SV

område {neutrum}

volume_up
område (även: plats, yta, gård, distrikt, kvarter, trakt)
volume_up
area {substantiv}
EU tar ifrån Europas medborgare deras nationella självbestämmande på område efter område.
The EU is removing Europeans’ national self-determination in area after area.
. – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
område efter område får vi nu gemensamma minimiregler för medlemsländerna.
In area after area, we are now obtaining common minimum regulations for the Member States.
Vi måste erkänna behovet av ett europeiskt område för säkerhet inom fysisk planering.
We must recognise the need for an area of security in the field of town and country planning.
Konsekvensbedömning är ett särskilt område som nu är av intresse för mitt land, Irland.
Impact assessment is a particular area of current interest for my country, Ireland.
Mitt land intar exempelvis en ledande position inom detta område.
My country, for example, has taken a leading role in this area.
område (även: sfär)
Vi befinner oss inte på vetenskaplig mark, utan på trons område.
We are not in a domain of science but in a domain of belief.
Dessa visade sig gälla vidmakthållandet av prioriteringar per konstnärligt område.
The operators expressed reservations concerning retaining priorities by artistic domain.
Inom detta område föreligger en hel rad andra värdefulla förslag.
A whole series of other valuable proposals in this domain are on the table.
Alla har någon sorts talang, i någon utsträckning, inom något område.
Everyone has a talent to some extent, in a special way, of a different kind.
I betänkandet undviker man i stor utsträckning att erkänna Rysslands verkliga roll i detta område.
The report has to a great extent avoided acknowledging Russia's real role in this region.
I viss mån påverkar detta hur vi bäst kan utnyttja detta område.
To some extent that affects how we can best utilise this area.
Ärligt talat, den europeiska miljölagstiftningen på detta område fungerar inte.
Quite plainly, European environment legislation in this field is not working.
Planerar kommissionen några lagstiftningsinitiativ inom detta område?
Does the European Commission envisage any legislative initiative in this field?
På er dagordning finns flera utmaningar, huvudsakligen på miljöpolitikens område.
On your agenda you have several challenges, mainly in the field of environment policy.
område (även: del, allt, massa, mängd, gäng, plats, öde, andel, tomt, samling)
volume_up
lot {substantiv}
Det finns mycket att vinna på att dela erfarenheter inom detta område.
There is also a lot to be gained from the sharing of experience in this field.
Mycket beror på inställningen och beteendet inom industrins operativa område.
A lot depends on the approach and the behaviour of the operative field in our industry.
Detta är ett område inom europeisk politik som många medborgare är mycket oroade över.
This is an area of European policy that a lot of citizens are very worried about.
område (även: distrikt, trakt)
Det område ni kommer från, och det område jag själv kommer från, hör ju dit.
The region which you come from and the region which I come from are just such regions.
Det är ett område som betraktas med viss känslighet i detta område.
It is an area regarded with some sensitivity in this region.
Med andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.
In other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.
I kombinationsfältet Område kan du välja ett område i det valda dokumentet.
You can select a named section of the document in the Section combo box.
Det går även att infoga ett område från ett annat textdokument som område.
A section from another text document can also be inserted as a section.
Om textmarkören exempelvis står i ett namngivet område, visas namnet på området här.
When the cursor is in a named section, the section name appears here.
område (även: sektor, avsnitt)
volume_up
sector {substantiv} (a part of something)
område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
Inom detta område finns allvarliga demokratiska brister i samtliga kandidatländer.
There is a serious democratic deficit in this sector in all the candidate countries.
Det finns knappast ett område där detta är så sant som i transportsektorn.
There is hardly a sector in which this is more pertinent than the transport sector.
område (även: krets, gebit)
volume_up
sphere {substantiv} [bild.] (area)
Att granska vårt sociala område: vilka hinder står i vägen för ett mer enat EU?
To review our social sphere: what are the obstacles to a more united Europe?
Inte minst på utrikespolitikens område avges olika löften.
It is especially in the sphere of foreign policy that a variety of promises are given.
Även inom detta område måste varje dokument prövas enskilt.
In this sphere, too, every document must be examined individually.
Schengenområdet utgör ett område med garanterat fri rörlighet för personer.
The Schengen area represents a territory where the free movement of persons is guaranteed.
Att bygga murar och nya bosättningar på ockuperat område bidrar inte till fred.
Building walls and new settlements on occupied territory does not contribute to peace.
Förslag och åtgärder på detta område skall inte bara begränsas till Europeiska unionens område.
Proposals and actions in this field should not simply be confined to the territory of the European Union.
område (även: avdelning, departement, fack)
Jag välkomnar det faktum att kommissionär Patten och hans avdelning arbetar inom detta område.
I welcome the fact that Commissioner Patten and his department are working in this area.
Pedagogisk forskning om barn (PeDiUS) är ett omfattande område vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
Pedagogic research on children (PeDiUS) is an extensive area of the Department of Behavioural Sciences and Learning.
Detta är ett område där våra avdelningar ibland har begått fel, även i det förgångna.
This is an area in which our departments have sometimes made errors, including in the past.
På detta område är rådets senaste riktlinjer för den tredje vägen inte särskilt hoppingivande.
And the latest direction taken by the Council, the third way, is not very reassuring.
Håller han med om att det brådskar med en ordentlig reglering av tjänsterna på detta område?
We all have to work in that direction, both within the high-level group and the Commission itself.
Snälla ni, ge oss politisk vägledning i ett tidigt skede, helst redan nu, om detta mycket komplicerade område.
Please, political direction early - now, if possible - on this very difficult area.
Det har att göra med behovet av att ha någon form av arbetsdelning inom ett så viktigt område.
It has to do with the need to have some kind of division of labour in such an important area.
Detta område är forskningsstyrt, och därför är åtskillnaden mellan grundforskning och tillämpad forskning i praktiken föråldrad.
This area is researcher-driven, so the division between basic and applicable research is practically outdated.
Vi har uppnått resultat på ett område där det till synes fanns oöverstigliga splittringar: europeiskt försvar.
We have obtained results in an area where there were seemingly insurmountable divisions: European defence.
Den europeiska textilsektorn är också ett gott område för detta syfte.
The textile industry in Europe is a fertile breeding ground.
Det europeiska området bör även utformas med de aktörer som befinner sig på detta område.
The European area must also be established with the actors who are present on the ground.
Jag hoppas att behoven på detta område kommer att tillgodoses genom konkreta åtgärder.
I hope that this ground can be made up in practice as well.
volume_up
ball park {substantiv} [USA]
område (även: slag, boxen, distrikt, zon, rem, skärp, drivrem)
volume_up
belt {substantiv}
Med tanke på den nuvarande konjunktursvackan måste medlemsstaterna dra åt svångremmen, och Europeiska unionen kan inte sacka efter på detta område.
In view of the economic recession, Member States are having to tighten their belts, and the European Union cannot lag behind in this.
Jag kommer från ett område i en delstat, där det för tio år sedan inte alls fanns barnstolar och fasthållningsanordningar för barn, och där rullbälten hörde till bilarnas lyxutrustning.
I come from part of a country where there were no child seats or child restraint systems at all ten years ago and retractable seat belts were a luxury.
område (även: jordlott)
volume_up
block {substantiv} [AUS]
Detta är ännu ett område där EU kan stå i förgrunden för reformen, genom att stödja den och nå positiva resultat och lösningar.
I believe, as many of you have said, that the UN is an essential building block of a globalised world.
Hittills är Europeiska unionen det enda område som antagit bindande mål som nu omvandlas till lagstiftning.
So far, the European Union is the only block that has committed to binding targets that are now translated into legislation.
Sokrates är en viktig hörnsten för kunskapens Europa på allmänbildningens område, precis som Leonardo är det på yrkesutbildningens område.
One major building block on the way to creating a Europe of knowledge is the Socrates programme for general education, as Leonardo is for vocational training.
område (även: gren, avdelning, kvist, förgrening)
Vi måste i stället integrera industrin i detta område med höga, men genomförbara normer.
Rather, we must take this branch of industry with us in integrating high but feasible standards.
Ett annat område som jag vill belysa är åtagandet att omarbeta EU:s budget genom en radikal reform.
Another area I wish to highlight is the commitment to reshape the EU budget with a root-and-branch reform.
Med tanke på detta är det kanske inte förvånande att den gränsöverskridande verksamhetens omfattning på detta område är mycket begränsad.
With this in mind, it is perhaps not surprising that the volume of cross-frontier business in this branch is very limited.
Oavsett den nationella lagstiftningen på detta område anser jag att vi absolut måste vidta åtgärder även på gemenskapsnivå.
There is also a circuit of counterfeit, fictitious medical opinions, which result in a threat to the life of the person accepting the pharmaceutical product.

