"ordna till" - Engelsk översättning

SV

"ordna till" på engelska

SV

ordna till {verb}

volume_up

Användningsexempel för "ordna till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm vi vill ordna saken till nästa gång kanske de kan närvara nästa år.
If we want to organise it for the next time, they could maybe be present next year.
SwedishDet är inte något som inte existerade och nu skall vi ordna till det.
We are not now going to construct something which did not already exist.
SwedishJag blev då lovad att det skulle ordna upp sig till det här sammanträdet.
I was promised that the matter would be cleared up by this sitting.
SwedishVi lade ned våra röster när det gällde ändringsförslagen om att ordna folkomröstningar om förslaget till konstitution.
We abstained on the amendments proposing to organise referenda on the draft Constitution.
SwedishNi behöver alltså mana på era kolleger att ordna en finansiering till de förslag ni kommer att lägga fram för oss.
You will thus have to encourage your colleagues to see to it that the proposals you make to us are going to be financed.
SwedishNi behöver alltså mana på era kolleger att ordna en finansiering till de förslag ni kommer att lägga fram för oss.
Just one example - and it is one of the mechanisms central to your proposals - is that of the information and knowledge society.
SwedishSe till att ordna detta.
SwedishDet var perioden efter verkställandet av arresteringsordern som var problematisk och som vi försöker ordna till i denna debatt i dag.
It was the period after the execution of the arrest warrant which was problematic, and which we are trying to fix today in this debate.
SwedishDet börjar redan med de enklare problemen, som att ordna en andra anslutning till bostaden som inte överstiger den enkla familjens budget.
This relates even to minor problems, such as a second home telephone line that does not cost more than an ordinary family can afford.
SwedishAndra medlemsstater bör följa detta exempel och vi ber också kommissionen att snabbt ordna med hjälp till dem som är utsatta för politiska förföljelser.
Other Member States should follow this example, and we also ask the Commission to provide rapid help to the politically persecuted.
SwedishDärför jobbar vi på att ordna budgetmedel till dessa projekt, men vi måste bli bättre på att förklara för EU:s medborgare varför de behövs.
This is why we are working to get the budget lines for those issues, but we have to explain better to European citizens why these projects are needed.
SwedishMen jag har redan i fem år bett om förslag för att kanske ordna det hela till förmån för de små bokhandlarna, men jag väntar fortfarande.
But for five years now, I have been asking for proposals so that things can perhaps be resolved to the benefit of small booksellers, and I am still waiting.
SwedishDärför är min djupa vädjan till kommissionen och till rådet: Hjälp till att ordna ett särskilt möte där man tar upp romernas situation.
The profound appeal I am making to the Commission and the Council is therefore as follows: help arrange a special meeting where the Roma's situation can be discussed.
SwedishHan var med och övertalade några av rebellgrupperna att ge upp sin väpnade kamp och hjälpte till att ordna frisläppandet av gisslan i juni förra året.
He had been instrumental in persuading some of the rebel groups to give up their armed struggle and had helped to secure the release of hostages last June.
SwedishNär det gäller en sak som denna måste vi förstå att folk kommer att ställa frågor och att den här typen av lösning inte kan ordna allt till allas fullständiga belåtenhet.
We must understand that on issues of this kind, the people will ask questions, and that this type of solution cannot regulate every aspect to every individual's full satisfaction.
SwedishFör att uppnå detta anser vi att syftet med regeringskonferensen bör begränsas till att "ordna upp" de återstående punkterna från Amsterdam, plus ett litet antal andra punkter.
In order to achieve this, we believe that the scope of the IGC should be restricted to "tidying up" the outstanding points from Amsterdam, plus a small range of other issues.
SwedishFramför allt måste vi öka vårt stöd för att snabbt ordna val och se till att de genomförs, något som jag hoppas ska kunna leda till att den korrupta politiska eliten kan bytas ut.
Above all, we have to increase our support to organise elections quickly and complete these elections, which, I hope, should enable a corrupt political elite to be replaced.
SwedishJag tror att, även om vissa vill se blod flyta omedelbart, så är det många som är mer intresserade av att se förslag som syftar till att ordna upp situationen.
I believe, ultimately, that although there are some who want to see heads roll immediately, there are many who would be more interested in seeing proposals in place that might remedy the damage.
SwedishFör att uppnå detta anser vi att syftet med regeringskonferensen bör begränsas till att " ordna upp " de återstående punkterna från Amsterdam, plus ett litet antal andra punkter.
In order to achieve this, we believe that the scope of the IGC should be restricted to " tidying up " the outstanding points from Amsterdam, plus a small range of other issues.
SwedishDet kommer vi också att ordna, det ser vi till, och ni kommer för första gången att få uppleva det när sedan TAC och kvoter i slutet av året fastslås för nästa år.
We shall be making the arrangements, we shall be taking care of this and the first time it will affect you will be when the TACs and quotas are set at the end of this year for the coming year.