Ordna namnskyltarna bredvid respektive ovanför varandra så att de är centrerade.
Arrange the boxes next to each other, or above one another, so that each is centrally aligned.
Vem som sedan i slutändan kommer att ordna det rättsligt, det kommer vi säkert att diskutera.
If the aim is to ultimately arrange things legally, then you can bet we will fall out over this.
Det torde inte vara alltför svårt att ordna.
And I'm sure you will not find this too difficult to arrange.
Det är inte alla som har pengar och möjlighet att ordna detta själva.
Not everyone has the money and the opportunity to be able to arrange this for themselves.
Jag vill tacka för att vi kunde ordna detta på ett bra sätt.
Mr President, I wish to thank you for enabling us to arrange this properly.
Jag vill be er att ordna detta med det ansvariga generaldirektoratet på detta område.
I would like to ask you to arrange this with the Directorate General responsible for this area.
Det är dem vi borde göra ansvariga för att ordna en fristad i regionen, inte oss själva.
It is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
Det skall motivera dem att ordna en stabil valuta som tecken på en sanerad och mot korruption beständig ekonomi.
It should motivate them to gain stable currencies as signs of restructured economies, able to hold their own against the competition.
Vi kommer att ordna en debatt med kommissionen och rådet den 6 oktober samt utarbeta initiativbetänkandet under kommande månader.
We will hold the debate on 6 October with the Commission and the Council; the own-initiative report will be prepared in the months to come.
Använd bokmärkeshanteraren om du behöver ordna dina bokmärken och mappar.
Use the bookmark manager to organize your bookmarks and folders.
Om du t.ex. vill ordna händelser efter sida och typ av händelse, kan du ordna en hierarki så här:
For example, if you wish to organize events by page > type of event, you might organize a hierarchy along these lines:
Du kan även använda Gallery för att ordna animerade GIF-bilder.
You can also organize your animated GIFs in the Gallery.
Ingen kan ordna upp världen på egen hand, herr talman.
Nobody can regulate the world on their own.
Så får det inte vara, och jag ber er, herr Prodi, att ordna upp detta förnuftigt.
This is just not on, and I would ask you, Mr Prodi, to regulate the situation in a sensible way.
Hela processen skulle leda till att vi själva fick mod att ordna sakerna övertygande och öppet.
The result of the whole operation should be that we ourselves have the courage to regulate our affairs convincingly and transparently.
Kommissionen kan emellertid inte ensam ordna det.
However, the Commission alone will be unable to see them through.
Naturligtvis, fru Maij Weggen, det skall vi ordna.
Certainly, Mrs Maij-Weggen, we will see to that.
Jag instämmer fullständigt: vi bör sätta oss ned och titta på den och ordna med de praktiska detaljerna.
We should now sit down and see how we can put our principles into practice.
Vi får fundera över om man kan ordna detta på ett liknande sätt.
We shall consider whether a similar body could be set up.
Eftersom ett tydligt svar innebär att människor kan ordna sina transaktioner enligt det ramverk som vi har tagit fram.
Because with a clear answer people can arrange their transactions around the framework that we have set up.
Han har bestämt sig för att ordna upp dessa frågor, om inte den av presidiet tillsatta arbetsgruppen inte förmår uträtta något.
He has decided to put these matters in order if the working party set up by the Bureau does not achieve anything.
Föredraganden har redan tagit upp några frågor som vi vill ordna upp med hjälp av ändringsförslagen.
The rapporteur has already discussed a number of points that we still hope to settle through amendments.
Framför allt: Jag undrar om Europa är tillräckligt starkt för att kunna ordna upp i de inre angelägenheterna?
I do however ask myself whether Europe is in fact strong enough even to settle its own internal affairs.
Därför tror jag att det är viktigt att ordna upp detta, så att vi på sikt inte har någon vilseledande information.
For this reason, I think it is important that we settle this matter to avoid misunderstandings in the future.
Jag har känslan av att de hoppas och tror att vi kan ordna upp saker och ting tillsammans.
I have the feeling that they hope and believe that we can sort things out together.