Användningsexempel för "område" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedishområde efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
SwedishDetta gäller även för de brottmålsdomstolar som utreder fall inom detta område.
This is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.
SwedishVi har ett integrerat område här och vi behöver därför ha en gemensam strategi.
We have an integrated area here and we therefore need to have a common approach.
SwedishPå ett historiskt område – utvidgningen – har vi utfört stora saker tillsammans.
In one historic area – that of enlargement – we achieved great things together.
SwedishKommissionen hänvisar till ett mycket viktigt område, nämligen handelspolitiken.
The Commission is addressing a very important area, that is, commercial policy.
SwedishBehoven hos vår miljö och biologisk mångfald bör vara avgörande på detta område.
The needs of our environment and biodiversity should be paramount in this area.
SwedishDetta är den nya tanke som måste prägla medlemsstaternas politik på detta område.
This new concept should also inform corresponding policies in the Member States.
SwedishMed andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.
In other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.
SwedishJag gratulerar kommissionär Monti till den inställning han har inom detta område.
I congratulate Commissioner Monti for the stance that he has taken in this area.
SwedishI Sverige har vi ganska nyligen genomfört en lagstiftning på skogsbrukets område.
We have quite recently introduced legislation in Sweden for the forestry sector.
SwedishDet är viktigt att vi inte går in i en period utan lagstiftning på detta område.
It is essential that we do not have a period without legislation in this field.
SwedishPolitiska principer är av yttersta vikt på detta område, t.ex. i fallet Darfur.
Policy is extremely important in this field, for example in the case of Darfur.
SwedishVi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
We fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
SwedishVi har följt utvecklingen inom detta känsliga område med avsevärd uppmärksamhet.
We have followed developments in this sensitive field with considerable attention.
SwedishVi måste bli effektivare på detta område, vi måste öppna Donau för trafik igen.
We must increase our efficiency in this area. We must reopen the Danube to boats.
SwedishKommissionen måste fundera över det bästa sättet att gå vidare på detta område.
The Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
SwedishPå detta område förväntar sig parlamentet kraftfulla åtgärder och förbättringar.
Parliament expects to see energetic measures and strong improvements in this area.
SwedishDet har man gjort på inflationens område och när det gäller budgetunderskotten.
That has been done in the area of inflation and with regard to budget deficits.
SwedishDet säger jag, som kommer från att alpint område, där skogen är mycket viktig.
I say this as someone who comes from the Alps, where forests are very important.
SwedishVi vet alla att transporter är ett område där koldioxidutsläppen måste minskas.
We all know that transport is one area where CO2 emissions need to be reduced.