SV

omkring {preposition}

volume_up
1. allmänt
omkring (även: runt, runtom, runtomkring)
Och det är möjligt, givetvis, att öka tätheten på de samhällen vi har omkring oss.
And it is possible, of course, to increase the density of the communities around us.
I december drabbades omkring 87 procent av Portugals territorium av extrem torka.
In December, around 87 % of Portuguese territory was suffering from extreme drought.
En tillväxt på omkring 3 procent skulle minska arbetslösheten påtagligt.
A growth rate of around 3 % would reduce unemployment perceptibly.
När allt kommer omkring är denna förhandlingsrunda en utvecklingsrunda.
Finally, this trade round is a development round.
Resultaten av analysen skall föreligga omkring mitten av år 2001.
The results of the analysis should be available round about the middle of 2001.
Jag upprepar: Jag tittade mig särskilt omkring i salen.
But let me repeat that I did look round the Chamber myself.
2. "i måtts- och tidsuttryck"
omkring (även: om, runt i, runtomkring)
Det finns omkring 135 000 jordbrukare, omkring 135 000 hektar.
There are about 135 000 farmers, about 135 000 hectares.
Det förekommer omkring 50 000 dödsfall per år, och omkring 2 miljoner människor skadas.
There are about 50 000 deaths per year, about 2 million people are injured.
Omkring 10 procent, det vill säga ca 40 personer, deltar i yrkesmässig verksamhet.
About 10 % - around about 40 people - are actually engaged in professional activities.

Användningsexempel för "omkring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär allt kommer omkring handlar det dock om människor och de borde komma först.
At the end of the day, though, it is about people, and they should come first.
SwedishNär det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.
As for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
SwedishFram till omkring april i fjol avtog den ekonomiska aktiviteten månad efter månad.
Until around April last year, economic activity was declining, month after month.
SwedishVi får inte acceptera att EU har omkring 23 miljoner arbetslösa män och kvinnor.
We cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
SwedishDet är när allt kommer omkring på grundval av detta kriterium vi bör bedöma Nice.
When all is said and done, that is the criterion by which Nice must be judged.
SwedishDet är faktiskt endaskt omkring 1,:,5 procent av den slutliga displayen i Maj.
This is actually only about 1.5 percent of what the final display will be in May.
SwedishDet innebär en ökning från 12 000 flygplan till omkring 25 000 flygplan till 2020.
That means an increase from 12 000 aircraft to roughly 25 000 aircraft by 2020.
SwedishDet innebär en ökning från 12 000 flygplan till omkring 25 000 flygplan till 2020.
That means an increase from 12 000 aircraft to roughly 25 000 aircraft by 2020.
SwedishI de nya medlemsstaterna står energi för omkring 40 procent av familjens utgifter.
In the new Member States, energy accounts for around 40% of family expenditure.
SwedishOmkring 1 500 högre irakiska tjänstemän har utbildats inom ramen för detta uppdrag.
Approximately 1 500 Iraqi high officials have been trained within this mission.
SwedishI december drabbades omkring 87 procent av Portugals territorium av extrem torka.
In December, around 87% of Portuguese territory was suffering from extreme drought.
SwedishNär allt kommer omkring har vi dock inte haft särskilt stor framgång med detta.
All things considered, though, we have not really had much success with this.
SwedishJag har haft 26 talare, vilket skulle motsvara omkring 23 sekunder per talare.
I have had 26 speakers, which would work out at around 23 seconds per speaker.
SwedishNär allt kommer omkring är det bara marknaden och den fria konkurrensen som räknas.
The only things that count, in the long run, are the market and free competition.
SwedishNej, se er omkring, fru Wemheuer, och ni ser att det åtminstone finns kvalitet här.
No, look around, Mrs Wemheuer, and you can see that at least the quality is here.
SwedishOmkring 80 procent av den primärenergi som används i EU kommer från fossila bränslen.
Around 80% of primary energy used in the European Union comes from fossil fuels.
SwedishOmkring 13 miljoner uppgifter finns för närvarande lagrade i det nuvarande systemet.
Some 13 million items of information are at present stored in the current system.
SwedishSamma normer för utsläpp borde när allt kommer omkring gälla för alla anläggningar.
Ultimately, the same emission standards must apply to any plant which burns waste.
SwedishI december drabbades omkring 87 procent av Portugals territorium av extrem torka.
In December, around 87 % of Portuguese territory was suffering from extreme drought.
SwedishOmkring 30 % av de spanska medborgarna deltar i någon form av frivilligverksamhet.
In Spain, 30 % of the public are involved in voluntary activity of some kind.

Synonymer (svenska) till "omkring":

omkring