SV

organisation {utrum}

volume_up
1. allmänt
Sverige representeras i denna organisation av Sveriges Gerontologiska Sällskap.
Sweden is represented in this organization by the Swedish Gerontological Society.
Riktig organisation gällande introduktionen av den gemensamma valutan behövs.
There needs to be appropriate organization concerning the introduction of the Euro.
En organisation som Bovag i Nederländerna skulle kunna förena sig med det synsättet.
An organization such as BOVAG in the Netherlands would concur with such a view.
Denna organisation har nyligen gått till angrepp ännu en gång.
That establishment recently reacted aggressively once again.
Kommissionen stöder initiativ från icke statliga organisationer för att främja inrättandet av ICC.
The Commission supports NGO initiatives that promote the establishment of the ICC.
Dessa projekt har lett fram till inrättandet av användbara nätverk och gränsöverskridande samarbete mellan icke-statliga organisationer.
These projects have led to the establishment of useful networks and cross-border cooperation between non-governmental organisations.
organisation
volume_up
system {substantiv} (orderly methods)
Det är fråga om en otroligt odemokratisk organisation i en otroligt central ställning.
This is an incredibly undemocratic system in an incredibly important role.
Neuroanatomi är studiet av nervsystemets anatomiska organisation.
Neuroanatomy is the study of the anatomical organization of the nervous system.
Skulle kommissionen vara beredd att ta bort ersättningsjordbruksprodukter från denna organisation?
Would the Commission be prepared to remove agricultural substitute products from this system?
Det finns en organisation i Nordirland som sponsras och finansieras av staten.
There is a body in Northern Ireland which is government -sponsored and -financed.
När det gäller den organisation ni vill ha, behöver ni inte leta efter andra modeller.
As regards the body you wish to establish, do not go looking for other models.
IASCF och dess underliggande ingående organ IASB är en oberoende organisation.
The IASCF and its underlying constituent body, the IASB, is an independent organisation.
2. bildligt
organisation (även: maskin, apparat, robot)
EN

organisational {adjektiv}

volume_up
organisational
This provides the means and opportunity to further strengthen the renewal process of the European Investment Bank's organisational, supervisory and core structure.
Fördraget gör det möjligt att ytterligare stärka förnyelseprocessen för Europeiska investeringsbankens organisations-, tillsyns- och kärnstruktur.

Användningsexempel för "organisation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSverige representeras i denna organisation av Sveriges Gerontologiska Sällskap.
Sweden is represented in this organization by the Swedish Gerontological Society.
SwedishDet finns en organisation i Nordirland som sponsras och finansieras av staten.
There is a body in Northern Ireland which is government -sponsored and -financed.
SwedishEtt stödprogram på två år ger ingen finansiell trygghet för någon organisation.
A two-year aid programme does not provide financial security for any organisation.
SwedishVåra medlemsstater är de verkliga ägarna till Förenta nationerna som organisation.
Our Member States are the real owners of the United Nations as an organisation.
SwedishDenna dåliga organisation av debatten ger mig mod att göra mitt andra påpekande.
This poor organisation of the debate encourages me to make a second comment.
SwedishDet är en nationell organisation som har dragit stor fördel av Daphneprogrammet.
It is a national organisation which has benefited greatly from the Daphne programme.
SwedishOm vi tror på Förenta nationerna måste vi stödja och förstärka denna organisation.
If we believe in the United Nations, we must support it and we must strengthen it.
Swedish- en internationell ekonomisk organisation för internationell ekonomisk stabilitet,
- an international economic organisation for international economic stability;
SwedishDet är mycket viktigt att denna organisation påbörjar sitt arbete snarast möjligt.
It is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.
SwedishDärutöver måste regimen själv erkänna att den är en politisk/militär organisation.
Besides, the regime itself recognises that it is a political/military organisation.
SwedishVi kan inte påstå att en enda organisation företräder alla europeiska kvinnor.
We cannot affirm that one sole organisation represents all of Europe's women.
SwedishEn organisation som Bovag i Nederländerna skulle kunna förena sig med det synsättet.
An organization such as BOVAG in the Netherlands would concur with such a view.
SwedishUtbildningssystemets innehåll och organisation tillhör medlemsstaternas behörighet.
The content and organisation of education is the competence of Member States.
SwedishRiktig organisation gällande introduktionen av den gemensamma valutan behövs.
There needs to be appropriate organization concerning the introduction of the Euro.
SwedishDärför bör avdelningen för yttre åtgärder också stödjas av denna organisation.
Therefore, the External Action Service should also be supported by this organisation.
SwedishHar kommissionen övervägt möjligheten att ersätta ENISA med en annan organisation?
Is the Commission thinking about replacing ENISA with another organisation?
SwedishTurismen i Europeiska unionen har ingen egen organisation.
Mr President, tourism in the European Union does not have its own fundamental law.
SwedishMensa, som ni vet, är en internationell organisation för människor med mycket hög IQ.
Mensa, as you know, is an international organization for people with very high IQ.
SwedishDet som räknas vid konstituerandet av varje organisation eller förening är dess mål.
What counts when setting up an association or any kind of body is its object.
SwedishSådana institutioner kan inte ersättas med någon marknadsorienterad organisation.
Such institutions cannot be replaced by any market-oriented organisation.

Synonymer (engelska) till "organisational":

organisational
organiser
business organisation