler -, har vi ännu inte röstat om i sin helhet.
But I must insist - with due respect to Mrs Weiler: there has not been a vote on paragraph 15 in the original as a whole.
SwedishI dialogrutan för rättstavning överförs ordet som först var markerat som okänt / felaktigt (Original) till inmatningsraden (Ord).
In the Spelling dialog, the word that was originally marked as unknown/incorrect (original) will be transferred to the input row (word).
SwedishAlla plattor är original.
SwedishI Gmail kan du ta reda på den verkliga e-postavsändaren genom att klicka på snabbmenyn bredvid tidsstämpeln "svar" och sedan välja "visa original".
To find the true sender of an email in Gmail, click the drop-down next to the time stamp labeled 'reply', and select 'show original'.
SwedishJag ber därför om att vi röstar om Chanteries ändringsförslag i original, och sedan, eftersom det nämligen inte kommer att få majoritet, om min originaltext.
So I request that we put Mr Chanterie's amendment to the vote in the original text, and then, because it will not get a majority, vote on my original text for paragraph 29.

Synonymer (svenska) till "original":

original

Synonymer (engelska) till "original":

original
origin
originally