I feel Parliament must sort this out.
Jag vill be ministern att ordna upp den nationella fördelningsplanen.
Please Minister, sort out your national allocation plan.
Hittills har ingen större insats för att förebygga katastrofer och ordna de hydrogeologiska förhållandena gjorts.
No preventive or hydrogeological work of substance has been carried out thus far.
Vi måste därför också ordna med lagliga invandringsvägar för människor som söker arbete.
We therefore also need to provide legal immigration routes for people looking for work.
När Lewis and Mitch Gilliam har jobbat med att ordna röster...
While Lewis and Mitch Gilliam have been working the campaign trail...
Eftersom han måste ordna upp den här härvan, bör vi nu höra från honom hur han kommer att gå tillväga.
But now, as he has to clear up this mess, we ought to hear from him how he will do so.
Om det är ett toppmöte i morgon bör de gå upp tidigt eller ordna saker och ting på något annat sätt.
If there is a Summit tomorrow, they should get up early or arrange things in some other way; but where they should be today is here.

Användningsexempel för "ordna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet gläder mig att parlamentet har lyckats ordna förhandlingar med rådet.
I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.
SwedishFör att ordna finansieringen behövs det åtaganden från myndigheternas sida.
We need commitment from the government if we are to get the funding together.
SwedishJag vill tacka för att vi kunde ordna detta på ett bra sätt.
Mr President, I wish to thank you for enabling us to arrange this properly.
SwedishOm vi vill ordna saken till nästa gång kanske de kan närvara nästa år.
If we want to organise it for the next time, they could maybe be present next year.
SwedishJag har känslan av att de hoppas och tror att vi kan ordna upp saker och ting tillsammans.
I have the feeling that they hope and believe that we can sort things out together.
SwedishEnligt artikel 24 måste flyktingfonden ordna ekonomisk solidaritet.
Pursuant to Article 24, the Refugee Fund has to provide for financial solidarity.
SwedishOrdna namnskyltarna bredvid respektive ovanför varandra så att de är centrerade.
Arrange the boxes next to each other, or above one another, so that each is centrally aligned.
SwedishIbland lyckas slumpen ordna det mycket bättre än den politiska logiken i det här Europa.
Things sometimes happen better by chance than by Europe's political logic.
SwedishVi måste därför också ordna med lagliga invandringsvägar för människor som söker arbete.
We therefore also need to provide legal immigration routes for people looking for work.
SwedishUtan hjälp utifrån kommer det att ta ännu längre tid att ordna upp situationen.
Without outside help it will take even longer to put things right.
SwedishJag skulle vilja be talmannen att ordna det här bättre med Air France.
I would ask the President to come to a better arrangement with Air France.
SwedishBörjar vi snoka kommer han att lägga ner affärerna och ordna leveranser från annat håll.
We snoop around, he'll close down and get his shipments from elsewhere.
SwedishSå får det inte vara, och jag ber er, herr Prodi, att ordna upp detta förnuftigt.
This is just not on, and I would ask you, Mr Prodi, to regulate the situation in a sensible way.
SwedishDet är dem vi borde göra ansvariga för att ordna en fristad i regionen, inte oss själva.
It is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
SwedishFör det första måste vi ordna bra och tillräcklig forskning för att överbrygga kunskapsklyftan.
Firstly, we must provide for valid and adequate research to close the knowledge gap.
SwedishDet är inte något som inte existerade och nu skall vi ordna till det.
We are not now going to construct something which did not already exist.
SwedishJag vill be er att ordna detta med det ansvariga generaldirektoratet på detta område.
I would like to ask you to arrange this with the Directorate General responsible for this area.
SwedishJag blev då lovad att det skulle ordna upp sig till det här sammanträdet.
I was promised that the matter would be cleared up by this sitting.
SwedishDet är inte alla som har pengar och möjlighet att ordna detta själva.
Not everyone has the money and the opportunity to be able to arrange this for themselves.
SwedishJag hoppas därför att ni eller er efterträdare kommer att ordna upp detta.
I hope that you or your successor will clear this up accordingly.